Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης  Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας το οποίο λαμβάνει ή πιστώνεται με ποσό τόκου να καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε ποσοστό ύψους δεκαπέντε τοις εκατόν (15%), αντί σε ποσοστό ύψους τριάντα τοις εκατόν (30%), που ισχύει σήμερα, επί του ποσού των τόκων που λαμβάνονται ή πιστώνονται. Σημειώνεται ότι το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα επί των τόκων αυξήθηκε από 15% σε 30% στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης του κράτους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα