Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προωθείται η διεύρυνση του πλαισίου παρακράτησης έκτακτης εισφοράς από τόκους εισπρακτέους από εταιρικά χρεόγραφα, έτσι ώστε να επωφελούνται του μειωμένου συντελεστή 3% και οι εταιρικοί επενδυτές (πέραν από τα φυσικά πρόσωπα). Επιπλέον διευκρινίζεται ότι θα συμπεριλαμβάνονται τα ταμεία συντάξεως, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ακόμα στο σχετικό νομοσχέδιο διευκρινίζεται ότι τα εταιρικά χρεόγραφα θα πρέπει να είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών, για να εμπίπτουν στο μειωμένο συντελεστή άμυνας και ο τόκος ο οποίος αποκτάται στα πλαίσια συνήθης διεξαγωγής της επιχείρησης, δεν θα υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

11 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

26 Μαΐου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα