Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε να θεσπισθεί υποχρέωση του κάθε υποψηφίου να υποβάλλει στον Γενικό Έφορο Εκλογής έκθεση, στην οποία να παραθέτει πλήρη στοιχεία όσον αφορά στις ιδιωτικές εισφορές, χρηματικές ή μη, τις οποίες είτε ο ίδιος είτε ο εκλογικός αντιπρόσωπος αυτού έλαβε, περιλαμβανομένης αναφοράς στην πηγή εκάστης εισφοράς, ήτοι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο έκαστη προήλθε. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια, Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Δημήτρης Δημητρίου

Ημερολόγιο

30 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα