Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσία Νόμου, ώστε η θέση Ανώτερου Πρωτοκολλητή της Δικαστικής Υπηρεσίας να εξαιρούνται από τις διατάξεις που αφορούν στη διατμηματική προαγωγή.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθότι για τις υψηλόβαθμες θέσεις πρωτοκολλητών απαιτούνται εξειδικευμένα και αυξημένα καθήκοντα, τόσο διοικητικά όσο και οιωνεί δι·καστικά και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να καταλαμβάνονται από προσωπικό προερχόμενο από άλλες υπηρεσίες και τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Περαιτέρω, κρίνεται ότι η τοποθέτηση προσώπου σε θέση Ανώτερου Πρωτοκολλητή, το οποίο που δεν έχει προηγούμενη σχετική πείρα, θα προκαλέσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαστικής Υπηρεσίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Δικαστική Υπηρεσία

Ημερολόγιο

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα