Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 και Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης ορισμένων διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ετοίμασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου, με τα οποία προωθούνται οι πιο κάτω τροποποιήσεις:

(α) Αντικατάσταση της αναφοράς στο Γραφείο Προγραμματισμού, οπουδήποτε απαντάται στον Νόμο, με αναφορά στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών.

(β) Τροποποίηση της ερμηνείας του όρου «Τμήμα», που σήμερα παραπέμπει στην έκδοση Κανονισμών για καθορισμό των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε Υπουργείο, ώστε, για σκοπούς απλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου, να προβλέπεται ότι τα Τμήματα και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε Υπουργείο / Υφυπουργείο καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών. Σήμερα, ο Κανονισμός 3 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 98/91) προβλέπει ότι Τμήματα/Υπηρεσίες που υπάγονται σε Υπουργείο, για τους σκοπούς του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, θεωρούνται τα αναφερόμενα στον Πρώτο Πίνακα των Κανονισμών. Δεδομένου ότι η κατάταξη των Τμημάτων/Υπηρεσιών σε Υπουργεία/Υφυπουργεία καθορίζεται μέσω του ετήσιου Προϋπολογισμού, κρίνεται αχρείαστη η πρόσθετη νομοθετική διαδικασία για καθορισμό τους με Κανονισμούς που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, η οποία είναι χρονοβόρα, με αποτέλεσμα, ενώ έχουν προηγηθεί αλλαγές στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού, η επικαιροποίηση του σχετικού Πίνακα, με τα Τμήματα που υπάγονται σε Υπουργείο/Υφυπουργείο, να καθυστερεί.

(γ) Τροποποίηση της ερμηνείας του όρου «Υπουργείο», ώστε να ορίζεται ότι περιλαμβάνει και Υφυπουργείο, καθώς και κάθε Τμήμα που υπάγεται στο Υπουργείο και στο Υφυπουργείο, για να καλύψει όλες τις διατάξεις του Νόμου όπου γίνεται αναφορά σε Υπουργείο και να μη χρειαστεί να γίνει τροποποίηση κάθε σχετικής διάταξης του Νόμου ξεχωριστά.

(δ) Διαγραφή από το άρθρο 24 των τριών κατηγοριών εναλλάξιμου προσωπικού που δεν υφίστανται και, συγκεκριμένα, του Γενικού Γραφειακού Προσωπικού, του Γενικού Τεχνικού Προσωπικού και των Εργοδηγών.

(ε) Αντικατάσταση της αναφοράς στην Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, οπουδήποτε απαντάται στον Νόμο, με αναφορά στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Ταυτόχρονα, σε σχέση με την τροποποίηση που περιγράφεται στην παράγραφο (1)(β) πιο πάνω, έχει ετοιμαστεί και προσχέδιο των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών, για διαγραφή του Κανονισμού 3 και του Πρώτου Πίνακα των βασικών Κανονισμών που, όπως προαναφέρεται, προβλέπει ότι Τμήματα, για σκοπούς του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, θεωρούνται τα αναφερόμενα στον Πρώτο Πίνακα των Κανονισμών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Καταψηφίστηκε, Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

13 Ιουλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε (νομοσχέδιο)

13 Ιουλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Καταψηφίστηκε (κανονισμοί)

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα