Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε ο έλεγχος και η διαπίστωση της κατοχής του προσόντος της καλής γνώσης της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας να γίνεται από τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία στο στάδιο της λήψης της απόφασης για διορισμό και όχι στο στάδιο της εγγραφής των υποψηφίων στους καταλόγους διοριστέων και διορισίμων, ούτως ώστε τα πρόσωπα που στερούνται του εν λόγω προσόντος να έχουν το χρονικό περιθώριο να εξασφαλίσουν το προσόν αυτό στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τον διορισμό.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα