Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να δύναται το συμβούλιο δήμου να χορηγεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, άδεια λειτουργίας υποστατικού το οποίο χρησιμοποιείται ως κέντρο αναψυχής, χωρίς την προσκόμιση των προβλεπόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιητικών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.  

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου προτείνεται όπως τα εν λόγω πιστοποιητικά θεωρούνται εκδοθέντα από την αρμόδια αρχή για την επανέκδοση ή/και ανανέωσή τους, σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται να υποβληθούν στον οικείο δήμο για σκοπούς εκ νέου αδειοδότησης του υποστατικού και δεν έχει υπάρξει απάντηση από μέρους της εν λόγω αρμόδιας αρχής εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη έκδοση άδειας λειτουργίας για ορισμένα υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται ως κέντρα αναψυχής, λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην επανέκδοση ή/και ανανέωση των υπό αναφορά πιστοποιητικών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Χώροι αναψυχής

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα