Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε αφενός να συνιστά οχληρία η εκπομπή υπερβολικού ήχου και αφετέρου να καταστεί δυνατή η εξώδική ρύθμιση του προβλεπόμενου αδικήματος της παράλειψης συμμόρφωσης προσώπου με δικαστικό διάταγμα που εκδόθηκε αναφορικά με την εν λόγω εκπομπή.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την οχληρία που προκαλείται εξαιτίας της εκπομπής υπερβολικού ήχου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα