Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί διαδικασία οριζόντιας ψηφοφορίας για την ανάδειξη των συμβουλίων των δήμων και να παρασχεθεί το δικαίωμα στους πολίτες να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων ή/και περισσότερους από έναν ανεξάρτητους υποψηφίους. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών στην υπό αναφορά εκλογική διαδικασία, περιορίζοντας ενδεχόμενη αποχή ή/και αποστασιοποίηση από τη συμμετοχή στα κοινά.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα