Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, έτσι ώστε να απαγορεύεται σε δικαστή να εκδικάζει οποιασδήποτε φύσης υπόθεση ή να μετέχει στην εκδίκαση οποιασδήποτε φύσης υπόθεσης εάν:

(α) έχει ιδιάζουσα σχέση ή συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τέταρτου βαθμού με οποιονδήποτε από τους διαδίκους ή τους δικηγόρους τους ή με δικηγόρο ο οποίος συμμετέχει ή εργοδοτείται ή απασχολείται στην ίδια εταιρεία δικηγόρων ή δικηγορικό γραφείο με τον δικηγόρο οποιουδήποτε από τους διαδίκους ή,

(β) βρίσκεται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα  στην παράγραφο (α) πρόσωπα ή,

(γ)  έχει οποιοδήποτε συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα