Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διεξαγωγής  των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτόν και ο ορισμός του όρου «υποψήφιος με έκτακτες ανάγκες». Συγκεκριμένα, με την πρόνοια αυτή θα μπορούν να αιτούνται για παροχή διευκολύνσεων και όσα άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή έκτακτες προσωπικές καταστάσεις κατά την περίοδο διενέργειας των εξετάσεων, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις εγκυμοσύνης, νοσηλείας κτλ. Ειδικότερα, η ανάγκη τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας προέκυψε και από το γεγονός ότι η εν λόγω νομοθεσία χρησιμοποιείται και σε ορισμένες περιπτώσεις για τη διενέργεια εξετάσεων πρόσληψης στον δημόσιο τομέα, όπου διαπιστώθηκε ότι υποψήφιοι χάνουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν θέση εργασίας για λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι δεν τους επιτρέπουν να παραστούν σε εξεταστικό κέντρο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα