Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) και Συναφή Νομοσχέδια Νόμος του 2024

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμου, ώστε να διευκολυνθεί η πληροφόρηση για τους όρους εργοδότησης των εργοδοτουμένων, η αποτελεσματική εφαρμογή και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων του περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμου,  

(β) η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση κατά την οποία επιθεωρητής διαπιστώσει αδήλωτη εργασία μισθωτού, έστω και αν πρόκειται για παράνομη απασχόληση, να επιβάλλει στον εργοδότη εξώδικο πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) για κάθε τέτοια περίπτωση και 

(γ) η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να εισαχθούν πρόνοιες για έκδοση εξώδικου προστίμου, σε περίπτωση διαπίστωσης από επιθεωρητή αδήλωτης εργασίας. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

4 Ιουλίου, 2024

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα