Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του βασικού νόμου. Συγκεκριμένα, το ΜΕΡΟΣ V του βασικού νόμου αντικαθίσταται με νέο. Ειδικότερα, με το πιο πάνω νομοσχέδιο: 

(α) Απαλείφονται διατάξεις του βασικού νόμου οι οποίες, είτε δεν συνάδουν πλέον με τη λειτουργία της αγοράς, είτε δεν εφαρμόζονται λόγω της εναρμόνισης των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ ως τροποποιήθηκε, κατά την οποία οι επιχειρήσεις επενδύσεων δύνανται πλέον να πραγματοποιούν χρηματιστηριακές συναλλαγές.  

(β) Απαλείφονται διατάξεις του βασικού νόμου που αφορούν παλαιότερη διαδικασία για την εκκαθάριση/ τελείωση συναλλαγών (με την έκδοση πιστοποιητικών), καθότι ο διακανονισμός των εισηγμένων αξιών διέπετε πλέον από τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους και τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτών. 

(γ) Περιορίζονται οι  περιπτώσεις  εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών οι οποίες καταχωρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), καθότι η μη κοινοποίηση των συναλλαγών αυτών στο ΧΑΚ, συνεπάγεται και τη μη κοινοποίησή τους στις εποπτικές αρχές. 

(δ) Απαλείφονται διατάξεις του βασικού νόμου που αναφέρονται στο ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως «ρυθμιστή αγοράς», λόγω μεταφοράς της διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Χρηματιστήριο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

27 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

6 Οκτωβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα