Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 και Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Με τα αναφερόμενα στην επικεφαλίδα νομοσχέδια τροποποιούνται τα άρθρα 23 του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004, Ν.73(1()/2004, και 32 του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου του 2021, Ν100(I)/2021, τα οποία ρυθμίζουν θέματα ιδιωτικής απασχόλησης των μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αντίστοιχα, και αποσαφηνίζονται τα θέματα κατοχής μετοχών ή άλλων συμφερόντων σε δημόσιες ή μη δημόσιες εταιρείες ή συνεταιρισμούς ή άλλες επιχειρήσεις ιδιωτικής φύσης από μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, και της συμμετοχής τους σε διοικητικά συμβούλια τέτοιων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτικής φύσης, ταυτίζοντας τα με αυτά των δημοσίων υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών λειτουργών και των μελών του Στρατού.  

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προβλέπουν ότι τα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής δεν επιτρέπεται:  

(α) να συμμετέχουν στη διοίκηση οποιασδήποτε μη δημόσιας εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης επιχείρησης ιδιωτικής φύσης και να κατέχουν μετοχές, ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης, παρά μόνο μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως η οποία μπορεί να χορηγηθεί μετά από σύσταση του Αρχηγού Αστυνομίας, εφόσον η χορήγηση της δεν είναι ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα τους ως μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:  

(i) όταν η χορήγηση της άδειας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και  

(ii) όταν το συμφέρον του μέλους της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στην εταιρεία, το συνεταιρισμό ή την επιχείρηση ιδιωτικής φύσης προήλθε από κληρονομική διαδοχή και η κατοχή των μετοχών δε το επηρεάζει στην εκτέλεση των καθηκόντων του.  

(β) να συμμετέχουν στη διοίκηση οποιασδήποτε δημόσιας εταιρείας,  

(γ) να αποκτούν μετοχές δημόσιων εταιρειών πέραν του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών για τους δημόσιους υπάλληλους της Δημοκρατίας και 

(δ) να κατέχουν μετοχές σε δημόσια εταιρεία οι οποίες να του προσδίδουν δικαιώματα για έλεγχο ή διοίκηση σε αυτή. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

10 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα