Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να μην λαμβάνουν υπόψη το ιατρικό ιστορικό καρκίνου, εάν έχουν περάσει δέκα χρόνια από τη διάγνωση και εφόσον επήλθε πλήρης θεραπεία.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατοχυρώνεται το δικαίωμα στη λήθη για πρόσωπα με εμπειρία καρκίνου, πμοκειμένου να συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς διακρίσεις, έχοντας το δικαίωμα σε ασφαλιστική κάλυψη και δανειοδότηση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ασφαλιστικές εργασίες, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού, Γιώργος Λουκαϊδης, Μαρίνα Νικολάου

Ημερολόγιο

October 20, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα