Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες, στο πλαίσιο σύναψης ασφάλισης ζωής προσώπου με ιατρικό ιστορικό καρκίνου, να μη λαμβάνουν υπόψη το εν λόγω ιστορικό, νοουμένου ότι η ασφαλιστική κάλυψη δεν υπερβαίνει τις €300.000 και έχουν παρέλθει δέκα έτη από την ολοκλήρωση της θεραπείας ή, σε περίπτωση κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο έχει διαγνωστεί με 4 καρκίνο πριν από την ηλικία των είκοσι ενός ετών, έχουν παρέλθει πέντε έτη από την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατοχυρώνεται το δικαίωμα στη λήθη για πρόσωπα με εμπειρία καρκίνου, πμοκειμένου να συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς διακρίσεις, έχοντας το δικαίωμα σε ασφαλιστική κάλυψη και δανειοδότηση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ασφαλιστικές εργασίες, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού, Γιώργος Λουκαϊδης, Μαρίνα Νικολάου

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

23 Νοεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα