Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η αυτεπάγγελτη εγγραφή των πολιτών στους εκλογικούς καταλόγους κατά τον χρόνο που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν. Επιπροσθέτως, σκοπείται η μεταφορά στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης των αρμοδιοτήτων των Επάρχων όσον αφορά την κατάρτιση, αναθεώρηση και μηχανογράφηση του εκλογικού καταλόγου.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες, καθότι έχει διαπιστωθεί ότι στα πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εγγραφή εκάστου πολίτη στον οικείο εκλογικό κατάλογο διενεργείται αυτόματα κατά τον χρόνο απόκτησης του δικαιώματος του εκλέγειν. Περαιτέρω, οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνεται σκόπιμο να υιοθετηθούν αφενός λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξητική τάση των ποσοστών αποχής των πολιτών από τις εκλογικές διαδικασίες και αφετέρου προς αποφυγή των γραφειοκρατικών διαδικασιών εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους οι οποίες ενδέχεται να λειτουργούν αποτρεπτικά όσον αφορά τη συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων πολιτών σε αυτές.

Πέραν των πιο πάνω, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου επιτυγχάνεται η απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν την ετοιμασία του εκλογικού καταλόγου, η απαλλαγή των επαρχιακών διοικήσεων από αχρείαστο φόρτο εργασίας και η εξοικονόμηση πόρων του δημοσίου για την εξέταση αιτήσεων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο ποσοστό πέραν του είκοσι τοις εκατό (20%) των πολιτών της Δημοκρατίας δεν έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους με βάση την ισχύουσα διαδικασία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

14 Ιουλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα