Ο περί Αναστολής της Υποχρέωσης Καταβολής Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών που προκύπτουν λόγω των έκτακτων, εξαιρετικών και απρόβλεπτων περιστάσεων που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία COVID-19 και ειδικότερα για την προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης καταβολής οφειλών από πρόσωπα τα οποία έχουν περιέλθει σε αδυναμία καταβολής οφειλών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ζαχαρίας Κουλίας, Παύλος Μυλωνάς

Ημερολόγιο

13 Μαρτίου, 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

4 Μαΐου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα