Ο περί Αναστολής της Υποχρέωσης Καταβολής Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών που προκύπτουν λόγω των έκτακτων, εξαιρετικών και απρόβλεπτων περιστάσεων που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία COVID-19 και ειδικότερα για την προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης καταβολής οφειλών από πρόσωπα τα οποία έχουν περιέλθει σε αδυναμία καταβολής οφειλών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ζαχαρίας Κουλίας, Παύλος Μυλωνάς

Ημερολόγιο

March 13, 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

May 4, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα