Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση προϋπολογισμού Cyta και Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 24/11/2022, υπερψήφισε τον προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ύψους €575.7 εκ. και τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ύψους €112 εκ..  

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμος (Αρ. 1) του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τον πιο πάνω συμπληρωματικό προϋπολογισμό που αφορά σε αίτημα για πρόσθετες πιστώσεις συνολικού ύψους €26.923 με σκοπό την παραχώρηση αυξήσεων στους μισθούς του συμβασιούχου προσωπικού που στελεχώνει τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης. 

Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2022 Νόμου του 2022, ώστε να μετονομαστούν δύο διευθυντικές θέσεις του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των υπαλλήλων που θα μεταφερθούν από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου. 

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα με 38 ψήφους υπέρ τον προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για το 2023, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €575.722.580 και συνολικά έσοδα ύψους €386.752.300, που θα προέλθουν κυρίως από την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2023 παρουσιάζουν αύξηση κατά 32,5% σε σχέση με το έτος 2022, η οποία οφείλεται κυρίως στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής, όπως διευκρίνισε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta, Μιχάλης Ιωαννίδης

Παράλληλα υπάρχει αύξηση στις δαπάνες που οφείλονται στην πρόνοια για εφαρμογή σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης, στην παραχώρηση προσαυξήσεων στο προσωπικό, στην αυξημένη πρόνοια για ωρομίσθιο προσωπικό λόγω αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος και των ωρών εργασίας, στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, στις νέες ενέργειες με στόχο την αύξηση των πωλήσεων της υπηρεσίας «Cytavision», στις αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, καθώς και στην αγορά εξοπλισμού για μεταπώληση.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2023 αφορούν αποδοχές προσωπικού και άλλες παροχές (€158.889.360), τακτικές δαπάνες εκτός αποδοχών και άλλων παροχών (€175.042.720), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€99.455.500), έργα επί πληρωμή για τρίτους (€7.270.000), επενδύσεις (€106.465.000), απρόβλεπτες δαπάνες (€5.600.000), υποχρέωση Ταμείου Συντάξεως (€23.000.000).

Με βάση τον λογαριασμό αποτελεσμάτων για το έτος 2023, προβλέπεται πλεόνασμα πριν από τη φορολογία ύψους €12,8 εκατομ. και μετά τη φορολογία ύψους €10,5 εκατομ., σε σχέση με €46,7 εκατομ. και €39,4 εκατομ. για το έτος 2022, αντίστοιχα.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΑΤΗΚ προς το Ταμείο Συντάξεως, σύμφωνα με νεότερη αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων Υπαλλήλων του οργανισμού, καταδεικνύεται αναλογιστικό έλλειμμα χρηματοδότησης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ύψους €132,9 εκατομ., έναντι €177,2 εκατομ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.  Ως εκ τούτου, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ, περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό πρόνοια για καταβολή ποσού ύψους €23 εκατομ., καθώς και προσαρμογή της εισφοράς εργοδότη στο 2,8% των μισθών, με περίοδο αποπληρωμής τα 6,3 χρόνια, αντί 8,6 χρόνια που είχε αποφασιστεί βάσει προηγούμενης αναλογιστικής μελέτης.   

Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022 

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το 2023 εγκρίθηκε με 30 ψήφους υπέρ το απόγευμα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €8.800.000 και συνολικά έσοδα ύψους €8.806.010, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία.

Οι δαπάνες του ΙΚΥΚ περιλαμβάνουν πιο αναλυτικά Κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας (€8.333.511), λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά εξοπλισμού και άλλα έξοδα (€441.489), μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€25.000).

Ειδικότερα, οι δαπάνες για υποτροφίες ανέρχονται στα €8.363.869 και προορίζονται να καλύψουν κυρίως την παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, την καταβολή του ποσού της υποτροφίας προς υφιστάμενους υποτρόφους του ιδρύματος, που εγκρίθηκαν τα προηγούμενα έτη σπουδών και οι οποίοι συνεχίζουν τις σπουδές τους, την παραχώρηση αριθμού υποτροφιών, που προσφέρονται από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του εθνικού γαλλικού οργανισμού «Campus France» στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας, σε υφιστάμενους και νέους υποτρόφους για πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Επίσης προορίζονται για εξαιρετικές περιπτώσεις και δαπάνες που δεν προβλέπονται σε συγκεκριμένο κεφάλαιο του προϋπολογισμού (π.χ. ενστάσεις υποψηφίων στους οποίους δε χορηγήθηκε υποτροφία).

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει πρόνοια για την κάλυψη μέρους του κόστους προσωπικού, καθότι το ΙΚΥΚ στελεχώνεται από προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας που τοποθετείται στο ίδρυμα, ενώ το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται από το κράτος.

Τοποθετήσεις Βουλευτών/Βουλευτριών 

Ο Μάριος Μαυρίδης, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, ανέφερε ότι ο τόπος για να πάει μπροστά θέλει αριστεία. Ανέφερε επίσης ότι συμφωνεί με συμπερίληψη επαγγελματικών κλάδων, ενώ είπε ότι θα ήταν ευχής έργον αν φτιάχναμε ένα εθνικό σχέδιο παιδείας και όλα παιδιά να μπορούσαν να φοιτούν όπου επιθυμούν, αυτό που θέλουν.

Ο Ονούφριος Κουλλά του ΔΗΣΥ είπε ότι αυξήθηκε το ετήσιο ποσό για τους άριστους και ότι διευρύνθηκαν και απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες. Πρόσθεσε ότι η διάθεση θα αφορά πάντα τον αριθμό των αρίστων.

Ο Χρίστος Χριστόφιας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ σε παρέμβασή του εξήρε το σημαντικό ρόλο του Ιδρύματος για στήριξη των αρίστων και αυτών που είναι άριστοι και πληρούν και κάποια κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.

Ο ρόλος αυτός, συνέχισε, έχει πρόσθετη αξία γιατί τώρα με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, τα προβλήματα οξύνονται και υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Ανέφερε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 2 εκ ευρώ και προκαλεί εντύπωση γιατί δεν εξαντλούνται τα κονδύλια και απηύθυνε έκκληση στο ΙΚΥΚ να βρει τρόπους για διάθεσή τους την ώρα που εκκρεμούν κανονισμοί για διεύρυνση των δικαιούχων για εξ αποστάσεως φοίτηση και για επαγγελματικούς κλάδους. Ανέφερε επίσης ότι όλα αυτά θα εκλείψουν με την αλλαγή και μια προοδευτική κυβέρνηση. Ο κ. Χριστόφιας είπε ότι το ΑΚΕΛ έχει στην έγνοια του τα φτωχά παιδιά από λαϊκά στρώματα ενώ στην έγνοια του ΔΗΣΥ “ήταν και είναι η ελίτ”.

Ο Χρύσανθος Σαββίδης, Βουλευτής του ΔΗΚΟ είπε ότι το ΙΚΥΚ στήριξε πολλά παιδιά και ότι τέθηκε στο ΔΣ του Ιδρύματος το ζήτημα της διεύρυνσης των δικαιούχων.

Ο Χρίστος Ορφανίδης του ΔΗΚΟ είπε ότι το ΙΚΥΚ κληρονόμησε κτίρια και για επιδιορθώσεις δαπάνησε εκατομμύρια και τα ενοικιάζει σε δικηγορικά γραφεία με πενιχρό, όπως είπε, ενοίκιο.

Ο Χαράλαμπος Θεομπέμπτου των Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών ανέφερε ότι αδικούμε κατάφωρα τη νεολαία μας και πρέπει επιτέλους να δώσουμε σημασία και στα επαγγελματικά προσόντα και να στηρίξουμε παιδιά που μπορούν να διαπρέψουν ως μηχανικοί αυτοκινήτων ή υδραυλικοί.

Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ανεξάρτητος Βουλευτής, είπε ότι πολύ απλά έμειναν αδιάθετα χρήματα γιατί δεν είχαμε δικαιούχους. Επίσης είπε ότι τα επαγγελματικά προσόντα που τέθηκαν από κάποιους, καλύπτονται από τα Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τον προϋπολογισμό της της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, ο οποίος για το 2023 είναι ισοσκελισμένος προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €1.5 εκ. και κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τον Π/Υ του 2022. 

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τον προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ο οποίος είναι ισοσκελισμένος, με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €112 εκ. και είναι οριακά αυξημένος κατά €0.4 εκ. ή σε ποσοστό κατά 0.3% σε σχέση με το 2022.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων Νίκος Κέττηρος σε παρέμβαση στην Ολομέλεια είπε ότι ο Φορέας έχει συνεισφέρει πολλά στον προσφυγικό κόσμο αλλά σίγουρα υπάρχουν και ζητήματα που πρέπει να βελτιωθούν και επεσήμανε το γεγονός ότι από τα 111 εκ που δαπανά ο Φορέας , η απορρόφηση φτάνει μόνο στο 80%.

Ανέφερε ότι σίγουρα ανάγκες υπάρχουν και πρέπει ο Φορέας να έρθει με προγράμματα και επιδοτήσεις όπως υποσχέθηκε ενώπιον της Επιτροπής.

Ο Λίνος Παπαγιάννης του ΕΛΑΜ είπε ότι σε πολλά διαθέσιμα σχέδια κάποιοι πρόσφυγες δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι και ότι πρέπει να επισπευστούν και οι διαδικασίες προς διευκόλυνση των πολιτών.

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η καλλιέργεια οδικής συνείδησης, με την επιβολή υποχρέωσης σε επιχειρήσεις ή/και άλλους φορείς και πρόσωπα που εμπορεύονται προϊόντα τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την οδική ασφάλεια, να προωθούν κατάλληλα μηνύματα οδικής ασφάλειας.    

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι παροχή της δυνατότητας εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος της μη χρήσης φωσφοριζόντων διακριτικών κατά τη χρήση Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας. 

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η προσθήκη πρόνοιας στο βασικό νόμο σύμφωνα με την οποία η εγκυρότητα των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Επαγγελματικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης μέλους της. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1716 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/47/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορά τροποποιήσεις στον χαρακτηρισμό των κατηγοριών οχημάτων λόγω τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου και η κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2021/1717 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αφορά την επικαιροποίηση ορισμένων κωδικών κατηγορίας οχημάτων και την προσθήκη του συστήματος eCall στον κατάλογο των σημείων ελέγχου, στις μεθόδους και στην αξιολόγηση των αστοχιών στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της εν λόγω Οδηγίας. 

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζωών Νόμων του 1994 έως 2020 ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση οι εκδιδόμενοι Κανονισμοί οι οποίοι αφορούν τη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης αδειών και πιστοποιητικών και την επιβολή των σχετικών τελών να δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ. 

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου Φαρμακευτικής, στο οποίο κατατίθενται, μεταξύ άλλων, όλα τα τέλη που εισπράττονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας του Συμβουλίου Φαρμακευτικής.  

Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2022/642 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2001/20/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ όσον αφορά παρεκκλίσεις από ορισμένες υποχρεώσεις που αφορούν ορισμένα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση τα οποία διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία και στην Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα». 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου οι αναπομπές των οποίων έγιναν αποδεχτές: 

Ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης Καυσίμου και άλλων Παραμέτρων των Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια αποδέχτηκε την αναπομπή και προχώρησε σε σχετική τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η εισαγωγή διατάξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2019 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσο αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009». 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου οι αναπομπές των οποίων καταψηφίστηκαν: 

Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε ομόφωνα το απόγευμα την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νόμο που είχε ψηφίσει στις 3 Νοεμβρίου για έλεγχο των αξιωματούχων που εργοδοτούνται μετά την αφυπηρέτηση και περιλάμβανε δικαστές, τον Γενικό Εισαγγελέα, και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Η αναπομπή έγινε με επιστολή στην Πρόεδρο της Βουλής στις 17 Νοεμβρίου.

Ο νόμος αφορούσε τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δικαστές και ορισμένους πρώην υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με τον νόμο που ψήφισε ομόφωνα η Βουλή αυξανόταν ο αριθμός των ελεγχόμενων κρατικών υπαλλήλων που θα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν άδεια πριν από την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, μετά την αποχώρησή τους από τη θέση που κατείχαν στον δημόσιο τομέα ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο νόμος θεωρήθηκε ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε φαινόμενα διαπλοκής και διαφοράς.

Μεταξύ των πρώην κρατικών υπαλλήλων περιλαμβάνονται και ο Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, όπως και οι δικαστές. Ο ΠτΔ θεωρεί, με την αναπομπή, πως η μεταβολή των όρων εργοδότησής τους δεν μπορεί παρά να κριθεί αντισυνταγματική.

Τοποθετήσεις Βουλευτών/Βουλευτριών 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου είπε ότι το κόμμα του δεν αποδέχεται την αναπομπή και την ανάγνωση που έκανε ο ΠτΔ για αντισυνταγματικότητα και πρόσκρουση σε άρθρο του συντάγματος για διάκριση εξουσιών.

Ανέφερε ότι η Βουλή με τον νόμο που ψήφισε δεν άλλαξε τους όρους εργοδότησης αλλά επεσήμανε την υποχρέωση των συγκεκριμένων αξιωματούχων, όπως την έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι της κλίμακας Α13 και άνω. Τόνισε ότι η διαφάνεια και λογοδοσία είναι υπέρτατες αξίες.

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, Βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι αν ο ΠτΔ άκουγε τα επιχειρήματα της Βουλής θα πειθόταν και ότι δεν είναι δυνατό κάποιοι να διεκδικούν τα προνόμια της θέσης και μετά την αφυπηρέτηση τους και να τα κουβαλούν. Είπε επίσης ότι «κάναμε λάστιχο τη διάκριση των εξουσιών και το τραβάμε όπως συμφέρει».

Ο Αριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ είπε πως ο ΠτΔ αν δεν υπογράψει το νόμο και γίνει αναφορά στο Ανώτατο θα δημιουργήσει συνθήκες κραυγαλέας σύγκρουσης συμφέροντος και τον κάλεσε «να μην πέσει σε θεσμικό ατόπημα».

Από το ΔΗΚΟ ο Χρύσης Παντελίδης είπε ότι το ζήτημα έχει και πολιτική διάσταση και θα λήξει εάν αποδεχθεί ο ΠτΔ την απόφαση της Βουλής και υπογράψει το νόμο.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Βουλευτής των Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών, είπε ότι όσοι κατέχουμε αξιώματα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας, ισονομίας και ισοπολιτείας.

Η επίκληση του Συντάγματος, είπε, είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και της δικαιοσύνης και πρόσθεσε ότι όταν ο Πρόεδρος παραδίδει την προεδρία «με τάτσα» δεν θα έπρεπε να αναπέμψει αυτή τη νομοθεσία.

Ο Μαρίνος Μουσιούττας, Βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης, είπε ότι αυτός ο νόμος περιλαμβάνει ζητήματα που εφαρμόζονται για όλους τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και αν πάει Ανώτατο, οι ίδιοι οι δικαστές θα αποφασίσουν για τους εαυτούς τους.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι η νομοθεσία αυτή καμία σχέση δεν έχει με τα συνταγματικά δικαιώματα των επηρεαζόμενων και ότι το ζήτημα είναι καθαρά ηθικό.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η ψήφιση των οποίων αναβλήθηκε: 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2022  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση του πιο πάνω συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους €345,1 εκ.., ο οποίος κρίθηκε αναγκαίος λόγω της υποβολής σειράς αιτημάτων από Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα, αλλά και λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που δημιουργούνται από τον πόλεμο στην Ουκρανία στην κυπριακή οικονομία. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος (Αρ. 1) του 2022  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση του πιο πάνω συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους €4,726,000 σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη αυξημένων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος που αφορούν στα Άρθρα 213- Ηλεκτροδότηση και Θέρμανση (€2,000,000), 323- Πρόγραμμα Κλινικής Εκπαίδευσης Φοιτητών Ιατρικής Σχολής (€778,000), 333-Συντήρηση και Λειτουργία Κτηρίων, Χώρων και Γενικού Εξοπλισμού (€948,000), 422- Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες (€1,000,000). 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν: 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2022 Νόμος (Αρ. 1) του 2022 

Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022

Έγκριση τελικού απολογισμού για το έτος 2021 

Η Ολομέλεια ενέκρινε τον τελικό απολογισμό για το έτος 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δείτε την Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εδώ 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον