Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση νομοσχεδίου για προστασία πληροφοριοδοτών (whistleblowers)

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/01/2022, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Τον προϋπολογισμό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης.
  • Την διαδικασία αναπλήρωσης σε περίπτωση κένωσης θέσης αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς την ανάγκη διενέργειας αναπληρωματικών εκλογών, στην περίπτωση κένωσης θέσεων μέχρι και τις επόμενες γενικές δημοτικές εκλογές το 2024.
  • Την ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των αξιωματικών του στρατού της Δημοκρατίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
  • Την πληρέστερη και πιο περιεκτική ερμηνεία του όρου «ιδιωτικό μουσείο».
  • Τη θέσπιση νομοθεσίας για την καθίδρυση πλαισίου ειδικής έννομης αποτελεσματικής προστασίας των εργοδοτουμένων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη πληροφοριών (whistleblowers).

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες δεκαέξι χιλιάδες και τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ (€316.487)  για την κάλυψη των δαπανών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης και όλοι οι συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί αυτού καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που αναφέρεται σε αυτόν. Με βάση τα πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Προϋπολογισμό του για το 2022 και για το ΜΔΠ 2022-2024, μαζί με Επεξηγηματικό Υπόμνημα. Ο Προϋπολογισμός για το 2022 είναι ισοσκελισμένος και περιλαμβάνει έσοδα και δαπάνες ύψους €8.8 εκ.. Τα έτη 2023-2024 συνεχίζει να είναι ισοσκελισμένος και να είναι στα ίδια επίπεδα με το 2022.

Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2022 είναι ισοσκελισμένος. Το σύνολο των δαπανών του Προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2021 ανέρχεται σε €6.979.115 και το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των €6.979.115, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης των €27.486.00, σε σχέση με το 2021.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός του Κ.Ο.Α.Γ. για την οικονομική χρήση του 2022 προβλέπει έσοδα €22.165.600. Το ποσό αυτό θα προκύψει κυρίως από τις εισπράξεις από την πώληση κατοικιών και οικοπέδων, €6.276.000 (Κεφ. 1), τόκους εισπρακτέους €470.600 (Κεφ. 2), έσοδα από τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών στην Κύπρο €100.000 και έσοδα από πρόσθετο συντελεστή €100.000 (Κεφ. 3), Αναλήψεις από Δάνεια €15.000.000 (Κεφ.4) και Άλλα Έσοδα €219.000 (Κεφ. 5).

Οι δαπάνες του Οργανισμού για το 2022 προϋπολογίζονται στο ποσό των €23.405.582.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η ρύθμιση του θέματος της αναπλήρωσης σε περίπτωση κένωσης θέσης αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι και τις επόμενες γενικές δημοτικές εκλογές το 2024. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στα δημοτικά συμβούλια όπως προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι το 2024, χωρίς την ανάγκη διενέργειας αναπληρωματικών εκλογών στην περίπτωση κένωσης θέσεων, ώστε να διευκολυνθεί και να διεξαχθεί ομαλά η μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας. Σημειώνεται ότι ανάλογες πρόνοιες περιλαμβάνονταν και στο νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Δήμων Τροποποιητικός Νόμος (Αρ.2) του 2021», όμως αφαιρέθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς, κατά το στάδιο της σχετικής συζήτησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, κάποια πολιτικά κόμματα ανέφεραν πως απαιτείτο περισσότερος χρόνος και επαναφορά του θέματος πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, σε συνάρτηση και με την εν εξελίξει συζήτηση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η ρύθμιση του θέματος της αναπλήρωσης σε περίπτωση κένωσης θέσης αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι και τις επόμενες γενικές κοινοτικές εκλογές το 2024. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στα κοινοτικά συμβούλια όπως προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι το 2024, χωρίς την ανάγκη διενέργειας αναπληρωματικών εκλογών στην περίπτωση κένωσης θέσεων, ώστε να διευκολυνθεί και να διεξαχθεί ομαλά η μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας. Σημειώνεται ότι ανάλογες πρόνοιες περιλαμβάνονταν και στο νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Κοινοτήτων Τροποποιητικός Νόμος (Αρ.2) του 2021», όμως αφαιρέθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς, κατά το στάδιο της σχετικής συζήτησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, κάποια πολιτικά κόμματα ανέφεραν πως απαιτείτο περισσότερος χρόνος και επαναφορά του θέματος πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, σε συνάρτηση και με την εν εξελίξει συζήτηση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021

Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου που προβλέπουν την ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των αξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς και προς συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου.

Ο περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι πληρέστερη και πιο περιεκτική ερμηνεία του όρου «ιδιωτικό μουσείο», η εισαγωγή, για σκοπούς διαφάνειας, νέου εδαφίου σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την Επιτροπή Μουσείων, η εξαίρεση των μουσείων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης από την υποχρέωση να υποβάλλουν ξεχωριστές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η προσθήκη επιφύλαξης αναφορικά με τη σημείωση που πρέπει να περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν μουσεία και η τροποποίηση του Πίνακα Β΄του βασικού νόμου.

Ο περί Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022

Ενοποίηση σε νέο κείμενο των σχεδίων νόμου: (α) Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος Νόμος του 2016, (β) Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς (Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και Επιείκειας) Νόμος του 2017, (γ) Ο περί της Καθίδρυσης Αποτελεσματικού Πλαισίου Παροχής Ειδικής Έννομης Προστασίας στους Πληροφοριοδότες Δημοσίου Συμφέροντος (Όροι και Προϋποθέσεις) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021, (δ) Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης Νόμος του 2021, υπό τον τίτλο «Ο περί Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022», με σκοπό τη θέσπιση νομοθεσίας για την καθίδρυση πλαισίου ειδικής έννομης αποτελεσματικής προστασίας των εργοδοτουμένων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στην κατοχή τους ή υπέπεσαν στην αντίληψή τους εντός του εργασιακού τους χώρου, για τα οποία έχουν την εύλογη πεποίθηση ότι είναι αληθή και σχετίζονται με παραβάσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου.

Δηλώσεις:

Η Βουλή ψήφισε νόμο για την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος

H Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε με 49 ψήφους υπέρ και μια εναντίον, τη νομοθεσία για την προστασία των πληροφοριοδοτών, που αναφέρουν κακές πρακτικές και πράξεις διαφθοράς.

Εναντίον ψήφισε ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους.

Ο Νόμος που τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022», ενοποίησε 4 σχέδια νόμου, δύο νομοσχέδια που αποτελούν ευρωπαϊκές οδηγίες και δύο προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από την Βουλευτή του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, μια εκ των οποίων συνυπογράφεται από την Επιτροπή Νομικών της Βουλής. Η σχετική συζήτηση ξεκίνησε από το 2016 οπότε και η κα. Χαραλαμπίδου υπέβαλε τις προτάσεις νόμου, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενοποίησε πρόσφατα σε ένα κείμενο τα τέσσερα νομοθετήματα.

Στο νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων παροχή προστασίας σε πρόσωπα που υποβάλλουν αναφορά σε σχέση με συγκεκριμένες παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με διάπραξη ή πιθανή διάπραξη ποινικού αδικήματος ή με μη συμμόρφωση προσώπου προς νόμιμη υποχρέωσή του, παραβάσεις που θέτουν ή πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία οποιουδήποτε προσώπου, παραβάσεις που προκαλούν ή πιθανόν να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον.

Προβλέπεται επίσης ο καθορισμός των προσώπων που δικαιούνται προστασία τα οποία είναι πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του εθνικού δικαίου, τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τα ως άνω πρόσωπα και ενδεχομένως να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα ως άνω πρόσωπα ή για τα οποία εργάζονται ή συνδέονται με εργασιακή σχέση τα ως άνω πρόσωπα.

Καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορά.

Επιβάλλεται επίσης στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να καθορίσουν διαύλους και διαδικασίες για εσωτερική αναφορά παραβάσεων και θεσπίζονται διαδικασίες για υποβολή αναφοράς μέσω εσωτερικών διαύλων αναφοράς.

Ακόμα επιβάλλεται υποχρέωση στις αρμόδιες αρχές να καθορίσουν ανεξάρτητους και αυτόνομους εξωτερικούς διαύλους για την παραλαβή και τη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις, καθώς και υποχρέωση να διαχειρίζονται και να εξετάζουν τέτοιες πληροφορίες.

Παρέχεται ακόμα προστασία σε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε δημόσια αποκάλυψη παραβάσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και επιβάλλεται υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον αφορά την ταυτότητα του αναφέροντος, περιλαμβανομένης κάθε πληροφορίας από την οποία μπορεί να συναχθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα του.

Θεσπίζονται επίσης μέτρα προστασίας του αναφέροντος από οποιαδήποτε αντίποινα εναντίον του, καθώς και μέτρα στήριξή του και καθορίζονται τα δικαστήρια που θα είναι αρμόδια για την εκδίκαση των εργατικών διαφορών και άλλων διαφορών ιδιωτικού δικαίου που δυνατόν να αναφύονται εξ αφορμής της εφαρμογής των προνοιών του νόμου. Καθορίζονται ακόμα οι κυρώσεις και αποζημιώσεις που δυνατόν να επιβληθούν από το αρμόδιο δικαστήριο.

Θεσπίζονται τέλος τα ποινικά αδικήματα της παρεμπόδισης υποβολής αναφοράς, της διενέργειας αντιποίνων σε βάρος αναφέροντος, της κίνησης καταχρηστικών διαδικασιών κατά αναφέροντος, της παράβασης της υποχρέωσης τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας του αναφέροντος και της υποβολής ψευδών αναφορών ή ψευδών δημόσιων αποκαλύψεων.

Τη σημασία της νομοθεσία σημείωσαν βουλευτές όλων των κομμάτων

Στην τοποθέτησή της ενώπιον της Ολομέλειας η Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανέφερε ότι η ψήφιση της νομοθεσίας έρχεται σε μια περίοδο που η χώρα την έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ. Πρόσθεσε ότι η κοινωνία της Κύπρου είναι δύσπιστη και φοβάται αν καταγγείλει της διαφθορά γιατί  θα έχει επιπτώσεις. Συνεχάρη την κα. Χαραλαμπίδου για τη δουλειά της και είπε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου δεν είναι αρκετή, αλλά η επιτυχία του θα φανεί από τον αριθμό των περιπτώσεων διαφθοράς που θα καταγγελθούν και την προστασία που θα δοθεί στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Σημείωσε παράλληλα την ανάγκη για δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου συνεχάρη την κα. Χαραλαμπίδου για το πείσμα και την επιμονή της στην προώθηση της νομοθεσίας, η οποία έλειπε, όπως είπε από το νομικό οπλοστάσιο για καταπολέμηση της διαφθοράς και το οποία ξεκαθαρίζει τη διαφορά μεταξύ μάρτυρα και πληροφοριοδότη. Το ζήτημα, πρόσθεσε, είναι να εφαρμοστούν οι νόμοι που ψηφίζονται. Ανέφερε ακόμα ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να εφαρμοστούν αυτούς του είδους οι ευαίσθητες νομοθεσίες.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου συνεχάρη με τη σειρά της την κα.  Χαραλαμπίδου αναφέροντας ότι πρόκειται για πολύ σημαντική νομοθεσία, ωστόσο στην Κύπρο το πρόβλημα δεν είναι η απουσία νομοθεσιών, αλλά η εφαρμογή των νόμων.
Πρόσθεσε ότι ο νόμος που ψηφίζεται είναι σύγχρονος και ριζοσπαστικός, ωστόσο αν δεν εφαρμοστεί όπως προνοείται και όπως η φιλοσοφία του επιτάσσει, επί της ουσίας δεν θα έχει παραχθεί τίποτε. Σημείωσε ότι πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου για τις υποχρεώσεις που έχουν και τις διαδικασίες που πρέπει να βάλουν σε ισχύ.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου ανέφερε ότι στηρίζουν τον συγκεκριμένο νόμο, αφού όταν είναι κάτι σωστό προς την κοινωνία το στηρίζουν χωρίς κομματικές παρωπίδες. Πρόσθεσε ότι το θέμα της διαφθοράς έχει πληγώσει τον τόπο βαθιά και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι θεσμοί απονομής της δικαιοσύνης θα παράγουν έργο μετά τις σημερινές αποφάσεις.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου εξέφρασε τη χαρά της που επιτέλους ψηφίζεται ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο το οποίο σε πολλές χώρες της Ευρώπης είναι η αιχμή του δόρατος για πάταξη της διαφθοράς, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας. Πρόσθεσε ότι με την ενοποιημένη νομοθεσία θα προστατεύονται οι πολίτες που θα έχουν σημαντικές πληροφορίες για θέματα διαφθοράς που πλήττουν το δημόσιο. Πρόσθεσε ότι στην Κύπρο στοχοποιούνται αυτοί που παρέχουν τις πληροφορίες και κυριαρχεί ο φόβος για αντίποινα και συνέπειες. Σε ένα μικρό κράτος, συμπλήρωσε, εύκολα επιβάλλεις τη σιωπή. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι ακόμα και τώρα θα πάρει αρκετό χρόνο για να ξεθαρρέψουν και να κατανοήσουν οι πολίτες ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αντιποίνων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σημείωσε ακόμα ότι στην πρόταση νόμου περιλήφθηκαν ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα προστασία που απαγορεύουν απόλυση, στέρηση προαγωγής, δυσμενή μεταχείριση, περιθωριοποίηση, μη ανανέωση σύμβασης κ.α. Σήμερα, ανέφερε το Κοινοβούλιο αποδεικνύει τη βούλησή του για πάταξη της διαφθοράς, ενώ ζήτησε οι πολίτες να ενημερωθούν για τις πρόνοιες και τον τρόπο εφαρμογής του νόμου.

Εξήρε παράλληλα την άψογη συνεργασία με την Υπουργό Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου, αναφέροντας ότι χάρη στις δικές τις προσπάθειες ενοποιήθηκε η οδηγία με την πρόταση νόμου. Ευχαρίστησε επίσης τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Νίκο Τορναρίτη για την καταλυτική του παρέμβαση.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική μέρα για το Κοινοβούλιο, αναφέροντας ότι «σήμερα μεταφερόμαστε από τα μεγάλα λόγια στα έργα, από τις διαχρονικές διακηρύξεις για πάταξη της διαφθοράς στις πράξεις».
Εξήρε τις προσπάθειες της κας. Χαραλαμπίδου αλλά και την άμεση, ευέλικτη και καταλυτική συμβολή της Υπουργού Δικαιοσύνης.

Σημείωσε παράλληλα ότι ο συγκεκριμένος νόμος αποτελεί να κομμάτι ενός τρίπτυχου και ακόμα ενός νόμου που αν ψηφιστούν θα στείλουν το μήνυμα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό «ότι αλλάζουμε, ότι απορρίπτουμε ό,τι μας προσβάλει, ό.τι μας μειώνει, τοποθετούμε στον κάλαθο τον αχρήστων τα σάπια μήλα». Δεύτερο μεγάλο βήμα, όπως είπε, είναι η ψήφιση σε λίγες μέρες του νόμου για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, ενώ ένα τρίτο νομοσχέδιο είναι αυτό για το λόμπινγκ. Το συν ένα, ανέφερε, είναι το ασυμβίβαστο  μεταξύ της άσκησης επαγγέλματος και της βουλευτικής ιδιότητας.

Αιτιολογώντας την ψήφο του ο Βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε σε παραβίαση του συντάγματος σε νομοθετήματα στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Τορναρίτης. Πρόσθεσε ότι καταψηφίζει τον νόμο γιατί διακρίνει μια υποκρισία άνευ προηγουμένου και διότι δεν έχει τίποτε να προσφέρει.

Παρούσα κατά την ψήφιση του νόμου ήταν και η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου.

Ικανοποίηση Υπ. Δικαιοσύνης για υπερψήφιση ν/σ προστασίας όσων καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς

Την ικανοποίησή της για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για προστασία προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς, εκφράζει η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Στέφη Δράκου.

Σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Δικαιοσύνης σημειώνει ότι «με τηN ψήφιση του νομοσχεδίου για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του νόμου και ειδικότερα πιθανές πράξεις διαφθοράς, δημιουργείται ένας πανίσχυρος μηχανισμός ασφάλειας, με σκοπό την ενθάρρυνση των εργαζομένων να καταγγέλλουν και να δίνουν σχετικές πληροφορίες που αποκτούν στο εργασιακό τους περιβάλλον».

Προσθέτει ότι «από σήμερα, οι εργαζόμενοι στην Κύπρο, που προχωρούν σε καταγγελίες στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, θα απολαμβάνουν πλήρη προστασία και κανένα πρόσωπο δεν θα υπόκειται σε αντίποινα, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η απόλυση, η παρενόχληση και η αρνητική μεταβολή των συνθηκών εργασίας του».

Στη γραπτή της δήλωση, η Υπουργός αναφέρει, επίσης, «ότι το εν λόγω νομοσχέδιο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθειά μας για καταπολέμηση της διαφθοράς και αποτελεί το πρώτο εκ των τριών νομοσχεδίων που δημιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο για ενίσχυση της διαφάνειας».

Εξηγεί, περαιτέρω, ότι «τα δύο εναπομείναντα νομοσχέδια που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής, αφορούν στην Ίδρυση και Λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και στη Διαφάνεια στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων».

Στη δήλωσή της η κ. Δράκου, εξάρει, «τη συνεργασία και το κλίμα καλής θέλησης που επέδειξαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, υπερψηφίζοντας το νομοσχέδιο» ευχόμενη, «αυτό, να μας οδηγήσει και στη ψήφιση των δύο άλλων νομοσχεδίων που εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς».

Ευχαριστεί, ειδικά, «τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών, Νίκο Τορναρίτη, « ο οποίος μέσα από τον δυναμικό χειρισμό του, συνέβαλε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση του νομοσχεδίου καθώς και τη βουλευτή, Ειρήνη Χαραλαμπίδου «για το χρόνο που διέθεσε και για τις εισηγήσεις της που συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ισχυρού νομοσχεδίου».

Τέλος, η Υπουργός Δικαιοσύνης εκφράζει τις ευχαριστίες της, «σε όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στη Νομική Υπηρεσία και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Δεν θα εκλέγονται δήμαρχοι/κοινοτάρχες σε περίπτωση κένωσης θέσης μέχρι τον Μάιο του 2024

Με οριακή πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τροποποίηση στους νόμους περί Δήμων και περί Κοινοτήτων, ώστε σε περίπτωση κένωσης θέσης δημάρχου ή κοινοτάρχη πριν από τις επόμενες εκλογές του Μαΐου του 2024, να μην πραγματοποιείται αναπληρωματική εκλογή.

Υπέρ ψήφισαν 28 βουλευτές και εναντίον 26. Η νομοθεσία αυτή κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την αναβολή για δυόμιση χρόνια των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης του προηγούμενου Δεκεμβρίου, με τη σύμφωνο γνώμη της Βουλής, ώστε να ψηφιστούν τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα νομοσχέδια, ωστόσο, εκκρεμούν ακόμα στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστούν τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να ισχύει η προηγούμενη νομοθεσία για διεξαγωγή αναπληρωματικής εκλογής για θέση που κενώνεται έναν χρόνο πριν από τις επόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε σήμερα Πέμπτη, σε περίπτωση κένωσης θέσης δημάρχου ή κοινοτάρχη και μέχρι τις επόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν οριστεί για τον Μάιο του 2024, η θέση αναπληρώνεται από τον αντιδήμαρχο ή τον αναπληρωτή κοινοτάρχη αντίστοιχα.

Παράλληλα με 26 ψήφους υπέρ και 28 εναντίον απορρίφθηκαν τροπολογίες του Βουλευτή της ΔΗΠΑ – Συνεργασίας Μαρίνου Μουσιούττα, που ουσιαστικά θα ακύρωναν το νόμο, αφού προνοούσαν τη διεξαγωγή αναπληρωματικής εκλογής σε περίπτωση κένωσης των θέσεων επικεφαλής δήμων ή κοινοτήτων.

Στο νόμο που ψηφίστηκε αναφέρεται επίσης ότι παρατείνεται η θητεία των παρόντων δημάρχων και κοινοταρχών μέχρι τον Μάιο του 2024. Σε περίπτωση κένωσης θέσης δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου δε θα διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή, εκτός εάν ο αριθμός των συμβούλων περιοριστεί κάτω από τον απαιτούμενο για απαρτία αριθμό των μελών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, έκρινε τις ρυθμίσεις αυτές αναγκαίες ώστε να δοθεί  στα υφιστάμενα συμβούλια ο αναγκαίος χρόνος, για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή του νέου πλαισίου δράσης και λειτουργίας των τοπικών αρχών το έτος 2024.

Στην τοποθέτηση του ενώπιον της Ολομέλειας ο Βουλευτής Μαρίνος Μουσιούττας είπε ότι η Βουλή ψήφισε να μην γίνουν εκλογές, λέγοντας στον κόσμο ότι θα ψηφιστεί τον Δεκέμβριο η μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι που δεν έγινε ακόμα. Τώρα, ανέφερε, δίνεται παράταση σε έναν αντιδήμαρχο ο οποίος δεν εκλέγηκε και διορίζεται μέχρι τον Μάη του 2024. Ανέφερε ότι με αυτό τον τρόπο παραβιάζεται ο νόμος για προκήρυξη εκλογών εντός 45 ημερών από την κένωση της θέσης, κάτι που γίνεται ήδη τουλάχιστον στον Δήμο Γεροσκήπου.  Πρόσθεσε ότι η τροπολογία που υπέβαλε ξεκαθαρίζει αυτό που λέει η υφιστάμενη νομοθεσία η οποία σήμερα παραβιάζεται.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ θέλει να διορίζεται με νόμο ο αντιδήμαρχος και ο αναπληρωτής κοινοτάρχης, χωρίς να έχουν εκλεγεί από την κοινότητα για 2,5 χρόνια. Αυτό, όπως είπε, είναι έλλειμμα δημοκρατίας και ανέφερε ότι υπερψηφίζουν τις τροπολογίες Μουσιούττα που ακυρώνουν το νομοσχέδιο.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους διερωτήθηκε γιατί κάποιοι φοβούνται τις εκλογές και δεν αφήνουν τους αντιδημάρχους ή αναπληρωτές κοινοτάρχες να κριθούν από τους συνδημότες τους. Πρόσθεσε ότι όποιος φοβάται τις εκλογές δεν πρέπει να έχει θέση σε αυτή την αίθουσα και είπε ότι υπερψηφίζει τις τροπολογίες Μουσιούττα.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου έκανε λόγο για μια εκπτωτική τάση που υπάρχει, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να αποφεύγονται οι εκλογές γιατί κοστίζουν, η συζήτηση γιατί είναι χρονοβόρα και η προσήλωση στη δημοκρατική αρχή γιατί δεν είναι παραγωγική.  Αυτά τα νομοσχέδια, πρόσθεσε, προσβάλλουν τον πυρήνα της δημοκρατίας και διερωτήθηκε πού θα σταματήσουν αν συνεχίσουν της πορεία αυτή. Έφερε ως παράδειγμα παύση κοινοτάρχη από τον Υπουργό Εσωτερικών επειδή διαφωνούσαν μαζί του μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με αποτέλεσμα να ασκεί καθήκοντα η Έπαρχος. Είπε ότι υπερψηφίζει τις τροπολογίες Μουσιούττα, αναφέροντας ότι η δημοκρατία κοστίζει, αλλά πρέπει να κοστίζει.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, υπενθύμισε ότι πριν από μερικές μέρες το Κοινοβούλιο αποφάσισε τη μετάθεση των εκλογών με στόχο να δουλέψει για να ικανοποιήσει τη λαϊκή απαίτηση για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι που γίνεται με κοπιώδη εργασία και πολλή υπευθυνότητα. Τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου της Κυβέρνησης, αναφέροντας ότι υπάρχει μία ταυτότητα με τον στόχο της μεταρρύθμισης, ενώ ανέφερε ότι ενδεχομένως να προκληθούν περιπέτειες από έστω μια ή δύο μεμονωμένες εκλογές.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι είναι δοσμένες οι συνθήκες που ώθησαν στη αναβολή των εκλογών και ότι τον Οκτώβριο ήταν ενσωματωμένο και το θέμα της αναβολής των εκλογών τα επόμενα 2,5 χρόνια. Είπε επίσης ότι ουσιαστική η συζήτηση γίνεται για εκλογές 14 μηνών, αφού έτσι κι αλλιώς η νομοθεσία προνοεί μη διεξαγωγή εκλογής σε περίπτωση κένωσης της θέσης, ένα χρόνο πριν τις επόμενες εκλογές. Ανέφερε επίσης ότι αν δεν περάσει ο συγκεκριμένος νόμος ενδεχομένως να δοθεί η δυνατότητα να δημιουργούνται και σκοπίμως εκλογές.

Αιτιολογώντας την ψήφο της ΕΔΕΚ, ο Πρόεδρος της Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέφερε ότι καταψήφισαν το νομοσχέδιο γιατί ψήφισαν για μετάθεση της ημερομηνίας των εκλογών και όχι για αλλαγή των διαδικασιών της τοπικής αυτοδιοίκησης παραβιάζοντας την νομοθεσία της.

Σειρά προϋπολογισμών ψήφισε η Βουλή, έκκληση της Προέδρου για έγκαιρη υποβολή όσων εκκρεμούν

Η Ολομέλεια της Βουλής κατά τη σημερινή της συνεδρία υπερψήφισε τους προϋπολογισμούς του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) και του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Με την ευκαιρία, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου απηύθυνε έκκληση για έγκαιρη υποβολή των προϋπολογισμών που εκκρεμούν, αναφέροντας ότι δεν θα δεχτεί την κατάθεση με τη μορφή του κατεπειγόντως οποιουδήποτε προϋπολογισμού, σε βάρος του απαιτούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με 26 ψήφους υπέρ, 14 εναντίον και 3 αποχές.

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥ εγκρίθηκε ομόφωνα με τοποθετήσεις ωστόσο των βουλευτών, αναφορικά με τα κριτήρια που θα πρέπει να τηρούνται για τις υποτροφίες που δίνονται.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης ζήτησε να μπουν κοινωνικοοικονομικά κριτήρια στην απονομή των υποτροφιών, ενώ τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης υποτροφιών στον οποίο να περιλαμβάνονται όλες οι υποτροφίες που είναι διαθέσιμες.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς ζήτησε να διατηρηθεί η καλή ισορροπία που υπάρχει στο ίδρυμα όσον αφορά τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και την αριστεία, ενώ εξέφρασε απογοήτευση για τις εξοικονομήσεις ύψους 2 εκατ. από το ίδρυμα το 2021 σε βάρος των φοιτητών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ζήτησε να διευρυνθούν τα κριτήρια του ΙΚΥ και να τεθούν και κριτήρια αριστείας, για να έχουν οι φοιτητές το κίνητρο της μάθησης και της επιμέλειας.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε ότι αν πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα να το συζητήσουν, ωστόσο, όπως είπε, η ισοπέδωση του έργου του ΙΚΥ μόνο ζημιά προκαλεί. Ζήτησε επίσης να ενισχυθεί η αριστεία.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι εν καιρώ πανδημίας θα έπρεπε να ήταν πιο γενναιόδωρες οι χορηγίες και να χορηγούνται περισσότερο σπουδές σε καινοτόμες επιστήμες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ζήτησε να διαχωριστεί το κομμάτι της αριστείας και τα κοινωνικά κριτήρια.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι δεν είναι δυνατό να αποσυνδέεται η αριστεία από τα κοινωνικά κριτήρια, αφού ένας μαθητής χωρίς τα κατάλληλα οικονομικά μέσα έχει λιγότερες πιθανότητες να πετύχει την αριστεία.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι θα έπρεπε να δίνονται υποτροφίες όχι μόνο για πανεπιστήμια αλλά και για άλλες σπουδές όπως σε κολέγια καθώς και ειδικά βραβεία. Ζήτησε επίσης να βοηθηθούν φοιτητές που δύσκολα τα βγάζουν πέρα και πρέπει παράλληλα να εργάζονται.

Ο Προϋπολογισμός του ΘΟΚ εγκρίθηκε με 49 ψήφους υπέρ και 3 αποχές.

Ο Προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ εγκρίθηκε ομόφωνα.

Σε τοποθέτηση του ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος εξέφρασε την ευαρέσκειά του που μια σειρά από προτάσεις του κόμματος για τον οργανισμό άρχισαν να υλοποιούνται όπως η κατασκευή κατοικιών και παραχώρηση τους σε ευάλωτες ομάδες είτε με χαμηλό ενοίκιο είτε με χαμηλό κόστος αγοράς.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ- Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης χαιρέτισε τη νέα πολιτική του οργανισμού για διασφάλιση κατοικίας για οικογένειες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα με το σχέδιο χαμηλού ενοικίου και την ανέγερση 600 οικιστικών μονάδων σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού. Πρότεινε επίσης τη δημιουργία ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής για ενοποίηση όλων των στεγαστικών σχεδίων που υπάρχουν.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης χαιρέτισε την αναβάθμιση του ρόλου του ΚΟΑΓ τα τελευταία χρόνια και τις βελτιωμένες πρακτικές στέγασης καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας. Παράλληλα ανέφερε ότι μετά την οικονομική κρίση και τις συνέπειές της στο στεγαστικό «οι απαιτήσεις μας είναι πολύ ψηλές».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου σημείωσε τις θετικές εξελίξεις στον Οργανισμό, αναφέροντας ωστόσο ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει επιδείξει αδράνεια και κωλυσιεργία να διαθέσει οικόπεδα, λόγω των όρων που έθεταν.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης ανέφερε ότι η μηδενική ουσιαστικά συνεισφορά του κράτους δεν βοηθά στην ανάπτυξη προγραμμάτων από τον ΚΟΑΓ. Είπε επίσης ότι το κράτος μπορεί να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο σε σχέση με τον έλεγχο των τιμών στα ενοίκια και την αγορά ακινήτων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ζήτησε το κράτος που έχει “δημογραφική πτώχευση”, μέσω του οργανισμού να στηρίξει τους νέους με τη μορφή ενοικιαγοράς.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι αν δεν ανακοπεί η λαίλαπα των πλειστηριασμών αργά η γρήγορα και αυτοί που έχουν σπίτια θα τα χάσουν και δεν μπορούν οι οργανισμοί αυτοί να τα αναπληρώσουν.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλάς εξέφρασε την ικανοποίησή του που αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που ακούει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είπε ότι στο θέμα αυτό μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να πάμε μπροστά και να δώσουμε μια καλύτερη προοπτική.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα