Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση νομοσχεδίων ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/03/2022, υπερψήφισε τα νομοσχέδια που προνοούν την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού, με κύρια αρμοδιότητα τη χάραξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και η μεταφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και μέρους των δραστηριοτήτων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, οι κύριες αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

(α) Η χάραξη και η εφαρμογή εθνικής στρατηγικής και πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

(β) Η ανάδειξη και η προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου, με αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της σύγχρονης δημιουργίας.

(γ) Η διαχείριση των αρχαιοτήτων, των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών και ανασκαφών.

(δ) Η καταγραφή και η αποδελτίωση με συμβατικά ή/και ψηφιακά μέσα της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό περιοχές της Δημοκρατίας.

(ε) Η διαχείριση ή/και εποπτεία δημόσιων μουσείων, πινακοθηκών, βιβλιοθηκών και άλλων ανάλογων πολιτιστικών οργανισμών ή ιδρυμάτων.

(ζ) Η ανάπτυξη πολιτικής για την ενθάρρυνση των εκδόσεων και τη συγγραφή βιβλίων και ευρύτερα για την καλλιέργεια της λογοτεχνίας και των γραμμάτων.

(η) Η προώθηση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της ενημέρωσης σε θέματα πολιτισμού και η προώθηση και η στήριξη επενδύσεων στον πολιτισμό.

(θ) Η προαγωγή της θεατρικής τέχνης, η διαμόρφωση πολιτικής και η ανάπτυξη προγραμμάτων και κινήτρων για τη στήριξη της θεατρικής δημιουργίας και της θεατρικής ανάπτυξης.

(ι) Η καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας των πολιτών και η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του κυπριακού θεάτρου και του θεάτρου άλλων χωρών.

(κ) Η παροχή χορηγιών και υποστηρικτικών δομών για θέματα θεατρικής δημιουργίας και/ή παραστάσεις δυνάμει συγκεκριμένων σχεδίων και κινήτρων και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ταμείων σχετικά με τον πολιτισμό.

(λ) Η ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με άλλα κράτη και η προώθηση δικτύωσης και ευκαιριών ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο.

Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021

Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε «Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας» και σχετική τροποποίηση όλων των νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και δημόσιων εγγράφων.

Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμου, ώστε να συνάδει με τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.

Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, ώστε να συνάδει με τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2022 Νόμος του 2022

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης ποσού ύψους €1.199.183 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022.

Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020  σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά.

Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν εξουσιοδοτική νομοθετική διάταξη για την έκδοση κανονισμών αναφορικά με τη λειτουργία του ταμείου ευημερίας του προσωπικού του ΚΥΠΕ.

Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου που προβλέπουν την ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των υπαξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου που προβλέπουν την ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των συμβασιούχων υπαξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων