Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση νομοσχεδίων για ρύθμιση της διαδικασίας αξιολόγησης δημόσιων υπαλλήλων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/01/2022, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Τη ρύθμιση της διαδικασίας αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων στη βάση νέου συστήματος αξιολόγησης, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
  • Τη διόρθωση ζητημάτων που προέκυψαν μετά την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων πρότασης νόμου που εισήγαγε νέες ρυθμίσεις σε σχέση με την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019

Τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε η ευθύνη της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων να ανατεθεί στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ). Περαιτέρω, σκοπείται η εισαγωγή εσωτερικών ασφαλιστικών δικλίδων σε όλες τις διαδικασίες της ΕΔΥ προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή υποψηφίων.

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019

Θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020

Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση της διαδικασίας αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων στη βάση νέου συστήματος αξιολόγησης, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την εργασιακή συμπεριφορά για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς τους για προαγωγή ή διατμηματική προαγωγή.

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως 2020. Η τροποποίηση αυτή καθίσταται απαραίτητη ώστε, με γνώμονα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το δημόσιο συμφέρον, να διορθωθούν ζητήματα που προέκυψαν μετά την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων πρότασης νόμου που εισήγαγε νέες ρυθμίσεις σε σχέση με την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της πρότασης νόμου που ψήφισε η Βουλή, αλλά προστίθενται ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εφαρμογή του νόμου και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Δηλώσεις:

Η Βουλή ψήφισε τους νόμους για την αξιολόγηση και προαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε κατά πλειοψηφία τους νόμους που αφορούν την αξιολόγηση και προαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων, περιλαμβανομένης και της διατμηματικής προαγωγής, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας.

Τα σχετικά νομοσχέδια είχαν κατατεθεί αρχικά στη Βουλή τον Σεπτέμβριο του 2015  βάσει των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονταν στο μνημόνιο συναντίληψης που υπογράφτηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας για τα οριζόντια θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υπηρεσία, ενώ στη συνέχεια αποσύρθηκαν και επανακατατέθηκαν.

Υπέρ ψήφισαν οι παρόντες Βουλευτές από όλα τα κόμματα πλην της ΕΔΕΚ, ενώ στον δεύτερο από τα τρία νομοθετήματα αποχή τήρησε ο Πρόεδρος των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.

Σκοπός του πρώτου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η ανάθεση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) της ευθύνης παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και η εφαρμογή εσωτερικών ασφαλιστικών δικλίδων σε όλες τις διαδικασίες της ΕΔΥ προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή υποψηφίων.

Σκοπός του δεύτερου νόμου που αφορά την  αξιολόγηση υποψηφίων για προαγωγή, διατμηματική προαγωγή και πρώτο διορισμό και προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία είναι η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων στη βάση νέου συστήματος αξιολόγησης, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν μεταξύ άλλων τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την εργασιακή συμπεριφορά.

Περαιτέρω, προτείνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις που αφορούν τη διαπίστωση της καταλληλότητας του υπαλλήλου για προαγωγή ή διατμηματική προαγωγή, τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της ετήσιας αξιολόγησης, τις κατηγορίες υπηρεσιακών εκθέσεων, την περίπτωση σύνταξης δυσμενούς υπηρεσιακής έκθεσης, τις ευθύνες των λειτουργών αξιολόγησης και των προϊσταμένων τμημάτων και την εποπτεία της εφαρμογής του προτεινόμενου συστήματος.

Σημειώνεται ότι από τις διατμηματικές προαγωγές αποφασίστηκε όπως εξαιρεθούν οι  εργαζόμενοι στη Βουλή, στο Υπουργείο Εξωτερικών και την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Παράλληλα ο Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τροπολογία που κατέθεσε ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία, Μαρίνος Μουσιούττας, που προνοεί η ανώνυμη αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων από τους υφιστάμενους τους, περιλαμβανομένων και των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, να καταστεί υποχρεωτική αντί δυνητική.

Την ίδια ώρα απορρίφθηκαν άλλες προφορικές τροπολογίες που κατατέθηκαν από την ΕΔΕΚ, τους Οικολόγους και την ΔΗΠΑ.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είχε προτείνει για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από την κλίμακα Α7 και κάτω να μετρούν 15% τα προσόντα και 25% η εμπειρία, αντί 20% με 20% που είναι η αναλογία στους νόμους. Ο Μαρίνος Σιζόπουλος είχε προτείνει εξαίρεση από τη διατμηματική προαγωγή συγκεκριμένων θέσεων στο Υπουργείο Άμυνας που ασχολούνται με εξειδικευμένα θέματα και ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου την γενική αφαίρεση της πρόνοιας για διατμηματική προαγωγή και τη δυνατότητα να ηχογραφούνται οι προφορικές συνεντεύξεις υποψηφίων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης αναφέρθηκε στην τροπολογία του κ. Τρυφωνίδη και διαφωνώντας είπε ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί μορφωμένοι άνθρωποι με ακαδημαϊκά προσόντα διεκδικούν θέσεις σε χαμηλές κλίμακες και ότι είναι απαράδεκτο να δίνεται περισσότερη βαρύτητα στην εμπειρία παρά στα προσόντα.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι με τα νομοσχέδια ο στενός κύκλος στον οποίο περιορίζεται η δημόσια υπηρεσία αντί να μικραίνει διευρύνεται και ότι το ρουσφέτι και το βόλεμα δεν πρόκειται να κτυπηθούν ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο αλλά μόνο με την πάταξη της κομματοκρατίας. Ανέφερε ακόμα ότι τα σημερινά νομοσχέδια δεν μπορούν από μόνα τους να σταθούν ως μεταρρύθμιση και δεν θα υπάρξει καμιά κοσμοϊστορική αλλαγή στην δημόσια υπηρεσία σε σχέση με την γραφειοκρατία και  την εξυπηρέτηση πολιτών.

Στις αναφορές αυτές η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι ελπίζει στη μάχη του ιδεατού να μην χάσουμε το εφικτό.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι δεν είναι 100% ικανοποιημένοι από αυτό που θα ψηφίσουν, ωστόσο γίνεται ένα πρώτο βήμα. Επισήμανε επίσης ότι υπάρχουν υπάλληλοι δύο ταχυτήτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και θα πρέπει αυτό το χάσμα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων που είναι πιο ευάλωτοι, να γεφυρωθεί μέσω της επιχειρηματικότητας.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας είπε ότι το κόμμα τάσσεται υπέρ του θεσμού της διατμηματικής προαγωγής, ενώ είπε ότι έγινε αρκετή βελτίωση στα νομοσχέδια και θα υπάρξει βελτίωση και στη δημόσια υπηρεσία, «φτάνει να παρακολουθούμε το σύστημα για να δούμε αν υπάρχουν τρωτά σημεία και να τα διορθώσουμε». Αναφερόμενος στην τροπολογία του είπε ότι θεωρεί ότι η ευχέρεια να αξιολογεί ο υφιστάμενος τον προϊστάμενος θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και ανώνυμη, με στόχο της βελτίωσης της σχέσης προϊστάμενου – υφιστάμενου.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να εξυπηρετεί τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της παραγωγικότητας, την κατοχύρωση της αξιοκρατίας όσον αφορά την ανέλιξη, την διαφάνεια για προαγωγές και προσλήψεις, το κλίμα εμπιστοσύνης του κοινού προς την δημόσια υπηρεσία και το να υπάρχει μια πραγματική και σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της και να συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση και οικονομική δραστηριότητα.

Πρόσθεσε ότι οι παρόντες νόμοι δεν καλύπτουν αυτές τις προσδοκίες και ότι ενισχύεται σημαντικά ο υποκειμενικός παράγοντας όσον αφορά τις αξιολογήσεις και την αναβάθμιση υπαλλήλων, ότι αυξάνεται η γραφειοκρατία και η εξάρτηση των δημοσίων υπαλλήλων από τους προϊσταμένους τους. Ανέφερε ότι η ΕΔΕΚ δεν στηρίζει τα νομοσχέδια, αφού μεταξύ άλλων απουσιάζει και το κριτήριο της απόδοσης και της παραγωγικότητας του δημοσίου υπαλλήλου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι οι συγκεκριμένοι νόμοι είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, ενώ ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνουν και άλλα βήματα. Ανέφερε ότι η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων είναι και καλοί στη δουλειά τους και εργατικοί και είπε ότι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση θα επιτευχθεί αν οι ίδιοι συνειδητοποιήσουν ότι εργοδότης του δεν είναι το κράτος άλλα κάθε Κύπριος και Κύπρια τους οποίους οφείλουν να υπηρετούν.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι τα συγκεκριμένα νομοσχέδια δεν αποτελούν μεταρρύθμιση της δημόσια υπηρεσίας αλλά ρυθμίζουν την αξιολόγηση και τις διατμηματικές προαγωγές.

Για το ΑΚΕΛ είπε, μεταρρύθμιση είναι οι αλλαγές στη δομή, ο περιορισμός και εξάλειψη της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, η γεωγραφική αποκέντρωση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η ενίσχυση της παραγωγικότητας. Παράλληλα πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ θα εγκρίνει τα νομοσχέδια που δίνουν όπλα, ωστόσο το πώς θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από την πολιτική βούληση της εκάστοτε Κυβέρνησης. Σημείωσε επίσης ότι η Βουλή ψήφισε τη νομοθεσία για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και έγιναν μάρτυρες της εδραίωσης του ρουσφετιού και της ευνοιοκρατίας.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας όπως την οραματίζονται δεν αντανακλάται σε αυτά τα νομοσχέδια. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση λέει στον Κύπριο πολίτη ότι από τα 1000 πράγματα που έπρεπε να κάνει ως μνημονιακή υποχρέωση από το 2013 σήμερα κάνει το ένα.

Το ΔΗΚΟ ανέφερε οραματίζεται καλύτερη, γρηγορότερη, απλούστερη, πιο διαφανή και πιο φθηνή εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας. Παράλληλα ανέφερε ότι θα υπερψηφίσουν τους νόμους διαβεβαιώνοντας τους κυβερνώντες ότι η μεταρρύθμιση δεν σταματά εδώ.
Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους, είπε ότι πραγματική μεταρρύθμιση θα ήταν αν από αύριο το πρωί η δημόσια υπηρεσία απαντούσε τα τηλεφωνήματα των πολιτών και ανταποκρινόταν κατά καλύτερο τρόπο και αν έπαυαν πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι να συμπεριφέρονται ως μικροί βασανιστές και άλλαζαν την νοοτροπία τους.

Είπε επίσης ότι από μια κλίμακα και άνω οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν αστική ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεών τους. Χαρακτήρισε επίσης «χαριτωμένα» αυτά που το ΔΗΚΟ ανέφερε, προσθέτοντας ότι επί διακυβέρνησής τους το κόμμα διόριζε σωρηδόν  στη δημόσια υπηρεσία όποτε ήθελε με όποια κριτήρια ήθελε.

Απαντώντας η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι «είναι τοις πάσι γνωστόν ποιοι είναι οι χαριτωμένοι σε αυτή την αίθουσα».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης εξέφρασε ικανοποίηση για την πλειοψηφία που διαμορφώθηκε υπέρ των νομοσχεδίων, ώστε να πραγματοποιηθεί ένα πολύ σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού προς την κατεύθυνση της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας στην δημόσια υπηρεσία και ευχαρίστησε τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Πρόσθεσε ότι αυτή η μεταρρύθμιση έρχεται σε συνέχεια άλλων σημαντικών που ενέκρινε η Βουλή όπως για το ΕΕΕ, το ΓΕΣΥ, την Εθνική Φρουρά, την κινητικότητα στη δημόσια υπηρεσία κ.α.

Αναφέροντας ότι δεν ισχυρίζονται ότι τα νομοσχέδια αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα, είπε ότι γίνεται ένα βήμα, παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πρόσθεσε ότι ο ΔΗΣΥ δεν θα στηρίξει τις τροπολογίες, ενώ ακόμα και οι εξαιρέσει από τις διατμηματικές προαγωγές που πέρασαν δεν τους βρίσκουν σύμφωνους και δεν ξέρουν αν θα σταθούν συνταγματικά.

Δεν απαιτείται επαναξιολόγηση για άτομα με μόνιμη αναπηρία, σύμφωνα με νόμο που ψήφισε η Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τροποποίηση στο νόμο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία ατόμων με μόνιμη μη αναστρέψιμη αναπηρία, που καλούνταν για επαναξιολόγηση της αναπηρίας για σκοπούς επιδομάτων. Υπέρ ψήφισαν 44 παρόντες βουλευτές.

Επίσης σύμφωνα με την τροποποίηση τα πρόσωπα που απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τον αιτητή για το όνομα και το επώνυμό τους, όπως και για την ειδικότητα και το επάγγελμά τους πριν από κάθε αξιολόγηση.

Διασαφηνίζεται ότι επαναξιολόγηση ατόμου με μόνιμη ή μη αναστρέψιμη αναπηρία διενεργείται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση που το υπό αναφορά άτομο αιτηθεί πρόσθετες παροχές ή υπηρεσίες λόγω επιδείνωσης της κατάστασής του ή λόγω εμφάνισης επιπρόσθετης αναπηρίας, η οποία δεν έχει πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας.

Η επαναξιολόγηση της αναπηρίας, για να πιστοποιήσει ότι το άτομο με αναπηρία εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια και προϋποθέσεις ως δικαιούχο, γίνεται αποκλειστικά στη περίπτωση που περιέλθουν στην αντίληψη του τμήματος νεότερα και επαρκώς τεκμηριωμένα στοιχεία μέσω επώνυμης καταγγελίας η οποία υποβάλλεται γραπτώς.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου ανέφερε ότι είχε ζητήσει αναβολή της ψήφισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου πριν από τα Χριστούγεννα, αφού υπήρχε διαφωνία του αναπηρικού κινήματος και μετά από διαβουλεύσεις με τα αρμόδια τμήματα υπήρξε μια μικρή αλλαγή που έτυχε της στήριξής τους. Πρόσθεσε ότι είναι πολύ σημαντικό οι πολιτικές να έχουν τη σύμφωνη γνώμη και συναίνεση των ανθρώπων με αναπηρία.

Η Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Αλεξάνδρα Ατταλίδου, είπε ότι το κράτος πρέπει να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων που πολλές φορές περιμένουν να απαντηθεί ένα τηλέφωνο που περιμένουν μήνες και πλήττεται η αξιοπρέπεια τους πολλές φορές από τον τρόπο που ανταποκρίνεται η δημόσια υπηρεσία. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει το κράτος να εκπαιδεύσει σχετικά όλους όσους  ασχολούνται με τον τομέα αυτό της κοινωνικής πολιτικής.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το νομοσχέδιο σημειώνοντας ότι υπήρχε μια πολύ προσβλητική στρέβλωση του νόμου και άνθρωποι βίωναν εξευτελιστικές διαδικασίες. Πρόσθεσε ότι είναι ένα θετικό βήμα αλλά θα πρέπει να ρυθμιστούν και να λυθούν και άλλες στρεβλώσεις που υπάρχουν. Ανέφερε ακόμα ότι άτομα με πραγματικά προβλήματα απορρίπτονται από τη λήψη επιδόματος γιατί η αναπηρία τους είναι μέτριας μορφής.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Μαρίνος Μουσιούττας είπε με το νομοσχέδιο είναι προς της σωστής κατεύθυνση, αφού αίρεται η ανωνυμία των ιατροσυμβουλίων που εξετάζουν άτομα με αναπηρίες και άτομα που έχουν μη αναστρέψιμες αναπηρίες δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουν την ψυχοφθόρα εξέταση από τα ιατροσυμβούλια.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκκης είπε ότι παρόμοια πρόταση νόμου που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Βουλευτή Παύλου Μυλωνά ψηφίστηκε πέρυσι από τη Βουλή αλλά έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Ανώτατο και έτσι ήρθε το σχετικό νομοσχέδιο. Πρόσθεσε ότι στηρίζουν το νόμο γιατί τερματίζει μια στρέβλωση.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς είπε ότι στην Επιτροπή Εργασίας έγινε μεγάλη προσπάθεια για να καταλήξουν σε αποδεκτή ρύθμιση που να ικανοποιεί όλους και να σπάζει το αδιέξοδο μετά την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να κάνει αναφορά στο νόμο που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο Απρίλιο. Πρόσθεσε ότι η κατάληξη είναι θετική και το ΑΚΕΛ υπερψηφίζει, δηλώνοντας ότι θα παρακολουθούν την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου στην πράξη.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλά είπε ότι σήμερα επιλύεται ένα λεπτό ζήτημα, ένα πρόβλημα για το οποίο όλοι συμφωνούν, ώστε οι συμπολίτες μας με μόνιμοι αναπηρία να μην χρειάζεται να επανεξετάζονται από ιατροσυμβούλια.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα