Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση νομοσχεδίων Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και Lobbying

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/02/2022, υπερψήφισε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχέδιου είναι η διαγραφή των διαφόρων επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί κατά την περίοδο Μαρτίου μέχρι Μαΐου 2020, με βάση τους περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμους του 2004 ως 2011, λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας των φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για υποβολή των δηλώσεων INTRASTAT που έληγε στις 31 Μαρτίου 2020, 30 Απρίλιου 2020 και 31 Μαΐου 2020 και αποσκοπεί επίσης στην ελάφρυνση των οικονομικών φορέων που επηρεάστηκαν από την εν λόγω έκτακτη ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας απόρροια της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

2. Ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, με τον οποίο θεσπίστηκε ο ενωσιακός τελωνειακός κώδικας καθώς και τους συμπληρωματικούς αυτού Κανονισμούς.

3. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021

4. Οι περί Εθνικής Φρουράς (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021

Ρύθμιση της απονομής στρατιωτικών μεταλλίων σε μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς.

5. Ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών».

6. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες και επτακόσια ευρώ  €566.700 για την κάλυψη των δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα για την περίοδο αυτή.

7. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως  Φόρων Νόμου, ώστε το μέγιστο ποσό διοικητικού  προστίμου που δύναται να επιβληθεί από τον Έφορο Φορολογίας σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προνοιών του διατάγματος  του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην υποχρέωση των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για  την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής να αυξηθεί από δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική η διοικητική κύρωση που δύναται να επιβληθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή της υποχρέωσης των δικαιούχων πληρωμής για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής.

8. Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου, ώστε:

(α) η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να δύναται να ελέγχει και να εποπτεύει τη συμμόρφωση των δικαιούχων, δηλαδή των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, όσον αφορά την τήρηση της απαγόρευσης επιβολής επιβαρύνσεων για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών,

(β) να παρασχεθούν εξουσίες στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφορικά με τη διενέργεια ερευνών, τη διερεύνηση παραβάσεων, την επιβολή διοικητικών προστίμων και την αίτηση για έκδοση διαταγμάτων από δικαστήριο σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του εν λόγω Νόμου, που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω της απουσίας μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την απαγόρευση επιβολής επιβαρύνσεων από τους πιο πάνω δικαιούχους για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, καθώς και άλλων διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

9. Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019

Θέσπιση νομοθεσίας, η οποία ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς αποτελουμένης από τον Επίτροπο Διαφάνειας ως πρόεδρο και άλλα τέσσερα μέλη, με αρμοδιότητα την ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου,  του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς στα πρότυπα σύγχρονων αντιλήψεων και των συστάσεων της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO).

Μετά από μια μακρά συζήτηση, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμο για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Υπέρ ψήφισαν 42 Βουλευτές, ενώ υπήρξαν και 3 αποχές από το Κίνημα Οικολόγων.

Η Ολομέλεια ψήφισε επίσης ομόφωνα τροπολογία του Βουλευτή της ΕΔΕΚ Κωστή Ευσταθίου με σκοπό τη διαγραφή των προνοιών που αφορούν στην τήρηση μητρώου καταγγελιών, στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ψηφίστηκε επίσης κατά πλειοψηφία και με την αποχή των Οικολόγων τροπολογία των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ στο άρθρο 10 σύμφωνα με την οποία η Αρχή σε περίπτωση που έχει αρχίσει ποινική έρευνα είτε από την Αστυνομία είτε από ποινικό ανακριτή για πράξη διαφθοράς που εκπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, κατόπιν ενημέρωσης από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δεν αρχίζει ή τερματίζει οποιαδήποτε παράλληλα αρξάμενη ενέργεια.

Επίσης ψηφίστηκε ομόφωνα υποτροπολογία του Βουλευτή του ΑΚΕΛ Ανδρέα Πασιουρτίδη, σύμφωνα με την οποία  νοείται ότι η Αρχή δύναται να ζητά και να λαμβάνει ενημέρωση για την πορεία των ως άνω υποθέσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Παράλληλα απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία οι τροπολογίες του Κινήματος Οικολόγων και Συνεργασία Πολιτών με στόχο κυρίως να προστεθούν ανακριτικές εξουσίες στην Επιτροπή.

Μιλώντας στην Ολομέλεια ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι είναι ένα θετικό σημείο η σύσταση της Αρχής στο νομικό οπλοστάσιο κατά της διαφθοράς. Πετυχαίνουμε, ανέφερε τη δημιουργία μιας αρχής η οποία θα έχει λόγο, θα ακούει θα επιθεωρεί, θα ερωτά θα επικρίνει ή θα αποδοκιμάζει και επιδοκιμάζει τη δίωξη της διαφθοράς. Αυτό που αναμένεται, ανέφερε είναι η εφαρμογή της στην πράξη. Εξηγώντας την τροπολογία του, είπε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο μητρώο καταγγελιών για να μην μετατραπεί η Αρχή σε κυνήγι μαγισσών, όπου προεκλογικά θα δολοφονούνται χαρακτήρες μόνο επειδή καταγγέλθηκαν στην Αρχή και όχι επειδή υπήρξαν καταδίκες.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι η διαφθορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος και θα στηρίξουν οποιαδήποτε όπλα  δοθούν για την καταπολέμησή της. Πρόσθεσε ότι η διαφθορά σε μεγάλο βαθμό έχει συνδεθεί με την πολιτική και τα κόμματα και ότι παρά τις Επιτροπές και τα πορίσματα για διάφορα σκάνδαλα, δεν υπήρξε διάθεση για τιμωρία των εμπλεκομένων.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου αναφέρθηκε στις τροπολογίες του κόμματος και είπε ότι η πρώτη αφορά το θέμα διαδικασίας υποβολής του καταλόγου από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, που ζητούν να υποβάλλεται απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι στην Επιτροπή Νομικών για να μην αλλάζουν ονόματα και να υπάρχουν διαρροές. Η δεύτερη τροπολογία, πρόσθεσε, αφορά στο να δοθούν στην Αρχή ανακριτικές εξουσίες, για να μπορεί πραγματικά να ψάχνει και να βρίσκει τους ενόχους και ευχαρίστησε τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για τις σχετικές εισηγήσεις και βοήθεια.

Εκ μέρους της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, ο Βουλευτής Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι το κόμμα και οι βουλευτές της παράταξη που στο παρελθόν έχουν κάνει πολλές προτάσεις για την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη, αλλά και για το ασυμβίβαστο, θα ψηφίσουν τόσο υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς όσο και για τη νομοθετική ρύθμιση του «λόμπινγκ» και θα συνεχίσουν να εργάζονται προς ανάλογες πρωτοβουλίες. Ωστόσο σημείωσε ότι τίποτε δεν θα αλλάξει αν δεν αλλάξουμε οι ίδιοι τη νοοτροπία μας, όσοι νόμοι και να γίνουν.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε ότι το πρόβλημα με τη διαφθορά δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο αφού η Κυβέρνηση έχει στη διάθεση της πολλά νομοθετικά εργαλεία αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης. Ανέφερε ότι πολλές από τις προτάσεις του ΑΚΕΛ για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς υιοθετήθηκαν στο κείμενο του νομοσχεδίου, με αποτέλεσμα την βελτίωση και την ενίσχυσή του. Βοηθήσαμε, σημείωσε να αποκτήσει «δόντια» η Αρχή αφού το αρχικό νομοσχέδιο είχε ως σκοπό να εξυπηρετήσει μόνο τις επικοινωνιακές ανάγκες της Κυβέρνησης. Έχουμε, είπε, σήμερα ένα κείμενο που μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. Παράλληλα είπε ότι δεν τρέφουν αυταπάτες με δεδομένο ότι τα επίπεδα διαφθοράς και διαπλοκής είναι πολύ αυξημένα και θεωρούν ότι  η παρούσα η Κυβέρνηση δεν είναι αυτή που μπορεί να δώσει τη λύση.

Η Βουλευτής των Οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για αποτελεσματική πάταξη της διαφθοράς αν η διερεύνηση των περιστατικών δεν γίνεται από την ίδια την Αρχή.  Είπε ότι αν πραγματικά η Βουλή θέλει να πατάξει τη διαφθορά θα πρέπει να δώσει ανακριτικές εξουσίες στην Αρχή, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα και δείχνοντας μηδενική ανοχή έναντι της διαφθοράς.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου έκανε λόγο για σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στο νομοσχέδιο και ενισχύουν το κύρος της. Πρόσθεσε ότι για το ΔΗΚΟ αποτελεί βασικό θέμα αρχής η ανάγκη σύμπραξης της Βουλής στο διορισμό των μελών της Αρχής, χωρίς να παρατηρείται σύγκρουση εξουσιών. Πρόσθεσε ότι με τις παρεμβάσεις του ΔΗΚΟ δημιουργήθηκε ένα ισχυρό λειτουργικό και αποτελεσματικό νομοσχέδιο με πρόνοιες που να ενισχύουν τη διερεύνηση για οποιαδήποτε θέματα χωρίς να υπάρξει σύγχυση εξουσιών. Εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα μπορούσε να έχει ανακριτικές εξουσίες η Αρχή, αφού με βάση του Σύνταγμα την εξουσία αυτή την έχει ο Γενικός Εισαγγελέας και οι εισαγγελικές αρχές.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην κακή εικόνα της Κύπρου στον ευρωπαϊκό χώρο όσον αφορά τα φαινόμενο διαφθοράς και για την ανάγκη να ανασκευαστεί. Σε σχέση με το νομοσχέδιο είπε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόσθεσε ότι το αρχικό νομοσχέδιο δεν προνοούσε οποιαδήποτε ουσιαστική εξουσία και αρμοδιότητα για την αρχή και τα μέλη της θα ήταν ευάλωτα στην εύνοια του Προέδρου χωρίς πραγματικές εξουσίες και αρμοδιότητες. Είπε επίσης ότι η Αρχή θα έχει ερευνητικές και ανακριτικές εξουσίες για συλλογή μαρτυρικού υλικού ακόμα και λήψη ένορκης κατάθεσης, ωστόσο δεν έχει οποιαδήποτε εξουσία να προχωρήσει σε ποινική υπόθεση στο δικαστήριο αυτή την εξουσία πρέπει να την έχει ο Γενικός Εισαγγελέας. Σημείωσε επίσης ότι δεν αντιλαμβάνεται για ποιες επιπρόσθετες ερευνητικές εξουσίες συζητούμε.

Παράλληλα ανέφερε ότι η Αρχή από μόνο της δεν μπορεί να πατάξει τη διαπλοκή και διαφθορά, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα στην Κύπρο. Τέλος ανέφερε ότι η Αρχή θα πρέπει να έχει τον ανάλογο προϋπολογισμό και μέσα να επιτελέσει το έργο της.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης, είπε ότι η Αρχή θα έχει προληπτικές, εκπαιδευτικές, συστατικές, ερευνητικές και ανακριτικές αρμοδιότητες. Φέραμε, ανέφερε, ένα αποτέλεσμα στην πράξη και εξέφρασε τη λύπη του για αυτούς που προσπαθούν να μειώσουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία της κυπριακής πολιτείας. Ανέφερε επίσης ότι «όλοι μαζί τα καταφέραμε». Ψηφίζουμε, είπε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και εναρμονιζόμαστε με τον σύγχρονο κόσμο, με την  Moneyval, την Greco και με όλες τις χώρες που έχουν τους μηχανισμούς για να πατάξουν τη διαφθορά. Πρόσθεσε ότι η Αρχή δεν υπάγεται σε κανένα όργανο του κράτους και δεν δέχεται εντολές και οδηγίες από κανέναν. Είπε επίσης ότι έκαναν πλήρως ανεξάρτητο τον τρόπο διορισμού της Αρχής.

Σημείωσε επίσης ότι η Υπουργός Δικαιοσύνης η οποία είχε σημαντική συμβολή στην όλη προσπάθεια όπως είπε, τους γνωστοποίησε ότι άμεσα θα καταβληθεί οποιοδήποτε κονδύλι για τη λειτουργία της Επιτροπής. Όσον αφορά τις ανακριτικές εξουσίες που εισηγήθηκαν οι Οικολόγοι, ανέφερε ότι βαρυφορτώνοντας της Αρχή με εξουσίες στο τέλος θα πετύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα καθιστώντας της αναποτελεσματική.

10. Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019

Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της δραστηριότητας «lobbying», ώστε να κατοχυρωθεί η διαφάνεια στις επαφές προσώπων που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων που άπτονται της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας με αξιωματούχους ή μέλη της κρατικής υπηρεσίας ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι ως εκ της θέσεως τους έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής έκβασης των διαδικασιών αυτών.

Υπέρ ψήφισαν 29 βουλευτές και εναντίον οι τρεις βουλευτές του ΕΛΑΜ.

Στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών Δημήτρης Δημητρίου έκανε λόγο για καθιέρωση ακόμη ενός βήματος διαφάνειας στην κυπριακή πολιτεία, αναφέροντας ότι η διαφάνεια είναι το καλύτερο αντίδοτο στη διαπλοκή και διαφθορά. Ανέφερε ότι δηλώνοντας τις συναντήσεις που έχουμε με εκπροσώπους οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων «προστατεύουμε πρώτα απ’ όλα τους εαυτούς μας».

Έκανε λόγο για ένα εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό νόμο και ευχαρίστησε τόσο την Υπουργό Δικαιοσύνης για τη συμβολή της, όσο και τους βουλευτές από όλους τους πολιτικούς χώρους και ανέφερε ότι με τον νόμο γίνονται τα πρώτα βήματα σε αυτό το θέμα.

Πρόσθεσε ότι το «λόμπινγκ» δεν είναι κάτι κακό και με αυτό δεν εξυπηρετούνται μόνο οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και άλλα, όπως οικολογικά.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν κι άλλα που πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση όπως ο νόμος για το Πόθεν Έσχες που βρίσκεται ήδη στην Επιτροπή Θεσμών και η νομοθεσία για το ασυμβίβαστο.

Είπε επίσης ότι με το συγκεκριμένο νομοθέτημα κλείνει ο κύκλος των τριών σημαντικών νόμων κατά της διαφθοράς που είχε υποχρέωση να καλύψει η Κύπρος και αυτά είναι οι νόμοι για τους πληροφοριοδότες, για την Αρχή κατά της Διαφθοράς και το «λόμπινγκ». Τώρα, ανέφερε, μένει η εφαρμογή τους.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου εξέφρασε τη διαφωνία του με το συγκεκριμένο νομοθέτημα, αναφέροντας ότι η εφαρμογή του δεν λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά της μικρής κοινωνίας της Κύπρου.

Οι προσεγγίσεις αυτές, ανέφερε, όχι μόνο είναι λανθασμένες, αλλά θέτουν περιορισμούς στα κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε πως όντως όταν ήρθε το νομοσχέδιο στην ουσία δυσκόλευε την καθημερινότητα των βουλευτών, ωστόσο μετά από εισηγήσεις και προτάσεις που έγιναν ενισχύθηκε η προστασία πρώτα του κόσμου που θέλει να έχει επαφή με τη διοίκηση και μετά των ίδιων των αξιωματούχων. Ανέφερε ότι υπήρξαν εξαιρέσεις μεταξύ άλλων για συνδικαλιστικές και αγροτικές οργανώσεις και θέματα που άπτονται της προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών, ενώ θεσμοθετείται ότι στο νόμο περιλαμβάνονται ομάδες που θέλουν να εξυπηρετήσουν επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα.

Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε η ψήφιση του ακόλουθου σχεδίου νόμου:

1. Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα (12) μηνών που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκαεννιά εκατομμύρια εκατόν τριάντα τέσσερεις χιλιάδες και εκατόν τριάντα έξι ευρώ (€19.134.136) για την κάλυψη των δαπανών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για την περίοδο αυτή.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω