Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2022

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/12/2021, υπερψήφισε τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2022. Υπέρ ψήφισαν 30 βουλευτές και εναντίον 25. Υπέρ τοποθετήθηκαν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ και εναντίον ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ και Κίνημα Οικολόγων.

Σε σχέση με τη γενική κυβέρνηση, ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών) ύψους €9.691 εκατομ.,  αυξημένα κατά 4,9% σε σχέση με το 2020 και δαπάνες (εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων) ύψους €9.960 εκατομ., μειωμένες κατά 4% σε σχέση με το 2020.

Αναφορικά με την κεντρική κυβέρνηση, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2022 προβλέπει έσοδα (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών) ύψους €6.731 εκατομ., αυξημένα κατά 4% σε σύγκριση με τα αναθεωρημένα έσοδα για το 2021 ύψους €6.473 εκατομ. και συνολικές δαπάνες (εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων) ύψους €8.408 εκατομ., οι οποίες είναι μειωμένες κατά 0,8% σε σχέση με το 2021 που εκτιμώνται στα €8.479 εκατομ.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2022, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές) για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής (μη περιλαμβανομένων των δαπανών που βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο), ύψους  €7.051.050.546 και παρουσιάζει μείωση δαπανών κατά 6,9% σε σύγκριση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες και εγκριθείσες δαπάνες του προϋπολογισμού του 2021.

Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή συνολικά 31 τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2022 για σκοπούς ενσωμάτωσής τους στον κυρίως προϋπολογισμό και υποβολής τους προς έγκριση από την ολομέλεια του σώματος.

Οι συνολικές δαπάνες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ανέρχονται στα €4.104.060 για το 2022 και στα €4.015.132 και €3.878.380 για τα έτη 2023-2024, αντίστοιχα.   Μεσοπρόθεσμα η δαπάνη αναμένεται να αυξηθεί λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων.

Παράλληλα κατατέθηκαν 96 τροπολογίες από τα κοινοβουλευτικά κόμματα πλην του ΔΗΣΥ και εγκρίθηκαν περίπου 50.

Μεταξύ αυτών τροπολογίες που κατατέθηκαν από όλα τα κόμματα εκτός από τον ΔΗΣΥ και ψηφίστηκαν αφορούν την αποκοπή οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών.

Επίσης ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες  αναφορικά με τα Υπουργεία Γεωργίας, Ενέργειας, Εργασίας, Παιδείας, Μεταφορών καθώς και το Υφυπουργείο Κοινωνικής πρόνοιας.

Εγκρίθηκε εξάλλου τροπολογία για ενημέρωση και έγκριση από την Επιτροπή Οικονομικών για οποιαδήποτε δαπάνη για την προβολή των πολιτικών της Κυβέρνησης, ύψους €500.000. Επίσης γίνεται ένθεση σημείωσης, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις δαπάνες σε σχέση με κατά χάριν χορηγίες έπειτα από Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (€4.000.000), χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (€25.000.000) και Σχέδιο Εστία/Οικία (€10.000.000)..

Τροπολογίες που κατατέθηκαν από ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και εγκρίθηκαν αφορούν μεταξύ άλλων την υποχρέωση προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη στον Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσας (ΑΤΙ) μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά τω ΣΟΠΑΖ, ύψους €300.000, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. Επίσης να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η Επιτροπή για τις δαπάνες σε σχέση με την Επιδότηση Επιτοκίου.

Εγκρίθηκαν επίσης τροπολογίες που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ που αφορούν την ανάγκη ενημέρωσης και έγκρισης δαπανών για τη λειτουργία Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται  από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Μειονεκτικών και    Ακριτικών    Περιοχών, την οικονομική βοήθεια προς κατοίκους κοινοτήτων ορεινών περιοχών (€4.500.000), την υλοποίηση στεγαστικών σχεδίων, κυρίως για εκτοπισθέντες   (€14.300.000) καθώς και για πιστώσεις ύψους €4.500.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση διαφόρων Κυβερνητικών στεγαστικών σχεδίων.

Γίνεται επίσης ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για χορηγίες έναντι διαγραφών φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων, ύψους €400.000, να ενημερώνεται η  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της, καθώς και για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων στο Τελωνείο.

Τροπολογίες που εγκρίθηκαν και κατέθεσαν από ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ αφορούν ανάγκη ενημέρωσης και έγκρισης από την Επιτροπή Οικονομικών για δαπάνες που αφορούν ενοίκια και για Αγορά Ακίνητης Περιουσίας.

Επίσης αφορούν ενημέρωση για δαπάνες σε σχέση με την Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων και Ζωικών Υποπροϊόντων στην περιοχή Ορούντας, ύψους €1.559.200 και σε σχέση με τα Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Επίσης απαιτείται ενημέρωση και γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Οικονομικών για δαπάνη για το μέρος που αφορά την προώθηση και προβολή της Κύπρου ως «Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο» από το ΚΕΒΕ (€50.000) και την ίδρυση γραφείου στις Βρυξέλλες από το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ (€45.000) και δαπάνες που προορίζονται να καλύψουν το Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας ύψους €10.000.000.

Γίνεται επίσης ένθεση σημείωσης ώστε από τις Παροχές Παιδείας, οποιοδήποτε μη δαπανηθέν ποσό αντιστοιχεί στις πιστώσεις ύψους €50.800.000 μετά την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας, διατίθεται για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, με βάση κριτήρια και διαδικασίες που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την εποπτεία για περιοχές που θα εγκριθούν για μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την Αγορά Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη Χορηγία για στήριξη των Τοπικών Αρχών για ίδρυση πέντε Επαρχιακών Καταφυγίων Ζώων, ύψους €500.000.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ σύμβουλοι/συνεργάτες που λόγω της απασχόλησης τους αυτής έχουν για οποιονδήποτε λόγο μετατραπεί σε εργοδοτούμενους αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Νόμου Ν.70(I)/2016 ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, η απασχόληση τους τερματίζεται το αργότερο με τη λήξη της θητείας της Κυβέρνησης ή την αποχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ή την αποχώρηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανάλογα με την περίπτωση.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ γίνεταιένθεση σημείωσης, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς για δαπάνες που αφορούν κοινωνικές παροχές.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ γίνεται αποκοπή χορηγίας προς το Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γ.Γρίβα Διγενή για ξενάγηση στο Αρχηγείο της ΕΟΚΑ, καθώς και τη δεύτερη δόση για την αγορά της οικίας Αζίνα στην Πάφο και τη μετατροπή της οικίας σε Μουσείο Διγενή.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για την αμοιβή ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου,  με εξαίρεση, αναφορικά με υφιστάμενους συνεργάτες, τις δαπάνες που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, να ενημερώνεται η  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Επίσης εγκρίθηκε τροπολογία ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από το κονδύλι για τις δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο να ενημερώνεται η  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για αγορά νέων οχημάτων για αξιωματούχους του κράτους, καθώς και αγορά οχημάτων για κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Αναλυτικά ο Προϋπολογισμός:

Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021

Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή και τα οποία θα βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου, 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τα €8.408 εκατομμύρια, για κάλυψη των δαπανών της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες (νομοσχέδιο προϋπολογισμού, τελική έκθεση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, τροπολογίες κομμάτων) ακολουθείστε το σχετικό σύνδεσμο.

Ομιλία προέδρου της Βουλής και εκπροσώπων των κομμάτων:

Στόχος να αποκατασταθεί το κύρος της Βουλής, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής

Στόχος και όραμα της είναι να αποκατασταθεί το κύρος και η αξιοπιστία της Βουλής, να αναδειχθεί η σημασία που έχει στο κράτος δικαίου και να υπενθυμίζει καθημερινά στους πολίτες ότι η Βουλή είναι θεματοφύλακας των θεμελιωδών αξιών του κράτους δικαίου, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου στην ομιλία της ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι η υπέρτατη νομοθετική πράξη, ενώ σημείωσε ότι η Βουλή ως κορυφαίος ανεξάρτητος θεσμός αυτού του κράτους έχει πληγωθεί στα μάτια και στην συνείδηση του κυπριακού λαού τα τελευταία χρόνια.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι διανύουμε το τρίτο έτος από τη συνταγματική κατοχύρωση της οικονομικής αυτονομίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και της σύνταξης του προϋπολογισμού του σώματος από το ίδιο το κοινοβούλιο ως απόρροια της γενικότερης ανεξαρτησίας του ως διακριτής πολιτειακής εξουσίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε, υπολείπεται βέβαια η σύνταξη και ψήφιση του σχετικού νόμου, που όπως είπε, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εκπόνησης και σύμφωνα με σχετική συνταγματική επιταγή, θα ρυθμίζει ζητήματα εκτελέσεως του προϋπολογισμού, θα καθιδρύει εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα προβλέπει την κωδικοποίηση και λειτουργία των υπηρεσιών της Βουλής στη βάση του σχετικού Νόμου.

Παράλληλα ανέδειξε την ανάγκη να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα σε σχέση με τη στέγαση της Βουλής σ’ ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για τον σκοπό αυτό ανέφερε ότι έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία για επανεκτίμηση της όλης κατάστασης.

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι με τη θετική βούληση όλων για σεβασμό του συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και με το αναγκαίο πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης, το επίπεδο λειτουργίας τόσο των κοινοβουλευτικών επιτροπών όσο και της ολομέλειας θα προσλάβει τις σωστές

του διαστάσεις, κατά τρόπο που το παραγόμενο νομοθετικό έργο θα αναβαθμιστεί σε όλες του τις πτυχές.

Αναφερόμενη στον Κανονισμό της Βουλής, ανέδειξε την ανάγκη όπως επέλθουν σε αυτόν τροποποιήσεις που όπως διαπιστώθηκε κρίνονται αναγκαίες, ώστε η διαδικασία και η πορεία εξέτασης των σχεδίων νόμου να απλοποιηθεί και να καταστεί πιο λειτουργική και αποτελεσματική.  Όπως διαφάνηκε από τη μέχρι σήμερα εμπειρία, ανέφερε, οι δικονομικού τύπου τροποποιήσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν τον Κανονισμό ύστερα από τελευταία τροποποίησή του το 2019, δεν παρέχουν την αναγκαία ευελιξία στις επιτροπές και στην Ολομέλεια ώστε να λειτουργούν ικανοποιητικά με ευέλικτες και απλοποιημένες διαδικασίες, χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη αναλυτικής και λεπτομερούς μελέτης και εξέτασης των νομοσχεδίων αλλά και χωρίς τις καθυστερήσεις ή την τελμάτωση του νομοθετικού έργου στη βάση διαδικαστικών και μόνο λόγων, γεγονός που δε συνάδει με τον δικαιοπολιτικό χαρακτήρα του σώματος.

Αναφορικά με τον Κώδικα Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων που πρόσφατα θεσπίστηκε, ανέφερε ότι αποτελούσε μια αδήριτη αναγκαιότητα για το σώμα, αφού ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να λειτουργεί στη βάση της αρχής της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Πρόσθεσε ότι ο εν λόγω κώδικας αποτελούσε και σύσταση της GRECO και ότι λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον Κανονισμό της Βουλής. Προς την κατεύθυνση, συμπλήρωσε, της διασφάλισης της λειτουργικής εφαρμογής του με συνέπεια, ανέφερε ότι είναι επιβεβλημένες στον εν λόγω κώδικα ορισμένες βελτιώσεις και προσαρμογές, προκειμένου να ξεπεραστούν διαδικαστικές δυσλειτουργίες, ώστε η όλη διαδικασία να μην αποβαίνει τελικά σε βάρος της ουσίας και της ομαλής – άρα αποτελεσματικής – εφαρμογής του.

Είπε επίσης ότι είναι αναγκαία η μεταρρύθμιση της υφιστάμενης διαδικασίας εκλογής του/της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και η μετάβαση από μια παρωχημένη διαδικασία, που χρονολογείται από το 1985, σε μια σύγχρονη, δημοκρατική διαδικασία εκλογής Προέδρου του σώματος που θα αντανακλά τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν σε κοινοβούλια με ισχυρή κοινοβουλευτική παράδοση.  Η σχετική μελέτη, σημείωσε, είναι ήδη έτοιμη και το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση αρχές του 2022.

«Προσδοκώ ότι τόσο με την πρωτοβουλία αυτή όσο και με αρκετές άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να ακολουθήσουν, θα  ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους δημοκρατικούς πολιτειακούς μας θεσμούς και θα συμβάλουμε στη βελτίωση της εικόνας του κοινοβουλίου», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι με στόχο τη γεφύρωση της όποιας απόστασης μεταξύ των πολιτών και του κατ΄ εξοχήν δημοκρατικού οργάνου που τους εκπροσωπεί, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος η ίδρυση ενός νέου θεσμού, του Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας που προβλέπεται ότι θα λειτουργεί με έδρα το κτίριο που φέρει την επωνυμία «Σπίτι του Πολίτη».

Πρόσθεσε ότι ενισχυτικά της έγκυρης και άμεσης ενημέρωσης των πολιτών και των λειτουργών των ΜΜΕ θα λειτουργήσει το Γραφείο Τύπου στη Βουλή, αρχικά μέσα από την καθημερινή έκδοση δελτίων Τύπου από τους γραμματείς των κοινοβουλευτικών επιτροπών με τα οποία θα γίνεται ενημέρωση για τις εργασίες των επιτροπών κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκών κοινοβουλίων.

Έκανε επίσης λόγο για ανάγκη ενδυνάμωση της παρουσίας του κοινοβουλίου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και της αποτελεσματικής συμμετοχής του στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην συνθήκη της Λισαβόνας. Όπως είπε, στο μέτρο των δικών της δυνατοτήτων, η Βουλή των Αντιπροσώπων οφείλει να αξιοποιήσει κάθε δυνατό περιθώριο προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμετοχής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Σημαντικότατη επίσης, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής, είναι η παράμετρος της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και οι διπλωματικού τύπου σχέσεις με άλλα κοινοβούλια στο πλαίσιο της διεθνούς παρουσίας της Βουλής σε διακοινοβουλευτικούς οργανισμούς.

Αναφέρθηκε ακόμα στην προσπάθεια για την τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση της Βουλής, με μία σειρά ενεργειών, όπως, μεταξύ άλλων, η ουσιαστική αναβάθμιση της ιστοσελίδας, ως προς την πτυχή της διαδραστικής σχέσης και επικοινωνίας των πολιτών με τη Βουλή, καθώς επίσης τον εμπλουτισμό με σύγχρονα εργαλεία εργασίας, όπως η εισαγωγή του “Active Directory”, που θα εκσυγχρονίσει τον τρόπο εργασίας τόσο εντός της Βουλής όσο και εξ αποστάσεως.

Μίλησε για πάγιους στόχους πολιτικής που προσωπικά και θεσμικά έχει ιεραρχήσει σε υψηλή προτεραιότητα όπως η προώθηση νομοθεσιών για πάταξη της έμφυλης βίας, την επίτευξης πραγματικής ισότητας γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, την προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και των δικαιωμάτων όλων εκείνων των πολιτών που υποφέρουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και νομοθεσιών για πάταξη της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα.

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε την ελπίδα οι πρωτοβουλίες και οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που απαραίτητα χρειάζεται να μετουσιωθούν σε πράξη, να τύχουν αποδοχής από τα μέλη του σώματος, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος, το κύρος και η αυτονομία της Βουλής των Αντιπροσώπων ως ενός σύγχρονου συμμετοχικού κοινοβουλίου, το οποίο αναπτύσσει δράσεις στη βάση δημοκρατικών και δεοντολογικά ορθών προτύπων, αλλά πάνω απ’ όλα ενός κοινοβουλίου που σέβεται τον άνθρωπο και την αξία του, τον πολίτη αυτού του τόπου και το οποίο με όλες του τις δυνάμεις θα συμβάλλει καθημερινά μέσα από το έργο του στην ανάκτηση της χαμένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τον θεσμό.

Τέλος ευχήθηκε να επέλθει επιτέλους δικαίωση και ευημερία στην Κύπρο και ότι θα εγκαθιδρυθεί ειρήνη, επανένωση, ασφάλεια και ευημερία. Γιατί, κατέληξε, υπάρχει όραμα για αυτό τον τόπο και δεν θα σταματήσουμε στιγμή να εργαζόμαστε για αυτό με ενότητα, ρεαλισμό και αποφασιστικότητα και ένα τέτοιο μεγάλο όραμα δεν θα χωρούσε και δεν χωράει ποτέ σε μοιρασμένη πατρίδα.

Οι Οικολόγοι καταψηφίζουν τον Προϋπολογισμό είπε ο Βουλευτής Σ. Παπαδούρης

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2022 ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής πως εξέτασε το κορυφαίο νομοθέτημα του κράτους με πρόθεση να είναι δίκαιος αλλά διαπίστωσε πως από την πλευρά της Κυβέρνησης ότι οι αριθμοί και οι πράξεις δεν συνάδουν καθόλου με τα λόγια και τις δεσμεύσεις που ακούμε συχνά πυκνά τα τελευταία 8 χρόνια, δηλώνοντας ότι οι Οικολόγοι θα τον καταψηφίσουν.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων σε ότι αφορά τα ΜΕΔ,  εξέφρασε την άποψη ότι οι αριθμοί μπορεί να φαίνεται ότι ευημερούν πλασματικά, όμως η λαϊκή βάση υποφέρει καθημερινά.

Πρόσθεσε πως το γεγονός ότι δάνεια αξίας 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν πωληθεί από τις Τράπεζες στις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων, δεν σημαίνει καθ’ ουδένα λόγο ότι έχουμε λύσει και το πρόβλημα. Το αντίθετο, απλά διορθώσαμε τα λογιστικά ισοζύγια των τραπεζών αλλά ο κόσμος εξακολουθεί να απειλείται από τις λεγόμενες εταιρείες διαχείρισης δανείων, σε ρόλο αρπακτικού και την κυβέρνηση σε ρόλο τσιλιαδόρου», συνέχισε.

Αναφερόμενος στη διαφθορά και την απονομή δικαιοσύνης ο κ. Παπαδούρης είπε ότι οι πολίτες, σωστά και απόλυτα δικαιολογημένα αποστρέφονται τις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο, αφού φαίνεται ότι η δικαιοσύνη έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό με τη λέξη ατιμωρησία.

Στη  συνέχεια είπε πως σε μια χώρα που το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, θα περίμενε ότι η τιμωρία θα ήταν πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας, αλλά δυστυχώς εξακολουθεί να είναι λέξη άγνωστη για μας και όπως ήταν άλλωστε λογικό επακόλουθο, οδηγηθήκαμε στα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής.

Εξέφρασε περαιτέρω τη θέση ότι το μεγάλο στοίχημα, σε ότι αφορά την προσπάθεια δημιουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και συνιστά μονόδρομο η πραγματική ανεξαρτησία της αρχής αυτής κατά την αρμοδιότητα και ευχέρεια της, ώστε να προχωρεί σε ποινική διερεύνηση σε επίπεδο ποινικών ανακριτών.

Σχολιάζοντας το θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας, είπε πως είναι τραγικό το λάθος του διαχωρισμού των πολιτών σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους και διατυπώνοντας την άποψη ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα είναι η λύση και η έξοδος από την πανδημία, χωρίς αυτό δεν δίνει καθ’ ουδένα λόγο το δικαίωμα επιβολής του όποιου υποχρεωτικού εμβολιασμού, στον οποιονδήποτε.

Η πρωτεύουσα «πρέπει να καθορίσει ένα στιβαρό αναπτυξιακό πλάνο», είπε ο Α. Τρυφωνίδης

Η πρωτεύουσα «πρέπει να καθορίσει ένα στιβαρό αναπτυξιακό πλάνο με ορίζοντα δεκαετιών, το οποίο να περιλαμβάνει τόσο έργα ουσίας υποδομής για την πόλη αλλά και ολόκληρη την επαρχία Λευκωσίας», δήλωσε ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Αλέκος Τρυφωνίδης.

Σε ομιλία του στη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 στην Ολομέλεια της Βουλής ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι «με λύπη διαπιστώνουμε ότι οι σχεδιασμοί για ανέγερση κυβερνητικών κτιρίων στο κέντρο της Λευκωσίας, θα οξύνουν το κυκλοφοριακό χάος που βιώνουμε καθημερινά».

Πρότεινε, «ρεαλιστικές και άμεσες λύσεις για κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, όπως τη δημιουργία χώρων στάθμευσης μεγάλης χωρητικότητας, την σημαντική αύξηση των μικρών λεωφορείων και των δρομολογίων τους, τον επανασχεδιασμό του οδικού συστήματος και την δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και το χαρακτήρα της πόλης μας».

Σε σχέση με ζητήματα Άμυνας, ο Βουλευτής, κάλεσε το κράτος, «όπως ενισχύσει τη διαπραγματευτική μας ισχύ μέσω της αμυντικής μας θωράκισης με την επίσπευση του εξοπλιστικού προγράμματος, την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς, έστω και αν διαχρονική μας θέση είναι η ειρηνική επίλυση του Κυπριακού».

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, εξέφρασε ικανοποίηση «για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών από εικονικούς γάμους και εικονικούς φοιτητές» σημειώνοντας, ωστόσο, «ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει και να αυξάνεται μέσω θαλάσσης και ιδιαιτέρως της πράσινης γραμμής».

Πρόσθεσε ότι «ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί τόσο η αδυναμία ενεργοποίησης των συμφωνιών επανεισδοχής με αρκετές χώρες, όσο και το σημαντικότατο εμπόδιο στην διαδικασία έφεσης των αιτήσεων πολιτικού ασύλου που απορρίπτει το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες του πολιτικού δικαστηρίου».

Στην ομιλία του ο κ. Τρυφωνίδης εξέφρασε «έντονη ανησυχία σχετικά με την ομαλή πορεία του Γενικού Συστήματος Υγείας» λέγοντας ότι «οι στρεβλώσεις και τα κακώς κείμενα που παρατηρούμε σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη πανδημία του Covid-19, δοκιμάζουν επικίνδυνα τις αντοχές του Συστήματος».

Καταλήγοντας  είπε ότι «για όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας, θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε και να στηρίζουμε πολιτικές ουσίας, που θα συνθέτουν απόψεις, θα δημιουργούν προοπτική και θα εξυπηρετούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του πολίτη».

Πολλές οι στρεβλώσεις στην οικονομία μας χωρίς βήματα διόρθωσης είπε ο Η. Μυριάνθους

Οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στην οικονομία μας είναι πάρα πολλές αλλά δεν γίνονται εκείνα τα βήματα που θα οδηγήσουν στη διόρθωση αυτών των στρεβλώσεων που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη και τη ευημερία του λαού, ανέφερε ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2022.

Πρόσθεσε ότι η διαφθορά αποτελεί τη μεγαλύτερη στρέβλωση και το μεγαλύτερο καρκίνωμα στο σώμα της κυπριακής κοινωνίας και πρέπει να γίνουν ενέργειες, όπως η θέσπιση πολύ αυστηρών ποινών που να λειτουργούν αποτρεπτικά για τους καταχραστές δημοσίου πλούτου. Είπε επίσης ότι το Πόθεν Έσχες θα πρέπει να μπει σε μια πιο εκσυγχρονιστική και διαφανή βάση. Πρόσθεσε ότι η διαφθορά, η διασπάθιση δημοσίου χρήματος και η φοροδιαφυγή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ποινικά ως πράξης εθνικής προδοσίας.

Κάλεσε επίσης  μέσα σε πνεύμα ειλικρίνειας συνεννόησης και συνεργασίας «να προχωρήσουμε άμεσα στην επίλυση του δράματος που αντιμετωπίζουν χιλιάδες δανειολήπτες και να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας από τις άδικες και αυθαίρετες ενέργειες των τραπεζών που οδηγούν σε εκποιήσεις περιουσιών». Είπε επίσης ότι η μείωση στα ΜΕΔ έγινε με ξεπούλημα περιουσιών στα διάφορα ξένα επενδυτικά ταμεία, ενώ πρόσθεσε ότι ακούγεται ότι πίσω από τα ταμεία αυτά βρίσκονται και πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.

Αναφέρθηκε επίσης σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαρχία Πάφου όπως η ανάγκη για το σχεδιασμό και την προσφοροδότηση της δεύτερης φάσης του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, η ανάγκη για ουσιαστική αναβάθμιση και στελέχωση του Νοσοκομείο Πάφου αλλά και του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς, το θέμα του Ακάμα και την ανάγκη αποζημίωσης των ιδιοκτητών γης και η ανάγκη ανέγερσης νέας Τεχνικής Σχολής στην επαρχία. Ζήτησε την αντιμετώπιση των κατοίκων της περιφέρειας της Πάφου από το κράτος ως ισότιμους πολίτες.

Τέλος ανέφερε ότι αυτό που προέχει είναι η συνένωση μεταξύ των Βουλευτών σε πνεύμα συνεννόησης και ευθύνης για το καλό της πατρίδας και των πολιτών της.

Υπάρχει όντως αρκετό «λίπος», είπε ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λ. Παπαγιάννης

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι στον φετινό Προϋπολογισμό υπάρχει όντως αρκετό λίπος, λίπος που παρουσιάζεται, όπως ανέφερε, σε πολλές υπηρεσίες και Υπουργεία, όπως για παράδειγμα οι δαπάνες για λαθρομετανάστες, οι δαπάνες για ακόμη μια χρονιά στις πολλαπλές συντάξεις και σε ειδικά επιδόματα υψηλόβαθμων.

Στην ομιλία του κατά την συζήτηση του Προϋπολογισμού 2022 στην Βουλή, ο κ. Παπαγιάννης σημείωσε ότι στον Προϋπολογισμό περιλαμβάνονται «δαπάνες για πολυτελείς διακοπές που αφορούν τους ελάχιστους σε βάρος της πλειοψηφίας ενώ σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που ζούμε, μεγάλη μερίδα των συμπατριωτών μας θα μείνει και πάλι στο έλεος του Θεού».

Ο κ. Παπαγιάννης ανέφερε ότι η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου μετά τους χειρισμούς της κυβέρνησης έχει καταντήσει επαρχία δεύτερης κατηγορίας με την ανεργία, την οικονομική καταστροφή και την κατακόρυφη αύξηση φτώχειας να περιγράφουν την τραγική εικόνα.

«Σε όλη την Κύπρο, οι προσφυγικοί συνοικισμοί βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Οι δικοί μας πρόσφυγες, είτε το θέλουμε είτε όχι είναι ξεχασμένοι από την πολιτεία», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου, ο κ. Παπαγιάννης είπε πως αυτή ολοένα και βρίσκεται πιο κοντά στα χέρια της Άγκυρας αφού, όπως σημείωσε, η αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν για ακόμη μια φορά κατώτερη των περιστάσεων.

«Θα έπρεπε να απαιτήσουμε με κάθε τρόπο και μέσο το εμπάργκο όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία και να προχωρήσουμε στο άμεσο κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Επίσης, θα έπρεπε να ζητήσουμε την αποκοπή κάθε χρηματοδότησης της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα προβλήματα του εργασιακού τομέα, σημείωσε ότι η μέθοδος που ακολουθείται από το αρμόδιο Υπουργείο για το ανεργιακό επίδομα, «με την ενημέρωση του κόσμου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υπογραφή που πρέπει να βάλουν ώστε να αποκτήσουν το ανεργιακό τους επίδομα να είναι στην πλειοψηφία της προβληματική».

Υπερψηφίζουμε τη λειτουργία του κράτους, όχι τις πρακτικές της Κυβέρνησης είπε η Χ. Ερωτοκρίτου

Το ΔΗΚΟ υπερψηφίζει μέσω των προϋπολογισμών τη λειτουργία του κράτους, κάτι που δεν έχει σε τίποτε να κάνει με τις πρακτικές της Κυβέρνησης που οδήγησαν στην απαξίωση των θεσμών, ανέφερε η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου στην ομιλία της κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022.

Αναφέρθηκε επίσης στο ήθος και το ύφος της εξουσίας που έχουν καταστήσει την Κύπρο αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν προκαλέσει την απογοήτευση και απαξίωση του κράτους στα μάτια των Κυπρίων.

Αναφερόμενη στην ομιλία του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου στη Βουλή την Τετάρτη , είπε ότι συνεχίζει να συγκρίνει τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη με την προηγούμενη Κυβέρνηση για να φανεί καλύτερη, αλλά δεν τολμά να την συγκρίνει με την διακυβέρνηση του ΔΗΚΟ και παρέθεσε συγκριτικά τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες.

Ανέφερε επίσης ότι η παρούσα διακυβέρνηση κατάφερε να ρεζιλέψει την Κύπρο διεθνώς διαλύοντας την αξιοπιστία της και αποτρέποντας τους σωστούς επενδυτές από το να επενδύσουν στην Κύπρου. Πρόσθεσε ότι δεν ενδιαφέρονται ούτε για τον δημόσιο, ούτε για τον ιδιωτικό τομέα, ούτε για τους πολλούς, ούτε για την πλειοψηφία, ούτε για την μεσαία τάξη, ούτε για τους φτωχούς, παρά μόνο για μια μικρή ομάδα εκλεκτών.

Αναφορικά με το Κυπριακό, η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι σήμερα, ύστερα από δέκα χρόνια διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ βρισκόμαστε πιο μακριά από ποτέ από τη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας «και καταφέραμε το ακατόρθωτο, να έχουμε υποχωρήσει, να έχουμε συμβιβαστεί πέραν από τις κόκκινες γραμμές μας, η Τουρκία να παραμένει αδιάλλακτη και να μας φορτώνεται και η ευθύνη». Χρειάζεται, όπως είπε, πραγματικά μεγάλο ταλέντο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Πρόσθεσε ότι πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να επανακτήσει το απολεσθέν ηθικό πλεονέκτημα στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, που δεν το έχασε ποτέ παρά μόνο σήμερα, ούτε καν μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν όταν ντόπιοι και ξένοι την υπέσκαπταν και την πολεμούσαν με μανία.

Είπε ότι η επιδίωξη και πολιτική του ΔΗΚΟ είναι η υπεράσπιση, συνέχιση και ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των συμφωνιών κορυφής, κάτι που όπως είπε, είναι για το ΔΗΚΟ άξονες πολιτικής που περιλαμβάνουν και τη δημιουργίας μιας ισχυρής ανταγωνιστικής και παραγωγικής οικονομίας, αλλά και ένα σταθερό, αξιοσέβαστο, αξιόπιστο κράτος στο εξωτερικό με πραγματικούς στρατηγικούς συμμάχους που επιθυμούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για «άρνηση διαλόγου και συναίνεσης» από πλευράς ΔΗΣΥ έκανε λόγο ο Γ. Λουκαΐδης

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαϊδης, έθεσε θέμα «επίδειξης σεβασμού» από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΔΗΣΥ, έναντι της κοινωνίας και των θεσμών, κάνοντας λόγο «για άρνηση διαλόγου και συναίνεσης» φέροντας ως παράδειγμα την ψήφιση από όλα τα κόμματα, πλην του κυβερνώντος, της μείωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε ομιλία του ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2022, ο κ. Λουκαϊδης, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο, Αβέρωφ Νεοφύτου και τους Βουλευτές του ΔΗΣΥ, διερωτήθηκε, «εάν έτσι αντιλαμβάνεστε τον διάλογο την συναίνεση και τον αλληλοσεβασμό» από τη στιγμή που «ομόφωνες αποφάσεις της Βουλής και δικές σας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τις ανέπεμψε ή τις ανέφερε».

Ο κ. Λουκαϊδης αναφέρθηκε και στην «1η πολιτική πράξη» της Βουλής, μετά τις Βουλευτικές Εκλογές που ήταν «να απορρίψει την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αναστολή των εκποιήσεων μέχρι το τέλος του χρόνου».

«Πάλι δεν μας λάβετε υπόψη» είπε ο Βουλευτής και πρόσθεσε ότι και στο θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ΔΗΣΥ, «ανέσυρε μία πρόταση που δεν κατατέθηκε ποτέ στον διάλογο για να πάμε σε πέντε δήμους σε μια προσπάθεια να τουμπάρετε την μεταρρύθμιση εάν δεν γίνει το δικό σας κι αν δεν επιβληθεί η δική σας θέση».

«Πρόκειται για αυταρχισμό, ετσιθελισμό και καθεστωτικές πρακτικές και αντίστοιχα έτσι ενεργήσατε και έναντι των θεσμών επιδιώκοντας να παύσετε Αρχηγό και Υπαρχηγό Αστυνομίας, Κεντρικούς Τραπεζίτες, ξεκινώντας ποινική διερεύνησης σε βάρος του Γενικού Εισαγγελέα γιατί τόλμησε να οδηγήσει στο δικαστήριο μετά από ποινική έρευνα τον άριστο, τον αρίστων, πρώην Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα», είπε ο κ. Λουκαϊδης.

Αναφερόμενος σε θέματα διαχείρισης της πανδημίας, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, είπε ότι με το Νομοσχέδιο για τις Μολυσματικές Ασθένειες οποιαδήποτε εκτελεστική εξουσία θα μπορεί να αποφασίζει τι είναι μολυσματική ασθένεια χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ειδικούς και να αναστέλλει την προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών «και έτσι οδηγήσατε και την κοινωνία σε πόλωση και διχασμό».

«Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε ότι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά είναι μέσω του εμβολιασμού και των υπόλοιπων μέτρων προστασίας», δήλωσε, τέλος ο Γιώργος Λουκαϊδης.

Ετοιμάστηκε κάτω από ιδιόμορφες συνθήκες, είπε ο βουλευτής ΔΗΣΥ Ν. Τορναρίτης

O κρατικός προϋπολογισμός για το 2022 ετοιμάστηκε κάτω από ιδιόμορφες συνθήκες πανδημίας αλλά και ελπίδας, είπε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης.

Στην ομιλία του στην συζήτηση του Προϋπολογισμού για το 2022 στην Βουλή, ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό.

Σημείωσε ότι είναι ένας προϋπολογισμός, ο οποίος με αιχμή του δόρατος το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, βάζει στέρεες βάσεις για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής « η Κύπρος –  το αύριο».

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του κ. Τορναρίτη προκλήθηκε ένταση όταν αυτός αναφέρθηκε σε αριθμούς που παρουσίασε ο Βουλευτής Γιώργος Λουκαίδης στην δική του ομιλία.

«Ο κ. Λουκαΐδης χρησιμοποιεί μαθηματικά σοβιετικού τύπου που καταλήγουν στα αποτελέσματα, τα προκατασκευασμένα που οι ίδιοι θέλουν. Πάντα τα ίδια. Υπόσχονται δισεκατομμύρια παραδείσους αλλά και ευρώ στους πολίτες αλλά στο ερώτημα πού θα βρούμε τούτα τα λεφτά, έχετε την απάντηση καλά κρυμμένη στην Εζεκία Παπαϊωάννου», είπε ο κ. Τορναρίτης απευθυνόμενος στους Βουλευτές του ΑΚΕΛ.

«Τους υπόσχονται προοδευτική διακυβέρνηση, υπερφορολόγηση, θέλουν οι φίλοι του ΑΚΕΛ των πολιτών για να προχωρήσουν σε αστόχευτα «φακελάκια», τα οποία έζησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πετσί της», σημείωσε, φέρνοντάς ως παράδειγμα ότι σε μια δεξίωση ευυπόληπτος πολίτης του ανέφερε ότι «μόλις παρέλαβα ένα φακελάκι από τον κ. Χριστόφια».

Στην συνέχεια ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανός ήγειρε θέμα τάξης στο οποίο η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου του ανέφερε ότι «δεν δικαιούστε τέτοια διαδικασία».

Ο κ. Τορναρίτης τελικά έδωσε τον λόγο στον κ. Δαμιανού, ο οποίος είπε ότι «η λέξη φακελάκι είναι απαξιωμένη» κι ότι «εννοούσε κάποιος ευυπόληπτος πολίτης ότι πήρε από την διακυβέρνηση Χριστόφια επίδομα. Επομένως να ανακαλέσει».

Ο κ. Τορναρίτης απάντησε με την φράση «ένα τσιεκκούδι».

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι τίθεται και θέμα προσβολής τιμής τεθνεώτος, στο οποίο ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι «δεν έχω την όποια πρόθεση να προσβάλω την οποιαδήποτε μνήμη ή την οποιαδήποτε παρουσία».

Πηγή – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον