Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση εκπρόθεσμων προϋπολογισμών και έγκριση δωδεκατημορίων για Φεβρουάριο

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/01/2022, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία.

Επιπρόσθετα, η Ολομέλεια ενέκρινε τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022, των οποίων δεν έγινε κατορθωτή η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή η μελέτη και έγκριση των προϋπολογισμών αυτών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκατρία εκατομμύρια, εκατό ογδόντα τέσσερις χιλιάδες, τρακόσια εξήντα ένα ευρώ (€13.184.361), για την κάλυψη των δαπανών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2022 Νόμος του 2021

Μετά και την υιοθέτηση των απόψεων και παρατηρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, (επισυνάπτονται), οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΑΠ για το 2022 ανέρχονται σε €12.350.860 εκ των οποίων τα €8.963.050 αφορούν Δαπάνες Προσωπικού, €2.508.410 Λειτουργικές Δαπάνες και €879.400 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες. Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για το 2021 ήταν €11.841.380 εκ των οποίων €8.674.550 αφορούσαν Δαπάνες Προσωπικού, €2.371.370 Λειτουργικές Δαπάνες και €795.460 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες. Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό για το 2021, οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΑΠ για το 2021 παρουσιάζονται αυξημένες κατά €509.480. Ο υπό αναφορά Προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €12.245.500 σε σύγκριση με €11.741.500 του προϋπολογισμού του 2021, εκ των οποίων τα €12.200.000 θα προέλθουν από κρατική χορηγία και τα €45.500 από άλλες πηγές.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ευρώ (€40.531.000) για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Ειδικού Ταμείου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τις εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (€148.900), για κάλυψη των δαπανών για την περίοδο αυτή.

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμους, οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση της διενέργειας των δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτούς,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, δεν έγινε κατορθωτή η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή η μελέτη και έγκριση των προϋπολογισμών αυτών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, είναι αναγκαία η συνέχιση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου,

Γι’ αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει τα πιο κάτω:

  1. Παρέχει την εξουσιοδότησή της για τη διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 2021 κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα.
  2. Η εξουσιοδότηση αυτή δίνεται με τον όρο ότι δε θα διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς και ότι δε θα πληρωθεί καμιά νέα θέση μέχρι την τελική έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2022.

Τέσσερις ακόμα προϋπολογισμούς ημικρατικών, ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά τη συνεδρία της σήμερα, τους προϋπολογισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία για το 2022.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ύψους €13.184.361 εγκρίθηκε με 48 ψήφους υπέρ και 1 αποχή.

Στην τοποθέτησή του ο Βουλευτής της ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης αναφέρθηκε στα πρόστιμα 31 εκατομμυρίων ευρώ, που επέβαλε η αρχή, αναφέροντας ότι τα 20,5 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν ανείσπρακτα. Το μισό ποσό περίπου, όπως είπε, το χρωστά η Τράπεζα Κύπρου, μέλη Δ.Σ. Τραπεζών, ανώτατοι αξιωματούχοι κ.ο.κ.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι στην Επιτροπή Οικονομικών δόθηκαν εξηγήσεις ότι αυτά τα ανείσπρακτα πρόστιμα βρίσκονται σε διαδικασία αμφισβήτησης ενώπιον των δικαστηρίων. Ωστόσο, όπως είπε, το θέμα παρακολουθείται.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης, είπε ότι τα πρόστιμα αυτά θα διευθετηθούν μέσω διακανονισμών, ενώ η Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να χαθεί οποιοδήποτε ποσό.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ- Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης, σημείωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξεκινά διαδικασίες για εποπτεία των κρυπτονομισμάτων.

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ):

Ομόφωνα με 49 ψήφους υπέρ, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΠ ύψους €12.350.86.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς επεσήμανε την ανάγκη για απλούστευση των διαδικασιών που ακολουθούνται από τον Οργανισμό, με λιγότερη γραφειοκρατία και πιο γρήγορες πληρωμές. Επίσης ανέφερε πως ενώ το 2020 ο ΚΟΑΠ είχε 700 χιλιάδες ευρώ έσοδα από τόκους, το 2021 πλήρωσε 190 χιλιάδες σε τόκους και 99 χιλιάδες σε τραπεζικά τέλη. Ανέφερε ότι λεφτά που προβλέποντας για τους αγρότες καταλήγουν σε τέλη και χρεώσεις των τραπεζών. Ζήτησε επίσης να διαμορφωθεί ένα σχέδιο από την Κυβέρνηση για να βοηθήσει στη δανειοδότηση αγροτών από τις τράπεζες.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης επεσήμανε την ανάγκη για μείωση των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας και χαιρέτισε τη δημιουργία περιφερειακού γραφείου του ΚΟΑΠ στην Πόλη Χρυσοχούς, ενώ ζήτησε την επίσπευση δημιουργίας γραφείου στην περιοχή της Σολιάς. Ζήτησε επίσης να δοθούν ισχυρά κίνητρα στους κτηνοτρόφους για παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος για το χαλλούμι και κίνητρο σε απόδημους να καλλιεργούν κτήματα στην ύπαιθρο ώστε να μην εγκαταλειφθούν.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης χαιρέτισε τη δημιουργία περιφερειακού γραφείου στην Πόλη Χρυσοχούς, ενώ είπε ότι ο ΚΟΑΓ υστερεί στον τομέα της διαφώτισης για να γνωρίζει ο κόσμος τα προγράμματα που εξαγγέλλονται.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης έκανε λόγο για τεράστιο κενό στην ενημέρωση των αγροτών και των παραγωγών. Ανέφερε επίσης ότι θα πρέπει να δουν συλλογικά το σύστημα ασφάλισης των αγροτών για να αλλάξει άμεσα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης είπε ότι θα επιθυμούσε να ανοίξει ο ΚΟΑΠ ηλεκτρονικά γραφεία στο διαδίκτυο για να εξυπηρετεί ολόκληρη την Κύπρο με μειωμένο κόστος και καλύτερες υπηρεσίες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος ανέφερε ότι στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του 2023-27 θα υπάρχει η ψηφιακή μεταρρύθμισης και θα απλουστευθούν όλες οι διαδικασίες.

Επίσης η Βουλή ψήφισε επίσης ομόφωνα με 50 ψήφους υπέρ τον προϋπολογισμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ύψους €40.531.000.

Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία

Με 50 ψήφους υπέρ και μία αποχή η Βουλή ενέκρινε το Ειδικό Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με
Αναπηρία ποσού ύψους €148.900.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι υπερψηφίζουν τον προϋπολογισμό, ο οποίος ωστόσο είναι πολύ μικρός για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, ενώ σημείωσε ότι η διαδικασία του ιατροσυμβουλίου που χρειάζεται είναι χρονοβόρα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς είπε ότι το ταμείο αυτό κινδυνεύει να εξαφανιστεί και ότι τα κονδύλια που συμπεριλαμβάνονται μάς προσβάλουν ως κράτος. Το θέμα, ανέφερε θα συζητηθεί διεξοδικά στην Επιτροπή Εργασίας.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης έκανε λόγο για εξαιρετικά πενιχρό ταμείο και είπε ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα για επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων αυτών χωρίς δύσκολες διαδικασίες.

Αναβολή μιας εβδομάδας για ψήφιση από Βουλή της νέας νομοθεσίας περί προστασίας ανταγωνισμού

Αναβλήθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ψήφιση της νέας νομοθεσίας για την προστασία του ανταγωνισμού, ύστερα από προφορικές τροπολογίες που υποβλήθηκαν.

Συγκεκριμένα το ΔΗΚΟ μέσω του Βουλευτή Πανίκου Λεωνίδου  κατέθεσε προφορική τροπολογία, σύμφωνα με την οποία για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού να απαιτούνται τα αντίστοιχα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση του Προέδρου ή Ανώτερου Δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου.

Τροπολογία κατέθεσε και ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Μιχάλης Γιακουμή για το θέμα των προσόντων του Προέδρου της Επιτροπής, ωστόσο κατέθεσε και προφορική τροπολογία αναφορικά με τα προσόντα των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από παρατήρηση του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ότι οι τροπολογίες θέτουν πολύ σοβαρά θέματα και πρέπει να υπάρχει χρόνος για να μελετηθούν και να τοποθετηθούν τα κόμματα, αποφασίστηκε η αναβολή της ψήφισης του νομοσχεδίου για μια εβδομάδα.

Αυστηρή προειδοποίηση Βουλής για κατάθεση προϋπολογισμών Ημικρατικών μετά την έγκριση του δωδεκατημορίου Φεβρουαρίου

Με αυστηρό μήνυμα για την ανάγκη έγκαιρης υποβολής των προϋπολογισμών τους για το 2022, η Βουλή ενέκρινε τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τον Φεβρουάριο του 2022.

Στην ομόφωνη απόφασή της Ολομέλειας για την έγκριση του δωδεκατημορίου Φεβρουαρίου σημειώνεται ότι δεν έγινε κατορθωτή η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή η μελέτη και έγκριση των προϋπολογισμών αυτών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021, ωστόσο είναι αναγκαία η συνέχιση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.

Για τους λόγους αυτούς η Βουλή παρέχει την εξουσιοδότησή της για τη διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 2021 κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η εξουσιοδότηση αυτή δίνεται με τον όρο ότι δε θα διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς και ότι δε θα πληρωθεί καμιά νέα θέση μέχρι την τελική έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2022.

Αυστηρό μήνυμα Προέδρου Βουλής και Βουλευτών

Αυστηρό μήνυμα έστειλαν προς κάθε υπεύθυνο η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου όσο και η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και άλλοι Βουλευτές.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι είναι εντελώς απαράδεκτο ότι εκκρεμούν 18 προϋπολογισμοί ημικρατικών οργανισμών μεταξύ των οποίων της ΑΗΚ, της Αρχής Λιμένων, του ΡΙΚ, του Ταμείου Δημοσίων Δαπανών, του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, του Οργανισμού Νεολαίας, του ΟΑΥ, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και της ΡΑΕΚ.

Είπε ότι πρόκειται για την τελευταία έκκληση που γίνεται από το Σώμα και ότι η Βουλή δεν έχει καμιά αρμοδιότητα και ευθύνη να καλεί για την κατάθεση των προϋπολογισμών. Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει ποιοι φέρουν την ευθύνη για αυτή την καθυστέρηση, ωστόσο δεν πρόκειται να στερηθεί το δικαίωμα της Βουλή να ασκήσει αποτελεσματικά το ρόλο της και προειδοποίησε ότι είμαστε ενώπιον του να μείνουν κάποιοι άνθρωποι απλήρωτοι.

Η κ. Ερωτορκίτου σημείωσε ότι κατά τη σημερινή κατάθεση στην Ολομέλεια έχει κατατεθεί μόνο ένας προϋπολογισμός ημικρατικού οργανισμού, ενώ εκκρεμούν 18 προϋπολογισμοί. Σημείωσε ότι με την ψήφιση του δωδεκατημορίου για τον Φεβρουάριο τελειώνει η οποιαδήποτε συνταγματική δυνατότητα της Βουλής για χρηματοδότηση αυτών των οργανισμών.

Πρόσθεσε ότι απηύθυναν επιστολή στον ΥΠΟΙΚ την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα. Παράλληλα σημείωσε ότι αυτό που συμβαίνει είναι περιφρόνηση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είπε επίσης ότι δεν μπορούν να εξεταστούν σε τέσσερις συνεδρίες προϋπολογισμοί εκατοντάδων εκατομμυρίων. Αναφέροντας ότι δεν γνωρίζει που υπάρχει ευθύνη, σημείωσε ότι κάποιοι θέτουν σε πολύ αμφίβολο κλίμα τη λειτουργία των προϋπολογισμών. Παράλληλα είπε ότι δεν πρόκειται η Επιτροπή Οικονομικών να μην βάλει σε προτεραιότητα αυτά που πρέπει να εκτελέσει επειδή δεν υπάρχουν έγκαιρα κατατεθειμένοι προϋπολογισμοί ημικρατικών οργανισμών.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι κάποια στιγμή η Βουλή θα πρέπει να τραβήξει κόκκινες γραμμές, να αναλάβουν αυτοί που πρέπει την ευθύνη και ότι το Σώμα είναι το τελευταίο που πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδη εισηγήθηκε το θέμα να συζητηθεί στη σύσκεψη αρχηγών και ίσως να ακολουθηθεί η πρακτική του “name and shame” αφού διαπιστωθεί αν για την καθυστέρηση ευθύνονται τα συμβούλια των οργανισμών ή το αρμόδιο Υπουργείο.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς πρόσθεσε ότι αντίστοιχα μπορεί και οι λειτουργοί του Υπουργείο Οικονομικών να βρέθηκαν στην ανάγκη να κάνουν ενδελεχείς ελέγχους και να μην είναι σε θέση να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ- Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης  είπε ότι την τελική ευθύνη έχει ο αρμόδιος Υπουργός που εποπτεύει το αντίστοιχο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε ότι το Σώμα θα πρέπει να λάβει επιτέλους αποφάσεις για κάτι που γίνεται διαχρονικά. Πρόσθεσε πως φαίνεται ότι αυτοί που διοικούν τους οργανισμούς νιώθουν ότι δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη.

Η Βουλής τίμησε τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής.

Στην αναφορά της προ ημερησίας διατάξεως, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι η επέτειος της απελευθέρωσης του κολαστηρίου του Άουσβιτς-Μπιρκενάου από τα σοβιετικά στρατεύματα έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ως η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Πέραν των έξι εκατομμυρίων Εβραίων, ανέφερε, υπήρξαν τα τραγικά θύματα της συστηματικής και μεθοδικής βαρβαρότητας του ναζιστικού καθεστώτος, που οργανωμένα μετέτρεψε το ρατσιστικό μίσος σε εγχείρημα εξολόθρευσης ενός λαού, το οποίο συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

«Εβδομήντα επτά χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, η ανθρωπότητα βιώνει και πάλι σε διάφορα σημεία του πλανήτη φαινόμενα ρατσιστικής βίας και φυλετικού μίσους. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που όλες και όλοι εμείς έχουμε χρέος να γίνουμε κοινωνοί της ιστορικής μνήμης και γνώσης, για να αποστρέψουμε το πρόσωπο από κάθε μορφής ακρότητα και βία, να αγωνιστούμε σκληρά και να αντισταθούμε σε κάθε μορφής ρατσισμό, μισαλλοδοξία και διακρίσεις και να αναδείξουμε ως μόνη επιλογή τον αλληλοσεβασμό και τη συναίνεση», είπε.

«Καθήκον όλων μας να παραμείνουμε σε συνεχή εγρήγορση, ώστε να αποτρέψουμε την επανάληψη των φρικαλεοτήτων του παρελθόντος», πρόσθεσε.

Η Πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι ο κυπριακός και ο εβραϊκός λαός μέσα από το συναπάντημά τους στην πορεία των αιώνων ανέπτυξαν ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που σφυρηλατήθηκαν από την πίστη σε κοινές αρχές και στόχους και έθεσαν τα θεμέλια του κοινού οράματος των δύο χωρών,  αλλά και άλλων χωρών της περιοχής που ασπάζονται τις ίδιες αξίες και αρχές για την επικράτηση συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην πολυτάραχη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Κύπρος και Ισραήλ, πρόσθεσε, από πολύ νωρίς ως δύο δημοκρατίες στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου με πολλά κοινά στοιχεία και συμφέροντα, εγκαθίδρυσαν διπλωματικές σχέσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια τόσο στο διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του τριμερούς μηχανισμού Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ανέπτυξαν στενές σχέσεις και συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.   Τόνισε ιδιαίτερα την κοινοβουλευτική διάσταση της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου-Ισραήλ, την οποία, όπως είπε, «μόλις οι επιδημιολογικές συνθήκες επιτρέψουν, θα επανεκκινήσουμε με φυσική παρουσία».

«Η συνεργασία αυτή είναι γεωστρατηγικής σημασίας και υπηρετεί το κοινό όραμα, της ειρήνης, της συλλογικής ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας και είναι γι’ αυτό τον λόγο που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυσή της  προς όφελος των λαών μας και της περιοχής ευρύτερα», ανέφερε.

Παράλληλα σημείωσε ότι η ε την ευκαιρία της σημερινής επετείου, η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει στην ετήσια εκστρατεία #WeRemember του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου και της ΟΥΝΕΣΚΟ με διάφορες δράσεις, περιλαμβανομένης της φωταγώγησης του κτηρίου της Βουλής με το λογότυπο της εκστρατείας #WeRemember, της ανάρτησης μηνύματος στην ιστοσελίδα της Βουλής και  ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάλεσε όσους Βουλευτές επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκστρατεία να προβούν σε σχετικές αναρτήσεις ή/και σε αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το μήνυμα #WeRemember.

Πηγή – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Ενέργειας

Προκλήσεις αλλά και οφέλη βλέπει στον Great Sea Interconnector ο Υπουργός Ενέργειας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  Πορεία υλοποίησης τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Εργασίας

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για ορθοστασία, ΕΕΕ σε αιτητές ασύλου και αναγνωρισμένους πρόσφυγες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας για παρατεταμένη ορθοστασία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή της νομοθεσίας που προστατεύει τους εργαζομένους από την παρατεταμένη ορθοστασία. Ορθοστασία: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι – Πρώτα πρόστιμα Την