Αποφάσεις Ολομέλειας: Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, απαγόρευση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αναβολή νομοσχεδίων Υφυπουργείου Πολιτισμού

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 24/03/2022, υπερψήφισε την παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, ενώ αναβλήθηκε η ψήφιση των νομοσχεδίων που προνοούν την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:

1. Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 11, 12 και 15 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009 έως 2020. Με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, διευρύνονται τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση μη εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, και τροποποιείται ο ορισμός των συνδεδεμένων προσώπων καθόσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα για να καλύπτει την συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού.

2. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης εταιρείας (ΤΦ4) για το φορολογικό έτος 2020 να μετατεθεί από την 31η Μαρτίου 2022 για την 31η Ιουλίου 2022.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19, καθώς και της κρίσης που έχει επιφέρει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αυτές επιφέρουν.

3. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης προσώπου που έχει υποχρέωση να τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία και να ετοιμάζει λογαριασμούς που ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή (ΤΦ1) για το φορολογικό έτος 2020 να μετατεθεί από την 31η Μαρτίου 2022 για την 31η Ιουλίου 2022.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19, καθώς και της κρίσης που έχει επιφέρει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αυτές επιφέρουν.

4. Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμοί του 2021

Με το προτεινόμενο προσχέδιο Κανονισμών, ρυθμίζεται η λειτουργία επαρκών ευκολιών υποδοχής στα λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες της Δημοκρατίας με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων αποβλήτων από πλοία, περιλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής.

5. Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου με την κατάργηση του Μέρους V, που αφορά τις εγγυήσεις, που παρέχονται από τον πωλητή. Η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία καθότι αυτό αφορά τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο του 2000(7(I)/2000), ο οποίος θεσπίστηκε με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ και ο οποίος περιλήφθηκε μαζί με άλλες 6 νομοθεσίες στον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο (Ν.112(Ι)/2021).

6. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» (στο εξής καλούμενη «η Οδηγία»).

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, όπως είναι για παράδειγμα τα μαχαιροπίρουνα, τα καλαμάκια και οι μπατονέτες, καθώς και προϊόντων από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

(β) Υποχρέωση για λήψη μέτρων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ορισμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης για τα οποία δεν υφίστανται εναλλακτικές επιλογές.

(γ) Επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων σε σχέση με ορισμένα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένων ποσοστών περιεκτικότητας ανακυκλωμένου υλικού σε αυτά, καθώς και απαιτήσεων σε σχέση με τη σήμανση και/ή τον σχεδιασμό αυτών.

(δ) Υποχρέωση συμμετοχής σε συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού σε σχέση με ορισμένα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης.

(ε) Καθιέρωση χωριστής συλλογής για ανακύκλωση ορισμένων πλαστικών προϊόντων.

(ζ) Υποχρέωση υποβολής ετήσιων εκθέσεων και πληροφοριών για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης.

(η) Λήψη σχετικών μέτρων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, καθώς και παροχή κινήτρων για διαμόρφωση υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς με στόχο τη μείωση της χρήσης ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.

7. Ο περί της Καλύτερης Εφαρμογής του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι να ορίσει τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Τίτλου VII τoυ Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας, αναφορικά με την έκδοση και εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης εκζητουμένων προσώπων μεταξύ της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου:

(α) για την άσκηση ποινικής δίωξης, ή

(β) για την εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής, ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας.

Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε η ψήφιση των νομοσχεδίων που προνοούν την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού. Τα νομοσχέδια αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα στις 31/03/2022. Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021

Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και η μεταφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και μέρους των δραστηριοτήτων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021

Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε «Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας» και σχετική τροποποίηση όλων των νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και δημόσιων εγγράφων.

Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμου, ώστε να συνάδει με τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.

Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, ώστε να συνάδει με τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Εξαιρετικής σημασίας οι εστίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυξημένος κατά 1 εκατ. ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους €188.450.000 για τη χρήση

Νομικών

Εκσυγχρονισμός και υπερπληθυσμός μεταξύ των προτεραιοτήτων του Αν. Διευθ. Φυλακών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Τμήμα Φυλακών. Εκσυγχρονισμός και υπερπληθυσμός μεταξύ των προτεραιοτήτων του Αν. Διευθ. Φυλακών Τους τρεις πυλώνες των προτεραιοτήτων του παρουσίασε ο νέος Αναπληρωτής Διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών, Χάρης Φιλιππίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά από επίσκεψη της