Αποφάσεις Ολομέλειας: Παράταση παραχώρησης φορολογικών ελαφρύνσεων, τροποποιήσεις χρηματοδότησης κομμάτων και Προϋπολογισμός Βουλής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας στις 25/11/2021, υπερψήφισε τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που προνοούν:

  • Την κύρωση ευρωπαϊκών συμφωνιών.
  • Την εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.
  • Την έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €5.000.000.
  • Την παράταση της παραχώρησης ορισμένων φορολογικών ελαφρύνσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
  • Τροποποιήσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση των κομμάτων.
  • Την έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.
  • Την επικαιροποίηση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων της ΟΥΝΕΣΚΟ (Άντι-ντόπινγκ).
  • Την επέκταση της προστασίας που παρέχεται στους καλούμενους «εγκλωβισμένους» αγοραστές.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου:

Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συμφωνίας για τη Μεταφορά και Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2021

Κύρωση της Συμφωνίας που τροποποιεί τη Συμφωνία για τη Μεταφορά και Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπεγράφη στις 8 Φεβρουαρίου 2021.

Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (Κυρωτικός) Νόμος του 2021

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της Ζώνης του Ευρώ για τροποποίηση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με: 1. την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως». και 2. την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών».

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2021

Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €5.000.000 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπάνης για σκοπούς για τους οποίους η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το 2021 είναι ανεπαρκής.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων, οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων, οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων, οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων, οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων, οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων, οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων, οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε η κρατική χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων να καταστεί ενιαία ως προς το ύψος και τους σκοπούς της και να παραχωρείται κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους, κατ’ αναλογίαν των εκλογικών ποσοστών τα οποία έκαστο έλαβε κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, σε πέντε ετήσιες δόσεις. Όσον αφορά τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές καθίστανται κοινοβουλευτικά, θα δύνανται κατ’ επιλογήν τους, κατά τον μήνα που έπεται των εν λόγω εκλογών να υποβάλλουν αίτημα λήψης μέρους της κρατικής χρηματοδότησης, το οποίο να αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που αρχίζει από τον μήνα που έπεται των εκλογών μέχρι το τέλος του οικείου έτους, και το εν λόγω ποσό να υπολογίζεται κατ’ αναλογίαν των εκλογικών ποσοστών τα οποία αυτά έλαβαν σε αυτές τις εκλογές, υπό την αίρεση ότι αυτό θα αποκόπτεται σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις από το καταβλητέο ετήσιο ποσό της κρατικής χρηματοδότησης στην οποία αυτά έχουν δικαίωμα ως προς ένα έκαστο των ετών που ακολουθούν έως τη διενέργεια των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2022 Νόμος του 2021

Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2022

Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικού) Νόμου, ώστε τα Προσαρτήματα της πιο πάνω σύμβασης, τα οποία τροποποιούνται και αντικαθίστανται σε ετήσια βάση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό ΑντίΝτόπινγκ και στα οποία περιλαμβάνεται ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με σχετικό υπουργικό διάταγμα, όπως ήδη προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο και για τα Παραρτήματα της εν λόγω σύμβασης.

 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε η προστασία που παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIB αυτού στους καλούμενους «εγκλωβισμένους» αγοραστές να επεκταθεί και σε αγοραστές οι οποίοι καταθέτουν σύμβαση πώλησης 18 στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου εκδοθέντος μετά την 31η Δεκεμβρίου 2019, στη βάση αίτησης που καταχωρίστηκε στο δικαστήριο πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας καταψηφίστηκε η πρόταση νόμου:

Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε η κρατική χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων να καταστεί ενιαία ως προς το ύψος και τους σκοπούς της και να καταβάλλεται κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους, με εξαίρεση το έτος διενέργειας βουλευτικών εκλογών, κατά το οποίο η κρατική χρηματοδότηση θα παραχωρείται κατά την έναρξη του οικονομικού έτους ως προς μέρος αυτής, ήτοι κατά τα πέντε δωδέκατα (5/12), ενώ τα υπόλοιπα επτά δωδέκατα (7/12) αυτής θα καταβάλλονται κατά τον μήνα που έπεται των βουλευτικών εκλογών, αναπροσαρμοζόμενα σύμφωνα με τα εκλογικά ποσοστά τα οποία κάθε δικαιούχο κόμμα έλαβε κατά τις εν λόγω βουλευτικές εκλογές. Περαιτέρω, εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα θα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση κατά το έτος διενέργειας των βουλευτικών εκλογών μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας από σχετικό κονδύλι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος, έγινε έγκριση του Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2022 ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €31.282.000.

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα