Αποφάσεις Ολομέλειας: Κυβερνητικές εγγυήσεις, κάμερες τροχαίας και διαχείριση αποβλήτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Το νομοσχέδιο που επιτρέπει την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ύψους μέχρι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000.000) σε πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την εκ μέρους τους παραχώρηση νέων δανείων με χαμηλό κόστος, τα νομοσχέδια που προνοούν την χρήση συσκευών φωτοεπισήμανσης για καταγραφή τροχαίων αδικημάτων καθώς επίσης και το νομοσχέδιο που τροποποιεί των περί Αποβλήτων Νόμο και εισάγει νέα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων, μεταξύ των οποίων το «πληρώνω όσο πετώ», υπερψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 21/10/21.

Αναλυτικά:

Κατά την διάρκεια της Ολομέλειας υπερψηφίστηκαν τα ακόλουθα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου:

 • Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων Νόμος του 2021
 • Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020
 • Ο περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021
 • Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021
 • Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2020
 • Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
 • Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020
 • Ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του 2020
 • Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020
 • Ο περί Ορισμένων Πτυχών που Αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021
 • Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Ορισμένων Πτυχών που Αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021
 • Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020
 • Ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021
 • Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καταργητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021
 • Ο περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της Ελευθερίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Κατά την διάρκεια της Ολομέλειας κατατέθηκαν τα ακόλουθα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου:

 • Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021
 • Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2022 Νόμος του 2021
 • Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2022 Νόμος του 2021
 • Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021
 • Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021
 • Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021
 • Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021
 • Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2022 Νόμος του 2021
 • Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2021
 • Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021
 • Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021
 • Ο περί Ταυτοποίησης των Κατόχων και Χρηστών Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Προπληρωμένου Χρόνου Ομιλίας Νόμος του 2021
 • Ο περί Σχολικών Βοηθών (Όροι Εργασίας και Μισθοδοσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί της Καθιέρωσης της 19ης Μαΐου κάθε Έτους ως Επίσημης Ημέρας Μνήμης και Τιμής για τους Έλληνες του Μικρασιατικού Πόντου Νόμος του 2021
 • Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021
 • Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί της Νομικής Ισχύος και Επέκτασης της Εφαρμογής Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Νόμος του 2021
 • Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021
 • Ο περί του Καθορισμού των Ελάχιστων Κριτηρίων και Προϋποθέσεων Σχέσης Εργασίας μεταξύ Εργοδότη και Εργοδοτουμένου Νόμος του 2021
 • Ο περί της Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας, Διάθεσης και Χρήσης της Δραστικής Ουσίας «Γλυφοσάτη» και των Φυτοφαρμάκων που εμπεριέχουν τη Δραστική Ουσία «Γλυφοσάτη» Νόμος του 2021
 • Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021
 • Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Για περισσότερες πληροφορίες (σκοπός, συναφή έγγραφα, νομοθεσίες, δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ) πατήστε εδώ.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων