Αποφάσεις Ολομέλειας: Ίδρυση Ναυτιλιακής Εταιρείας και κατάθεση κρατικού Προϋπολογισμού 2023

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/10/2022, υπερψήφισε το νομοσχέδιο που προνοεί τη δημιουργία νέου τύπου εταιρικής οντότητας με την ονομασία «Ναυτιλιακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.)», η οποία θα συστήνεται ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μοναδικό σκοπό την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση κυπριακών πλοίων. 

Επιπρόσθετα, κατατέθηκε ενώπιον του σώματος ο κρατικός Προϋπολογισμός του 2023, τα έσοδα του οποίου αναμένεται να ανέλθουν στα €8.493 εκ. και τα έξοδα στα €8.940 εκ..  

Αναλυτικά ο κρατικός Προϋπολογισμός για το έτος 2023 

O κρατικός Προϋπολογισμός του 2023, συμπεριλαμβανομένου του Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα: 

Τα Έσοδα, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών (έσοδα από δάνεια), αναμένεται να ανέλθουν στα €8.493 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €7.812 εκ. το 2022, προβλέπεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 9%. 

Οι Δαπάνες, εξαιρουμένων των δαπανών για την αποπληρωμή δανείων,  αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Συγκεκριμένα, για το 2023 προϋπολογίζονται στα €8.940 εκ. σε σύγκριση με €8.391 εκ. το 2022. 

Έσοδα 

Οι σημαντικότερες κατηγορίες των εσόδων είναι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που συνολικά για το 2023 προϋπολογίζονται να ανέλθουν στα €6.764,7 εκ. και αποτελούν περίπου το 85% των συνολικών εσόδων (με εξαίρεση τα χρηματοδοτικά έσοδα). Το υπόλοιπο 15% των εσόδων προϋπολογίζεται στα €1.245 εκ. και αφορά τα μη φορολογικά έσοδα όπως, πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, ενοίκια δικαιώματα και μεταβιβάσεις/ χορηγίες. 

Τα έσοδα από την άμεση φορολογία το 2023 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, να φθάσουν τα €3.045 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €3.016 εκ. το 2022, αναμένεται δηλαδή αύξηση περίπου 0,1%. 

Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία το 2023 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, στα €3.719 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €3.457 εκ. το 2022, αναμένεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 7,5%. 

Τα μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται να αυξηθούν στα €1.336 εκ. το 2023 σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €1.289 εκ. το 2022, αναμένεται αύξηση περίπου 3,6%. 

Δαπάνες 

Οι συνολικές δαπάνες (περιλαμβανομένων των αποπληρωμών δανείων, τόκων και επενδύσεων), αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 2022 και προϋπολογίζονται στα €10.472 εκ σε σύγκριση με €10.440 εκ. το 2022. 

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών του Προϋπολογισμού, κατά οικονομική δραστηριότητα, είναι: 

  • Οι δαπάνες προσωπικού, περιλαμβανομένων των συντάξεων και των φιλοδωρημάτων υπολογίζονται να αυξηθούν κατά 4,7% και να ανέλθουν στα €3.193,7 εκ. (2023) σε σύγκριση με €3.048,8 εκ. (2022). H αύξηση οφείλεται κυρίως, στην καταβολή της ΑΤΑ, των προσαυξήσεων και στην αύξηση της απασχόλησης.
  • Οι λειτουργικές δαπάνες, προβλέπεται να αυξηθούν κατά 15,5% το 2023 και να ανέλθουν στα €1.099,7 εκ. σε σύγκριση με €951,6 εκ. το 2022. Η αύξηση οφείλεται στις πληθωριστικές ανατιμήσεις λόγω των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων, των ενεργειακών προϊόντων και των ελλείψεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
  • Οι μεταβιβαστικές πληρωμές, αποτελούνται κυρίως, από κοινωνικές παροχές, χορηγίες προς οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και των κρατικών συνεισφορών στα διάφορα Ταμεία (Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ) και της συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2023, η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,8% ήτοι, από €3.047,4 εκ. το 2022 σε €3.163,5 εκ.
  • Οι αναπτυξιακές δαπάνες, (έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκπαιδεύσεις, χορηγίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάγια, κλπ.) αναμένεται να αυξηθούν κατά 12% το 2023 και να φθάσουν στα €1.273,4 εκ. σε σύγκριση με €1.137,6 εκ. το 2022. Η αύξηση παρατηρείται λόγω έναρξης της υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων συμπεριλαμβανομένων, οδικών, κτιριολογικών και άλλων έργων καθώς για την προώθηση έργων που έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σημειώνεται ότι, η πρόνοια για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα των οποίων διαχειριστική αρχή είναι η ΓΔ Ανάπτυξης, συνεχίζει να περιλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό κονδύλι της ΓΔ Ανάπτυξης για μεγαλύτερη ευελιξία και για επίτευξη όσο το δυνατό μεγαλύτερης απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για τα υπόλοιπα συγχρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και διάφορα Ανταγωνιστικά Προγράμματα, οι σχετικές πρόνοιες περιλαμβάνονται στα αρμόδια υπουργεία/ υφυπουργεία.
  • Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι και αποπληρωμές δανείων εξωτερικού και εσωτερικού) παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 21,5% για το 2023 και συγκεκριμένα υπολογίζονται στα €1.914,5 εκ. σε σύγκριση με €2.441,5 εκ. το 2022.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του βασικού νόμου. Συγκεκριμένα, το ΜΕΡΟΣ V του βασικού νόμου αντικαθίσταται με νέο. Ειδικότερα, με το πιο πάνω νομοσχέδιο:  

(α) Απαλείφονται διατάξεις του βασικού νόμου οι οποίες, είτε δεν συνάδουν πλέον με τη λειτουργία της αγοράς, είτε δεν εφαρμόζονται λόγω της εναρμόνισης των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ ως τροποποιήθηκε, κατά την οποία οι επιχειρήσεις επενδύσεων δύνανται πλέον να πραγματοποιούν χρηματιστηριακές συναλλαγές.   

(β) Απαλείφονται διατάξεις του βασικού νόμου που αφορούν παλαιότερη διαδικασία για την εκκαθάριση/ τελείωση συναλλαγών (με την έκδοση πιστοποιητικών), καθότι ο διακανονισμός των εισηγμένων αξιών διέπετε πλέον από τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους και τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτών.  

(γ) Περιορίζονται οι  περιπτώσεις  εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών οι οποίες καταχωρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), καθότι η μη κοινοποίηση των συναλλαγών αυτών στο ΧΑΚ, συνεπάγεται και τη μη κοινοποίησή τους στις εποπτικές αρχές.  

(δ) Απαλείφονται διατάξεις του βασικού νόμου που αναφέρονται στο ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως «ρυθμιστή αγοράς», λόγω μεταφοράς της διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία νέου τύπου εταιρικής οντότητας με την ονομασία «Ναυτιλιακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.)», η οποία θα συστήνεται ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μοναδικό σκοπό την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση κυπριακών πλοίων. 

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας ενός πλαισίου μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shop) των πλοιοκτητριών εταιρειών και των μετόχων τους, ώστε το εν λόγω υφυπουργείο να επιλαμβάνεται, πέραν των πτυχών του ναυτικού δικαίου, όλων των θεμάτων ο χειρισμός των οποίων σήμερα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Εφόρου Εταιρειών.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μαρίνος Μουσιούτας, επισήμανε τη σημασία του νόμου αυτού για την Κύπρο και είπε ότι είναι σημαντικό πως εγκρίνεται ενόψει του συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος – Maritime Cyprus 2022», που θα πραγματοποιηθεί στην Λεμεσό 9-11 Οκτωβρίου.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα μιλώντας στην Ολομέλεια είπε ότι οι ρυθμίσεις αυτές έπρεπε να είχαν γινει πριν χρόνια και σημείωσε ότι χώρες όπως η Ελλάδα και η Μάλτα το πέτυχαν ενωρίτερα.

Η Βουλεύτρια ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου είπε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου κάνουμε πραγματικότητα τη δυνατότητα εγγραφής ναυτιλιακής εταιρείας σε νομική μορφή περιορισμένης ευθύνης με μοναδικό σκοπό την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση των κυπριακών πλοίων.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης σημείωσε ότι με τον νόμο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ενώ ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι η σχετική νομοθεσία πρέπει να μεταφραστεί στα αγγλικά.

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι ετήσιες εκθέσεις του Υφυπουργείου Τουρισμού να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωσή της σε ηλεκτρονική μορφή και να αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του το αργότερο 3 μέχρι το τέλος Μαρτίου του χρόνου που έπεται της περιόδου που καλύπτει η έκθεση, προς συμμόρφωση με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2022. 

Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ορθότερη εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («Κανονισμός ΙΜΙ»)», με τον καθορισμό των στοιχείων των αποσπασμένων εργαζομένων που πρέπει να καταγράφονται στη σχετική κατάσταση που αποστέλλεται προς την αρμόδια αρχή από τις επιχειρήσεις οι οποίες προβαίνουν σε απόσπαση εργαζομένων στο έδαφος της Δημοκρατίας. 

Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι να καλύψει τη συνεργασία στα θέματα νομικής συνδρομής με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας , δυνάμει της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας , αφ’ ενός , και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφ’ ετέρου, η οποία διέπει τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η ψήφιση των οποίων αναβλήθηκε: 

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με το Άρθρο 1.2.α. της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου». 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης