Αποφάσεις Ολομέλειας: Επίδομα γονικής άδειας, διορισμός δικαστών και απόσυρση Πρωτοβουλίας Πολιτών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/05/2023, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν την επέκταση του όρου περιόδου απασχόλησης για σκοπούς εκπλήρωσης της προβλεπόμενης στη βασική νομοθεσία προϋπόθεσης για λήψη επιδόματος γονικής άδειας και τη δυνατότητα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να διορίσει στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, πρόσωπο που έχει τα προσόντα που απαιτούνται από τον νόμο, για να εκτελεί προσωρινά τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες του Δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. 

Επιπρόσθετα, αποσύρθηκε το νομοσχέδιο για τις Πρωτοβουλίες Πολιτών που προνοούσε τη θέσπιση των διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας του εν λόγω θεσμού.  

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 έως το 2023, ούτως ώστε οι περιόδοι απουσίας από την εργασία λόγω ανικανότητας για εργασία, άδειας μητρότητας ή πατρότητας, γονικής άδειας, άδειας φροντίδας ή άδειας για λόγους ανωτέρας βίας, να θεωρούνται ως περίοδοι απασχόλησης για σκοπούς εκπλήρωσης της προϋπόθεσης, για επίδομα γονικής άδειας, η οποία προβλέπει απασχόληση 12 μηνών εντός των τελευταίων 24 μηνών από την οποία ζητείται γονική άδεια.   

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, εφόσον το συμφέρον της δικαιοσύνης το απαιτεί, να διορίσει στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, πρόσωπο που έχει τα προσόντα που απαιτούνται από τον νόμο, για να εκτελεί προσωρινά τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες του Δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, για το χρονικό διάστημα και υπό τους όρους που καθορίζονται στο έγγραφο διορισμού του. 

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή από την εθνική επιτροπή του δικτύου πληροφόρησης, του μέλους που διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. 

Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η καλύτερη εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 

Οι περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Διορισμοί, Προαγωγές σε θέση στην ΚΥΠ και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαδικασίας διορισμού και προαγωγής σε θέσεις στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών.  

Οι περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Πειθαρχικοί και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της διαδικασίας εξέτασης πειθαρχικού αδικήματος το οποίο διαπράττει μέλος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθορισμός των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται, σε περίπτωση που το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι μέλος αυτής είναι ένοχο για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος και ρύθμιση της διαδικασίας άσκησης έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου, το οποίο ενεργεί ως Συμβούλιο Εφέσεων εναντίον απόφασης ή/και ποινής που εκδόθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.  

Οι περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Χρόνος Εργασίας, Εργάσιμες Ώρες, Άδειες Ανάπαυσης, Άδειες Ασθενείας, Αργίες Μέλους που Κατέχει Θέση στην ΚΥΠ και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι ο καθορισμός, μεταξύ άλλων, του χρόνου εργασίας των μελών του προσωπικού που κατέχουν θέση στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και των αδειών ανάπαυσης, απουσίας και ασθενείας των εν λόγω μελών. 

Οι περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Μελών που κατέχουν θέση στην ΚΥΠ) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις απολαβές, τα επιδόματα και άλλα οικονομικά ωφελήματα των μελών που κατέχουν θέσεις στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών. 

Οι περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ιατρικές Εξετάσεις και Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της παροχής φροντίδας υγείας στα μέλη που κατέχουν θέση στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών και στους εξαρτωμένους αυτών. 

Οι περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Αξιολόγηση Μελών που κατέχουν θέση στην ΚΥΠ) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαδικασίας αξιολόγησης των μελών που κατέχουν θέση στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για σκοπούς μονιμοποίησης ή προαγωγής τους. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν: 

Ο περί Πρωτοβουλίας των Πολιτών Νόμος του 2017 

Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Ενώπιον Ολομέλειας σχέδια νόμου για εκποιήσεις, αίτημα για ξεπάγωμα 400 θέσεων στο δημόσιο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/12/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Παράταση θητειών μελών «Φωνής», συνάντηση με αντιπροσωπία της GRETA

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/12/2023, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου:  Ο περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση