Αποφάσεις Ολομέλειας: Εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, πνευματική ιδιοκτησία και κατάλογοι θέσεων εισδοχής στο δημόσιο

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/09/2022, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν την τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου να απολαμβάνουν τα ίδια εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, τον καθορισμό της άσκησης των αποκλειστικών δικαιωμάτων της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στα ψηφιακά και διασυνοριακά περιβάλλοντα και την τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να έχουν δικαίωμα σε επίδομα ασθενείας, πρόσωπα πέραν του 63ου έτους της ηλικίας τους που δεν αιτούνται να λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη, συνεχίζουν να εργάζονται και είναι προσωρινά ανίκανα για εργασία. 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας εγκρίθηκαν οι κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για το 2023. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αναστολή επιβολής της επιβάρυνσης του πρόσθετου φόρου και τόκου για τη φορολογική περίοδο 1/10/2021-31/12/2021 που καταβάλλεται μέχρι τις 10/2/2022, με την πληρωμή του ΦΠΑ για αυτή τη φορολογική περίοδο σε τρεις ισόποσες δόσεις στις 10/2/2022, 10/3/2022 και 10/4/2022. Προϋπόθεση για την πληρωμή του ποσού σε τρεις ισόποσες δόσεις και την αναστολή των επιβαρύνσεων, πρόσθετου φόρου και τόκου είναι η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης για την εν λόγω περίοδο. 

Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)».  

Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση ορισμένων άρθρων του περί Ελεγκτών Νόμου προκειμένου να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου. Επίσης, επιδιώκεται να τροποποιηθούν τα άρθρα του βασικού νόμου που αναφέρονται σε «Διευθυντή», ώστε να προβλέπουν «Γενικό Διευθυντή», όπως είναι ο τίτλος της θέσης, με βάση τον Προϋπολογισμό της Αρχής και το σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας. 

Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κατάργηση του άρθρου 44 του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, που αφορά προσωρινές διατάξεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, ο Νόμος θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία που θα τίθετο σε ισχύ το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με την επαναψήφιση και επαναθέσπιση του Νόμου το 1982, το άρθρο 44 θα έπρεπε να καταργηθεί, όμως, αντί αυτού, εξακολουθεί να παραμένει, με αποτέλεσμα να προκύπτει, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, νομικό ζήτημα. 

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται με το καθεστώς αορίστου χρόνου στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία: 

(α) να μην υποχρεούνται να παρακάθονται σε γραπτή εξέταση κάθε οχτώ χρόνια για να διατηρήσουν τη θέση τους στον πίνακα διορισίμων, 

(β) να διατηρούν το δικαίωμά τους να τύχουν μόνιμου διορισμού και μετά την κατάργηση των πινάκων διοριστέων την 1η Σεπτεμβρίου 2027 μέσα από κατάλογο που θα δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό και ο οποίος θα καταρτίζεται με αξιοκρατικά κριτήρια που θα θεσπιστούν με κανονισμούς, και 

(γ) να απολαμβάνουν τα ίδια εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία και να μην κινδυνεύουν να απολυθούν για λόγους πλεονασμού με σκοπό την άρση της δυσμενούς διάκρισης και της στρέβλωσης που παρατηρείται σε βάρος τους. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γεώργιος Κάρουλας εισηγήθηκε την αναβολή του θέματος, ώστε να συζητηθεί συλλογικά με το συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων, πρόταση ωστόσο που δεν έγινε αποδεκτή από την αντιπολίτευση.

Μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι κατέθεσαν τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου ώστε να αρθεί μια αδικία που υφίσταται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αφού οι αορίστου χρόνου εργαζόμενοι στη δημόσια υπηρεσία έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι μόνιμοι σε σχέση με άδειες, συνταξιοδοτικά δικαιώματα και μη απόλυσής τους για σκοπούς πλεονασμού, κάτι που δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς. Είπε ότι η άνιση μεταχείριση 500 περίπου ανθρώπων έχει στοιχεία αντισυνταγματικότητας. Παράλληλα ανέφερε ότι στην Επιτροπή Παιδείας, εκπαιδευτικές οργανώσεις είχαν εκφράσει έντονη ανησυχία για τη συνεχόμενη αύξηση των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών χωρίς να λύνεται το πρόβλημα, κάτι που δημιουργεί σοβαρές επιπλοκές σε ό,τι αφορά τον κατάλογο διορισίμων.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε λανθασμένη την πρακτική της Βουλής να παρεμβαίνει με μπαλλωματικές λύσεις για ομάδες υπαλλήλων και είπε ότι πρέπει όλοι να καλύπτονται από το ίδιο πλαίσιο. Η πρόταση, σημείωσε, δεν επιλύει το πρόβλημα στη ρίζα του, αντίθετα, το παγιώνει, ενώ ανέφερε ότι το θέμα θα πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για το συνταξιοδοτικό.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι με την πρόταση ρυθμίζονται και άλλα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών κάτι που «οφείλουμε να πράξουμε». Διορθώνεται όπως είπε μια αδικία και στρέβλωση για τους εκπαιδευτικούς ενώ ανέφερε ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να φέρει ένα συνολικό νομοσχέδιο που να καλύπτει όλους.

Ο κ. Κάρουλας χαρακτήρισε πλεονασμό την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ ενόσω γίνονται από την Κυβέρνηση βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει η ολοκληρωμένη πρόταση για το συνταξιοδοτικό, που αναφέρεται στα ωφελήματα των αορίστου χρόνου υπαλλήλων από το 2011. Κάλεσε παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας να φέρει συγκεκριμένη πρόταση ώστε να τύχει συνολικού χειρισμού το ζήτημα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ζήτησε να υπάρξει μια συνολική λύση του προβλήματος, αναφέροντας ότι το ΔΗΚΟ πριν από τέσσερα χρόνια είχε καταθέσει πρόταση νόμου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, επιδιώκοντας να αποκτήσουν ισότιμο καθεστώς με τους υπολοίπους δημοσίους λειτουργούς και με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ. Ανέφερε ότι παρά τις προσπάθειές τους, κανένα κόμμα δεν έχει επιδείξει ενδιαφέρον για αυτή την πρόταση νόμου και είπε ότι αυτή παραμένει και θα πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή Παιδείας. Παράλληλα ανέφερε ότι θα υπερψηφίσουν την πρόταση του ΑΚΕΛ ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις περί αντισυνταγματικότητας, ώστε ένα μέρος του προβλήματος να πάρει το δρόμο της επίλυσης και να τερματιστεί η αδικία και η ανισότητα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς είπε ότι ενώ ο κ. Κάρουλας ζητά να μην προχωρήσει η συζήτηση γιατί είναι στο τραπέζι το συνταξιοδοτικό από την άλλη κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να φέρει ολοκληρωμένη πρόταση κάτι που είναι αντιφατικό. Ο κ. Κάρουλας απάντησε ότι το συνταξιοδοτικό είναι το ένα ζήτημα και τα υπόλοιπα ζητήματα που απέσυρε το ΑΚΕΛ από την πρόταση γιατί είναι αντισυνταγματικά, χρήζουν μια άλλης προσέγγισης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς ανέφερε ότι το “πτώμα της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας” από το 1960 μέχρι σήμερα έχει κλείσει τον κύκλο του και ευχήθηκε ο επόμενος Πρόεδρος να έχει το θάρρος να ξηλώσει το σύστημα της δημόσιας υπηρεσίας και των σχολείων, ώστε να το ξαναφτιάξει.

Ο προεδρεύων της Βουλής Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό, όμως τα αποτελέσματα δεν είναι τα καλύτερα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης ανέφερε ότι ο τόπος χρειάζεται ένα γενικό σχέδιο παιδείας αντίστοιχο του ΓεΣΥ, ώστε ο κάθε μαθητής ή φοιτητής να μπορεί να φοιτά όπου θέλει και το κράτος να του πληρώνει τα έξοδα, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες που τα σχολεία είναι αυτόνομα. Είπε επίσης ότι κανένας οργανισμός δεν μπορεί να επιβιώσει όταν προσλαμβάνει και προσφέρει μονιμότητα, ενώ όπως ανέφερε «κάνουμε πάρτι σε βάρος του φορολογούμενου».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης, είπε ότι με βάση διεθνείς έρευνες η εκπαίδευση της Κύπρου βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια και ότι η ισοπέδωση δεν βοηθά.

Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο μέσω του οποίου καθορίζεται η άσκηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στα ψηφιακά και διασυνοριακά περιβάλλοντα. Οι κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, στη χορήγηση συλλογικών αδειών, στα δικαιώματα αναμετάδοσης προγραμμάτων μέσω απευθείας διαβίβασης, στις συμβάσεις εκμετάλλευσης δημιουργών και ερμηνευτών, στα έργα εικαστικών τεχνών που έχουν καταστεί κοινό κτήμα, στην προστασία των εκδόσεων τύπου σε σχέση με επιγραμμικές χρήσεις, στη πρόσβαση και διάθεση έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία, στη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων για έργα που δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, και σε νέες εξαιρέσεις στο δικαίωμα ελέγχου πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα επέκρινε την Κυβέρνηση «που παρά την ψήφιση του νόμου το 2017 δεν έχει φέρει στη Βουλή τους σχετικούς κανονισμούς» για να λειτουργήσει η Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα, όπως είπε, οποιοσδήποτε θέλει να μπαίνει σε οποιοδήποτε υποστατικό αναφέροντας ότι εκπροσωπεί έναν καλλιτέχνη και να εισπράττει ό,τι θέλει. Επέκρινε επίσης την Κυβέρνηση ότι για το νέο νομοσχέδιο δεν έκανε την απαραίτητη δημόσια διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, κάτι που αναγκάστηκε να κάνει η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ ενόψει του κινδύνου η Κύπρος να πάρει πρόστιμο για μη εναρμόνιση «μας έβαλαν τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι». Πρόσθεσε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να καταλήξουν σε συμφωνημένο κείμενο όταν παίζονταν συμφέροντα εκατομμυρίων και ότι η Επιτροπή σε πολύωρες συνεδρίες κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνημένο κείμενο. Είπε επίσης ότι η Κυβέρνηση τους έλεγε στη συνέχεια ότι ήθελε να αλλάξει κάποια σημεία στο κείμενο, αφού όπως ανέφερε της ασκήθηκαν πιέσεις.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπου συνεχάρη την Επιτροπή Ενέργειας για τη δουλειά που έκανε σε ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα, ωστόσο ανέφερε ότι θα τηρήσει αποχή αφού η Κυβέρνηση δεν έκανε τη σημαντικότατη διαβούλευση που έπρεπε να κάνει με τους ενδιαφερόμενους δημιουργούς.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου έκανε λόγο για ένα περίπλοκο, δύσκολο και εξειδικευμένο νομοσχέδιο, το οποίο έχει ως στόχο την προστασία της δημιουργία και της δημιουργικότητας. Ανέφερε ότι πολλές φορές γίνεται εκμετάλλευση των δημιουργών και για αυτό χρειάζονται οι νόμοι και οι περιορισμοί του κράτους. Ανέφερε ακόμα ότι κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη δύσκολη και επίπονη εργασία για την προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του αδύνατου μέρους στις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε ότι από το 2017 που υπάρχει η νομοθεσία αδικούνταν όλοι οι δημιουργοί, υπήρχε μια στρέβλωση, ενώ συνεχάρη την Επιτροπή Ενέργειας η οποία κράτησε ένα ξεκάθαρο όραμα υπέρ του δικαιώματος του δημιουργού. Στη συνέχεια, ανέφερε, πρέπει να επικεντρωθούμε στους κανονισμούς, αφού υπήρχαν σε άλλες χώρες σκάνδαλα εκατομμυρίων σε βάρος δημιουργών καλλιτεχνών. Πρόσθεσε ότι επειδή ένας δημιουργός μπορεί να μην έχει αρκετά κεφάλαια για να δικαιωθεί στο δικαστήριο, δημιουργήθηκε μια διαμεσολάβηση με πολύ χαμηλό κόστος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη έκανε λόγο για δισεκατομμύρια συμφερόντων από παγκόσμιους οργανισμούς, ενώ ανέφερε ότι το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι στην ίδια βάση με του περιουσιακό δικαίωμα. Όπως είπε, δεν μπορεί η ιδιοκτησία του δημιουργού να μην τυγχάνει σεβασμού και προστασίας σε μια χώρα με σημαντικό αριθμό πανεπιστημίων, δημιουργών, συγγραφέων κ.α. Ο νόμος, είπε κάλυψε ένα κενό που υπήρχε και είπε ότι μέσα από τη σκληρή δουλειά που έγινε διασφαλίστηκε ισορροπία δικαιωμάτων των χρηστών και των δημιουργών. Ανέφερε ότι ο νόμος θα κριθεί και κατά τη συζήτηση των σχετικών κανονισμών και θα επέλθει η ισορροπία, αφού στην Κύπρο υπήρχε η φήμη ότι χρήματα εισπράττονται και δημιουργοί δεν πληρώνονται.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να έχουν δικαίωμα σε επίδομα ασθενείας, πρόσωπα πέραν του 63ου έτους της ηλικίας τους που δεν αιτούνται να λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη, συνεχίζουν να εργάζονται και είναι προσωρινά ανίκανα για εργασία. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, εξέφρασε ικανοποίηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που ήρθε ύστερα από έκκληση της ΕΔΕΚ για να καλυφθεί ένα κενό. Ανέφερε ότι κυρίως την περίοδο της πανδημίας, ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων που είχαν νοσήσει, δεν μπορούσαν να έχουν επίδομα ασθενείας λόγω του ότι υπερέβησαν το 63ο έτος της ηλικίας τους και ζήτησε ο νόμος να έχει αναδρομική ισχύ. Ζήτησε να εκδοθεί διάταγμα από πλευράς Κυβέρνηση για να καλύψει αναδρομικά τα άτομα αυτά, ώστε να μην υπάρχει αυτή η αδικία για τους ανθρώπους που δεν έχουν αφυπηρετήσει στο 63ο έτος της ηλικίας του, ώστε να μην έχουν την αποκοπή του 12%.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς και Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, είπε ότι το θέμα αυτό θα τεθεί σε προγραμματισμένη συνάντηση της Επιτροπής με τον Υπουργό Εργασίας. Το νομοσχέδιο, ανέφερε, επιλύει μερικώς το πρόβλημα που υπάρχει και την αδικία που υφίστανται όσοι συμπληρώνουν το 63ο έτος της ηλικίας τους, ωστόσο επιλέγουν να εργάζονται ως τα 65 λόγω της αποκοπής. Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση περιλαμβάνει στο νομοσχέδιο όρους και προϋποθέσεις που αποτελούν δυσμενή διάκριση για την ομάδα αυτών των εργαζομένων, ενώ παραμένει το θέμα της πρόσβαση στο ανεργιακό και της αποκοπής του 12%.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι επιλύεται μερικώς ένα σοβαρό θέμα, και ζήτησε να επανεξεταστεί το αίτημα Σιζόπουλου ώστε να καλυφθεί αναδρομικά. Όσον αφορά το ανεργιακό, είπε ότι από τη στιγμή που αναγνωρίζονται ως εργαζόμενοι, πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα ενός εργαζόμενου ατόμου, για να ισχύει η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών. Ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ υπερψηφίζει το νομοσχέδιο.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Μαρίνος Μουσιούττας, είπε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου έρχεται να διορθώσει κάτι που είχε φέρει έγκαιρα η Κυβέρνηση ενώπιόν τους και μίλησε για τις συνέπειες του να ψηφίζεται κάτι αντισυνταγματικό. Πρόσθεσε ότι θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο και θα συνεχίσουν τις προσπάθειες με διάλογο για το ανεργιακό και για εξέταση του γενικότερου θέματος της αποκοπής του 12%.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι στηρίζουν την πρόταση και πρόσθεσε ότι αυτή η αδικία θα μπορούσε να επιλυθεί με παρόμοιο τρόπο με τη σύνταξη χηρείας για τους άντρες, με καθορισμό από την Κυβέρνηση ώστε να είναι νόμιμο και συνταγματικό.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά αναφέρθηκε στην επιβολή της αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης από την προηγούμενη κυβέρνηση, αναφέροντας ότι τότε έμεινε πίσω το θέμα αυτό.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου απάντησε ότι μετά δέκα χρόνια ο ΔΗΣΥ συνεχίζει να φορτώνει τα πάντα στην προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ για ό,τι γίνεται τώρα λέει πως φταίει η Βουλή, χωρίς να αναλαμβάνει ποτέ καμιά ευθύνη. Πρόσθεσε ότι όταν βρισκόταν η Τρόικα στην Κύπρο, ο ΔΗΣΥ ήταν τροϊκανότερος των τροϊκανών και επέμενε να επεκταθεί το όριο αφυπηρέτησης, όταν το ΑΚΕΛ έδινε μάχη για να διασφαλιστεί το δικαίωμα στον κόσμο να μην βγαίνει σε σύνταξη στα 65 του και έκανε ένα συμβιβασμό για να μπορεί κάποιος να φεύγει στα 63 με το «πέναλτι» του 12%.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ευθυμιος Διπλαρος είπε ότι το να αποκαλείς τροϊκανούς αυτούς που έδιωξαν την Τρόικα πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι αναμενόταν είναι αστείο. Την Τρόικα την έφερε το ΑΚΕΛ όχι ο ΔΗΣΥ, πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι με την αποκοπή του 12% ή όχι, δύο άτομα μέχρι τα 80 τους θα έχουν πάρει ακριβώς το ίδιο ποσό.

Κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία 

Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας εγκρίθηκαν οι κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία.  

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΘΕΣΕΩΝ 

Απόσυρση σχεδίων νόμου 

Τέλος, αποσύρθηκαν τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 

Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 

Οι περί Ελεγκτών (΄Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022 

Συζήτησαν για τα έδρανα Ευσταθίου και Σιζόπουλου πριν από την έναρξη της Ολομέλειας 

Συζήτηση ανάμεσα στον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο και τον Βουλευτή του κόμματος Κωστή Ευσταθίου, προηγήθηκε της έναρξης των εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής.  

Ο κ. Ευσταθίου παρατήρησε ότι κάθεται πλέον στα πίσω έδρανα στην Ολομέλεια και όχι στα μπροστινά, δίπλα από τον Πρόεδρο του κόμματος, όπως καθόταν μέχρι τώρα. Αναφέροντας ότι δεν έχει πρόβλημα με αυτό, είπε ωστόσο ότι θα ήταν καλό ο κ. Σιζόπουλος να τον είχε ενημερώσει. Δίπλα από τον κ. Σιζόπουλο κάθεται πλέον ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου. 

Απαντώντας ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε ότι ο κ.  Αποστόλου είναι αντιπρόεδρος του κόμματος αυτή τη στιγμή  και έχει το δικαίωμα για αυτή τη θέση. Είπε επίσης ότι «αν ο αγαπητός μου συνάδελφος ήθελε να ενημερωθεί, ας φρόντιζε να παρουσιάζεται και στα συλλογικά όργανα του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για να ενημερωθεί. Από τη στιγμή ο ίδιος συνειδητά αποφάσισε να απέχει, ως εκ τούτου έχει την ευθύνη της μη απευθείας ενημέρωσης». 

Απαντώντας ο κ. Ευσταθίου εξέφρασε λύπη που  τα εσωκομματικά της ΕΔΕΚ γίνονται αντικείμενο της Βουλής. «Είμαι και ήμουν εναντίον της παρωδίας του συνεδρίου του Μαΐου. Αυτό όμως δεν εμπόδιζε τον κ. Σιζόπουλο να μου ζητήσει σαν συνάδελφος, σε παρακαλώ δεν σε θέλω δίπλα μου, πήγαινε πίσω. Και θα το δεχόμουν με μεγάλη ευχαρίστηση», κατέληξε. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων