Αποφάσεις Ολομέλειας: Είσπραξη τέλους 0,40%, ενίσχυση ΕΠΑ και καταψήφιση αναπομπής Προέδρου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/10/2022, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν τη διασαφήνιση της διαδικασίας είσπραξης του προβλεπόμενου τέλους ύψους 0,40% επί του τιμήματος πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.  

Επιπρόσθετα, καταψηφίστηκε η αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφορικά με την πρόταση νόμου που προνοεί την τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου να απολαμβάνουν τα ίδια εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία.   

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1159 που τροποποιεί την οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει ήδη προειδοποιητική επιστολή παράβασης στις 27/1/2022 (αρ. παράβασης 2022/0039). 

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι εισαγωγές αγαθών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από οργανισμό ή φορέα που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εισάγουν τα εν λόγω αγαθά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, και οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε οργανισμό ή φορέα που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της ΕΕ, όταν αγοράζουν τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας .

Όπως είχε δηλώσει ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ, στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν υποχρεωτικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ, με σκοπό την αντιμετώπιση των πολύ σοβαρών συνεπειών της πανδημίας.

Επίσης η αναδρομική εφαρμογή είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να στερηθούν της αποτελεσματικότητάς τους τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Σημείωσε εξάλλου ότι η προτεινόμενη εξαίρεση από τον ΦΠΑ αφορά μόνο στις περιπτώσεις που τα αγαθά και οι υπηρεσίες προορίζονται για σκοπούς αντιμετώπισης της πανδημίας και παρέχονται δωρεάν στους πολίτες και συνεπώς δεν αφορά μεταπώληση προϊόντων και υπηρεσιών.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Χωρίς ΦΠΑ τα εμβόλια, τεστ και φάρμακα κορωνοϊού

Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμων του 1959 εως 2020, έτσι ώστε να συντμηθεί η προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο και συνακόλουθα της δήλωσης για ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού, σε ότι αφορά στις Προεδρικές Εκλογές του 2023, ώστε αυτή να λήγει στις 27 Δεκεμβρίου 2022, αντί στις 2 Ιανουαρίου 2023, με στόχο να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για ενσωμάτωση του συμπληρωματικού στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο για να χρησιμοποιηθεί για τις Προεδρικές Εκλογές του 2023. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, η προτεινόμενη σύντμηση της προθεσμίας κρίθηκε αναγκαία, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να συμπίπτει η διεξαγωγή των επικείμενων προεδρικών εκλογών με ιδιαίτερης σημασίας κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του 2023 και οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά το ποσοστό συμμετοχής των εκλογέων στις υπό αναφορά εκλογές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται δυνατή η διενέργεια των επόμενων εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας την 5η Φεβρουαρίου 2023. Περαιτέρω, στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δε λάβει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, η εκλογή θα επαναληφθεί μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων την αμέσως επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα τη 12η Φεβρουαρίου 2023.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Μέχρι 27 Δεκεμβρίου η εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους

Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022   

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα νόμο με τον οποίο ο Έφορος Φορολογίας αναλαμβάνει την ευθύνη είσπραξης τέλους ύψους 0,40% επί της τιμής πώλησης ακίνητης περιουσίας, για ενίσχυση του έργου Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Ο νόμος που ορίζει την υποχρέωση είσπραξης του τέλους αυτού, είχε ψηφιστεί από την Βουλή τον Φεβρουάριο του 2021, ωστόσο δεν είχε ενεργοποιηθεί αφού δεν ορίστηκε ούτε στον σχετικό νόμο, ούτε από την Κυβέρνηση η διαδικασία με την οποία θα γινόταν η είσπραξη αυτού του τέλους προς όφελος του προσφυγικού κόσμου.

Με τον νόμο που ψηφίστηκε κατά τη σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας, τροποποιείται ο νόμος περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ώστε να εισπράττεται τέλος ύψους 0,40% επί της τιμής διάθεσης ακίνητης περιουσίας για μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, αλλά και σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών οποιασδήποτε εταιρείας η οποία κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία.

Συγκεκριμένα ο Έφορος Φορολογίας αναλαμβάνει την ευθύνη είσπραξης του τέλους 0,40% και εκδίδει σχετική βεβαίωση πληρωμής κατά τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας ή τη μεταβίβαση μετοχών εταιρείας που άμεσα ή έμμεσα συμμετέχει σε εταιρεία η οποία κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία.

Προστίθεται επίσης πρόνοιας ώστε να υπάρξει νομική υποχρέωση των πωλητών ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών για καταβολή των τελών από την 22α Φεβρουαρίου 2021, όταν τέθηκε σε ισχύ ο σχετικός νόμος. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να λαμβάνει δικαστικά μέτρα εναντίον όσων δεν κατέβαλαν τις οφειλές τους προς το Τμήμα Φορολογίας.

Παράλληλα, δεύτερος νόμος που ψηφίστηκε επίσης ομόφωνα προνοεί ώστε κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας να είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον Έφορο Φορολογίας ότι τέλος ίσο με ποσοστό ύψους 0,40% επί του τιμήματος πώλησης, όπως καθορίζεται στον εν λόγω νόμο, έχει καταβληθεί από τον πωλητή ή ότι δεν προκύπτει τέλος.

Η Ολομέλεια απέρριψε κατά πλειοψηφία προτάσεις νόμου της Βουλευτή του ΔΗΣΥ Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, σύμφωνα με τις οποίες το τέλος ύψους 0,40% θα καταβάλλεται μετά την ημερομηνία έναρξης του νόμου που ψηφίστηκε στις 27 Οκτωβρίου του 2022 και δεν θα λαμβάνονται δικαστικά μέτρα ή κυρώσεις από τον Έφορο Φορολογίας στις περιπτώσεις παράληψης καταβολής του. Υπέρ ψήφισαν 8 Βουλευτές και εναντίον 23.

Βουλευτές: Το κράτος παρανόμησε και πρέπει να πληρώσει

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου ο οποίος ήταν και ο εισηγητής του σχετικού νόμου για είσπραξη του τέλους 0,40% που είχε ψηφίσει η Βουλή το 2021, είπε ότι ένα ποσό που ανερχόταν στα 17 εκ. ευρώ περίπου μέχρι τον περασμένο Μάιο και προορίζεται για ανακούφιση των προσφύγων δεν έχει εισπραχθεί και ότι αυτά τα χρήματα ανήκουν στους πρόσφυγες και πρέπει να τους καταβληθούν, χωρίς να εγείρονται ζητήματα πρακτικής φύσεως.

Πρόσθεσε ότι κανένας νόμος στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να εξανεμίζει χρήματα που προορίζονται για την κοινωνική πολιτική. Ο νόμος ανέφερε δεν θα έρθει να εφαρμοστεί αναδρομικά, αφού ήδη είχε δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Πρέπει όπως είπε, να στηριχθούν οι πρόσφυγες και να σταματήσει αυτή η εικόνα με τις ουρές στην επιτροπή ακίνητης περιουσίας των κατεχομένων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκκης είπε ότι η συγκεκριμένη οφειλή δημιουργήθηκε με τον νόμο από τον Φεβρουάριο του 2021 και δεν υπάρχει καμιά αναδρομικότητα και καμιά αντισυνταγματικότητα. Θα πρέπει, όπως είπε, να δοθεί σήμερα η αρμοδιότητα στον Έφορο Φορολογίας να εισπράττει την οφειλή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου που τη δημιούργησε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης, είπε ότι είναι λανθασμένη η συζήτηση για αντισυνταγματικότητα και είναι ευθύνη του κράτους που δεν εφάρμοσε το νόμο από όταν ψηφίστηκε. Δεν μπορεί όπως είπε η Βουλή να ξελασπώσει την κυβέρνηση και να αδικήσει τον προσφυγικό κόσμο και τάχθηκε κατά των τροπολογιών του ΔΗΣΥ. Όπως είπε, αν θέλει η Κυβέρνηση μπορεί να διορθώσει με δικό της κονδύλι αυτή την στρέβλωση.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας κάλεσε το κράτος να βάλει τα 17 εκατ. που δεν είσπραξε από τα ταμεία του κράτους και αν δεν το πράξει, τότε να στραφεί εναντίον εκείνων που έπρεπε να πληρώσουν και δεν πλήρωσαν.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι είναι αντισυνταγματικό να αλλάζουν οι νόμοι της αγοράς εκ των υστέρων και ότι αυτοί που πούλησαν ή αγόρασαν στο διάστημα κατά το οποίο έπρεπε να εφαρμόζεται ο νόμος θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δεν γίνεται, όπως είπε, λάθη και παραλείψεις του κράτους να τα φορτώνει στους πολίτες

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρξαν πιέσεις από τράπεζες, μεγαλοεργολάβους και άλλους. Σημείωσε ότι στην Επιτροπή Προσφύγων υπήρχε συναίνεση και από τους Βουλευτές του ΔΗΣΥ μέχρι που βγήκε η ΟΕΒ και ενημέρωσε με επιστολή της ότι ζητά να διαγραφούν οι μέχρι σήμερα οφειλές στο συγκεκριμένο τέλος και να ξεκινήσουν από σήμερα και μετά, προς όφελος επιχειρήσεων μελών τους που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων.

Αποκάλεσε την τροπολογία που κατατέθηκε από τον ΔΗΣΥ ως «τροπολογία ΟΕΒ», αναφέροντας ότι ο ΔΗΣΥ εκείνο που θέλει είναι να χαθούν τουλάχιστον 20 εκ ευρώ για τα κονδύλια που προορίζονταν στη στήριξη των πιο ευάλωτων προσφύγων. Ο ΔΗΣΥ πρόσθεσε έπρεπε να ψηφίσει χωρίς τροπολογίες και να πει και ένα συγγνώμη στον προσφυγικό κόσμο, αφού παρά τις προεκλογικές του υποσχέσεις όλα καταλήγουν στο τίποτε. Παράλληλα κατήγγειλε «οι μεγάλοι» χρέωναν το 0,4%, τον εισέπρατταν και δεν το έδωσαν ποτέ στο κράτος.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου ανέφερε ότι το θέμα δεν προσφέρεται ούτε για αντιδικία ούτε για λαϊκισμό και είπε ότι ο ΔΗΣΥ συμφωνεί με το περιεχόμενο, το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Πρόσθεσε ότι τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες έπρεπε να εφαρμοστούν άμεσα και όχι με μισό αιώνα καθυστέρηση και είπε ότι δισεκατομμύρια χάθηκαν στο διάβα του χρόνου που μπορούσαν να δοθούν προς όφελος του προσφυγικού κόσμου.

«Όλοι πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι και σεμνοί», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι κυβερνήσεις και κόμματα δεν έχουν αποσείσει το βάρος της ηθικής και πολιτικής ευθύνης έναντι των προσφύγων.

Όσο για την τροπολογία του ΔΗΣΥ είπε ότι αυτή ενισχύει την χρηστή διοίκηση και την αναλογικότητα και ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η αναδρομική επιβολή του τέλους να κριθεί ως αντισυνταγματική, αφού σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, είναι ορατός ο κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα. Έκανε λόγο για ταλαιπωρία, δικαστήρια, τόκους και πρόστιμα στα οποία θα οδηγηθούν πολίτες για κάτι που δεν ευθύνονται. Σημείωσε επίσης ότι όταν θέσπιζε τον νόμο η Βουλή δεν καθόριζε μηχανισμό είσπραξης.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Σταύρος Παπαδούρης σημείωσε ότι το κράτος παρανόμησε και η Βουλή δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να νομιμοποιήσει την παρανομία αυτή και να κυνηγήσει 40,000 πρόσωπα. Αυτός που έχει κάνει το λάθος είναι υπόλογος και να πληρώσει, είπε.

Εναλλακτικές προσπάθειες επίλυσης του θέματος

Βουλευτές επιχείρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας να επιλύσουν το πρόβλημα με εναλλακτικούς τρόπους, κάτι ωστόσο που δεν τελεσφόρησε.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ζήτησε αναβολή της συνεδρίας ώστε οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ να συναντηθούν το συντομότερο με τον Υπουργό Οικονομικών και να ζητήσουν να καταθέσει το κράτος τα λεφτά που δεν εισπράχθηκαν στα ταμεία των προσφύγων.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, είπε ότι δεν πρόκειται να αναβάλει θέμα ενώ η συζήτηση είναι σε εξέλιξη.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου επιχείρησε να καταθέσει προφορική τροπολογία ώστε ο νόμος να ψηφιστεί σήμερα, αλλά να εφαρμοστεί σε 15 μέρες ώστε στο μεσοδιάστημα να έρθει το κράτος με συμπληρωματικό κονδύλι ή με κονδύλι στον προϋπολογισμό για να καλύψει το ποσό που δεν εισπράχθηκε. Όπως είπε, δεν μπορεί η Βουλή να συνεχίσει με παράνομο τρόπο να διορθώσει το λάθος της Κυβέρνησης.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι το κράτος μπορεί να καταβάλει το κονδύλι είτε ψηφιστεί η τροπολογία είτε όχι.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι ασχέτως αν το κράτος βάλει το ίδιο τα λεφτά στο ταμείο, αν ψηφιστούν οι κανονισμοί χωρίς την τροπολογία του ΔΗΣΥ, ο Έφορος υποχρεωτικά και δια νόμου θα κυνηγήσει τους 40.000 πολίτες, θα τους βάλει και πρόστιμο και τόκο και επιβάρυνση, ασχέτως αν θα προικοδοτήσει τον Φορέα με αυτό τον τρόπο ή όχι.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης ζήτησε να ψηφιστεί ο νόμος και στη συνέχεια να έρθει πρόταση νόμου με την οποία να διαχωρίζονται τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα και η Κυβέρνηση να επιδοτήσει τα φυσικά πρόσωπα και να κυνηγήσει τα νομικά για να εισπράξει το τέλος.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Πέρασε ομόφωνα το νέο τέλος στα ακίνητα

Ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης Καυσίμου και άλλων Παραμέτρων των Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εισαγωγή διατάξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2019 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσο αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Πρόστιμα φωτιά για ελαστικά χωρίς ετικέτα

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων και των εξουσιών της ΕΠΑ.

Το νομοσχέδιο διαμορφώθηκε ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας. Μεταξύ άλλων προβλέπει δημοσίευση του κώδικα δεοντολογίας ο οποίος αφορά τους κανόνες σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων του προέδρου και των μελών της ΕΠΑ, ύστερα από έγκρισή του από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αντί από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Επίσης περιλαμβάνεται απαγόρευση στον πρόεδρο και στα μέλη της ΕΠΑ να είναι μέλη οποιασδήποτε συντεχνίας.

Προβλέπει ακόμα υποβολή της ετήσιας έκθεσης της ΕΠΑ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία θα περιλαμβάνει, πέραν των προβλεπόμενων πληροφοριών και πληροφορίες αναφορικά με θέματα πολιτικής και στρατηγικής προτεραιοτήτων για την προστασία του ανταγωνισμού για το έτος που αφορά η εν λόγω έκθεση και για το επόμενο έτος.

Επίσης η Βουλή ψήφισε κανονισμούς για ολοκλήρωση της εναρμόνισης με οδηγία της ΕΕ. Σκοπός η διασφάλιση αποτελεσματικών προγραμμάτων επιεικούς μεταχείρισης από τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της ΕΠΑ, για τις επιχειρήσεις που μετέχουν σε μυστική σύμπραξη, νοουμένου ότι συνεργάζονται εθελούσια με τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ή/και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο σχετικών ερευνών που διεξάγουν, παρέχοντας αυτοβούλως έγκυρα στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην αποκάλυψη των παράνομων συμπράξεων ή/και των καρτέλ.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Πρόστιμα σε επιχειρήσεις μέχρι €350 χιλ. από την ΕΠΑ

Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού Νόμου, ώστε να μην δύναται να εγερθεί πολιτική αγωγή για οφειλές, ως αυτές καθορίζονται δυνάμει του βασικού Νόμου, εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο, είτε ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είτε δημόσιου βοηθήματος, μέχρι την 1η Ιουλίου 2023 αντί μέχρι την 1η Ιουλίου 2022. 

Με την εν λόγω ρύθμιση, αναμένεται να επωφεληθούν 229 άτομα.

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 44 του περί Δικαστηρίων νόμου, ώστε να αρθούν πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις εν λόγω πρόνοιες και να παρέχεται επαρκής χρόνος στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ορίσει Δικαστήριο το οποίο να εκδικάσει το αδίκημα της καταφρόνησης του Δικαστηρίου, καθώς και στο Δικαστήριο που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο, να προετοιμασθεί καλύτερα και να μελετήσει το φάκελο που θα τεθεί ενώπιον του. 

Αναλυτικά τα σχέδια υπηρεσίας που υπερψηφίστηκαν:  

Οι περί Φαρμακευτικών Υπηρεσιών – Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Φαρμακοποιού, Ανώτερου Φαρμακοποιού, Φαρμακοποιού και Τεχνικού Φαρμακείου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022  

Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως – Θέση Ανώτερου Υπολογιστή Ποσοτήτων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022  

Οι περί Γενικού Λογιστηρίου – Θέσεις Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών και Λογιστή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η αναπομπή των οποίων καταψηφίστηκε: 

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Βουλή με 23 ψήφους απέρριψε την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη νομοθεσία που αφορά τους όρους εργασίας των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου. Δέκα από τους 33 παρόντες Βουλευτές ψήφισαν υπέρ της αναπομπής.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε παραθέσει σειρά από λόγους που οδήγησαν στη αναπομπή, μεταξύ των οποίων η αντισυνταγματικότητα λόγω επέμβασης της νομοθετικής εξουσίας στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής και λόγω αύξησης των κρατικών δαπανών.

Ο νόμος, που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 22 Σεπτεμβρίου, προέβλεπε την εισαγωγή τροποποιητικού άρθρου στον υπάρχοντα νόμο, ώστε οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου που εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση, να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, όσον αφορά τις άδειες ασθενείας και τα ωφελήματα αφυπηρέτησης.

Επίσης, η τροποποίηση καθιστά αρμόδια την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό των υπόλοιπων όρων απασχόλησης των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, αφού η ΕΕΥ είναι αρμόδια και για τους όρους απασχόλησης των μόνιμων εκπαιδευτικών.

Αντί να αρπάξει ευκαιρία η Κυβέρνηση για ρύθμιση, «στήνει πόδι» λέει το ΑΚΕΛ

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε πως η πρόταση στόχο είχε να αντιμετωπίσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα και μια τεράστια αδικία για ισότιμη μεταχείριση των αορίστου χρόνου για τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, τις άδειες και την απαγόρευση απόλυσης για πλεονασμό.

Προσπαθήσαμε, είπε, να ρυθμίσουμε κάτι που έπρεπε η κυβέρνηση να είχε πράξει και αντί να αρπάξει την ευκαιρία αυτή, «στήνει πόδι» και προβαίνει σε αναπομπές θυματοποιώντας εκπαιδευτικούς.

Ο κ. Χριστοφίδης απέρριψε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για την αναπομπή και μίλησε για πλήρη απαξίωση των εκπαιδευτικών από την κυβέρνηση και κωλυσιεργία. Ανέφερε ότι εν μια νυκτί μετέτρεψε 5.000 εκπαιδευτικούς σε αγορά υπηρεσιών με απώλεια 35% των εισοδημάτων τους.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ μίλησε ακόμη για μια πρωτοβουλία που θα δώσει διέξοδο στο εργασιακό χάος που η κυβέρνηση δημιούργησε και την κατηγόρησε ότι αντί να δώσει χέρι να συνεργαστεί, αναπέμπει τη νομοθεσία. Κάλεσε τον Πρόεδρο να σκεφτεί έστω και την υστάτη την υστεροφημία του και να υπογράψει τη νομοθεσία.

Κάναμε για την παιδεία όσα δεν έγιναν τα τελευταία 60 χρόνια λέει ο ΔΗΣΥ

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης απέρριψε τις επικρίσεις του κ. Χριστοφίδη και είπε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε για την παιδεία όσα δεν έγιναν τα τελευταία 60 χρόνια.

Είπε ότι δεν μπορεί να έρχεται η αντιπολίτευση να παρεμβαίνει στο έργο της κυβέρνησης και να κάνει τα πράγματα χειρότερα, όπως ανέφερε. Πρόσθεσε εξάλλου ότι η κυβέρνηση είναι εργοδότης των εκπαιδευτικών και χρειάζεται να έχει ευελιξία.

Ο κ. Μαυρίδης είπε ότι με το να ζητά η αντιπολίτευση ότι οι αορίστου δεν μπορούν να βγουν πλεονάζον προσωπικό, αφαιρείται ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εργοδότη. Πρόσθεσε επίσης ότι τα ωφελήματα για άδειες ασθενείας και ανάπαυσης έχουν ήδη ρυθμιστεί με απόφαση του Υπουργικού.

Εξάλλου ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι η κυβέρνηση είναι ο εργοδότης των αορίστου και έχει κάνει πολλά για αυτούς με πρώτο το συνταξιοδοτικό το οποίο ρυθμίζεται με νέο ν/σ που θα ψηφιστεί εντός Νοεμβρίου για με βάση το οποίο για πρώτη φορά 5.000 άτομα θα έχουν σύνταξη και εφάπαξ. Αν κάτι πρέπει να γίνει με συνεργασία όλων, υπέδειξε, είναι πως θα σταματήσουμε να έχουμε νέους αορίστου χρόνου υπαλλήλους.

Άλλες παρεμβάσεις

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι υπάρχουν κατάλογοι διοριστέων και διορισίμων και οι αορίστου από εκεί προέρχονται. Ανέφερε ότι η πρόταση νόμου στόχο είχε να βοηθήσει σε ένα ζήτημα στο οποίο η κυβέρνηση έπρεπε να είχε βρει λύση.

Ο ανεξάρτητος Ανδρέας Θεμιστοκλέους στην παρέμβασή του είπε ότι αν απορριφθεί η αναπομπή είναι σαν να λέτε στον ΠτΔ ότι αυτός ο νόμος αχρηστεύεται και διορισμοί θα γίνονται σύμφωνα με πρακτική συμβασιούχων που μετά θα γίνουν αορίστου.

Αυτό, είπε, υπονομεύει το νόμο των διορισίμων. Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι εάν ο νόμος σταλεί στο Ανώτατο από τον ΠτΔ τότε ο Πρόεδρος θα δικαιωθεί καθώς υπάρχουν ήδη 3 αποφάσεις δικαστηρίων για το θέμα των αορίστου. Ανέφερε εξάλλου ότι το θέμα αυτό θα έπρεπε να είχε μείνει εκτός του προεκλογικού πυρετού.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Απέρριψαν αναπομπή για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 15/04/2024 – 19/04/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:             Δευτέρα 15/04/2024                  Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..   Τρίτη 16/04/2024                    Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..                Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                            Επιτροπή για

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά