Αποφάσεις Ολομέλειας: Έγκριση Προϋπολογισμού ταμείου ΑΠΕ ύψους €48 εκατ., αναβολή νομοσχεδίων Δημόσιας Υπηρεσίας και Αρχής κατά της Διαφθοράς

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας στις 9/12/2021, υπερψήφισε τα ακόλουθα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου:

O περί Μετονομασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Νόμος του 2021

Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε αφενός να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για να περιλάβει εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, ο έλεγχος και η διεύθυνσή τους όμως ασκούνται εκτός της Δημοκρατίας και αφετέρου να επιβάλλεται παρακράτηση φόρου ύψους 10% στις περιπτώσεις που καταβάλλονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε εταιρεία που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, αλλά είναι κάτοικος σε δικαιοδοσία η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να επιβάλλεται παρακράτηση φόρου ύψους 17% στις περιπτώσεις πληρωμής μερισμάτων και ύψους 30% στις περιπτώσεις που πληρώνονται ή πιστώνονται τόκοι από εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας σε συνδεδεμένη εταιρεία που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας και η οποία είναι κάτοικος σε δικαιοδοσία που περιλαμβάνεται σε κατάλογο με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που έχουν αξιολογηθεί από τα κράτη μέλη συλλογικά ως μη συνεργάσιμες.

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου για την εναρμόνισή του με την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς και για την εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν τη χορήγηση αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

O περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς και για την αναθεώρηση των διατάξεών του οι οποίες ρυθμίζουν τη διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών, τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2021 Νόμος (Αρ. 1) του 2021)

Έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου ύψους €650.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν και αναδιατυπωθούν ορισμένες διατάξεις, με σκοπό τη διασαφήνισή τους και τη μετατροπή αναφορών χρηματικών ποσών από λίρες Κύπρου σε ευρώ.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022 Νόμος του 2021

Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2022.

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών θεμάτων Νόμου, ώστε τα μέλη του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού να ενταχθούν ως δικαιούχοι στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων με βάση τις διατάξεις των υφιστάμενων σχετικών νομοθεσιών, στις οποίες καθορίζονται οι κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας και μεταφορά του αποθεματικού του εν λόγω σχεδίου στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού, ώστε να παραταθεί για έξι μήνες η ισχύς των πιστωτικών σημειώσεων που εκδόθηκαν από διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, σε περίπτωση ακύρωσης της σχετικής σύμβασης λόγω της πανδημίας COVID-19.

Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021

Εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (EE) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων».

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να ανασταλεί η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορία Α΄) και επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β´) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε να παραταθεί η ημερομηνία λήξης της περιόδου εντός της οποίας απαγορεύεται η έγερση πολιτικής αγωγής εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος για οφειλές, από την 1 η Ιουλίου 2021, που ισχύει σήμερα, μέχρι την 1η Ιουλίου 2022.

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019

Τροποποίηση των άρθρων του Ποινικού Κώδικα που εντάσσονται στην ενότητα των αδικημάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας, ώστε να καλυφθούν κενά που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή τους.

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ώστε τα νοσηλευτήρια να υποχρεούνται να εργοδοτούν υπεύθυνο φαρμακοποιό πλήρους απασχόλησης, του οποίου τα στοιχεία θα δηλώνονται στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευτήρια που δεν διαθέτουν πέραν των πέντε κλινών και δεν διαθέτουν φαρμακευτικά προϊόντα στους τομείς της ογκολογίας και της νευρολογίας.

Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας αναβλήθηκε η ψήφιση των πιο κάτω νομοσχεδίων:

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019

Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της σύστασης και λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, αρμοδιότητα της οποίας θα είναι η ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς στα πρότυπα σύγχρονων αντιλήψεων και των συστάσεων της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO).

Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, με απώτερο στόχο την αποτροπή δημιουργίας συνθηκών που ευνοούν την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς. Επίσης ρυθμίζονται θέματα όπως το ασυμβίβαστο Αξιωματούχων, μελών κρατικής υπηρεσίας ή οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαζομένων προς όφελος αξιωματούχου με την ιδιότητα προσώπων που μπορούν να εμπλακούν στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, καθώς και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παρέλθει από την ημέρα που τερματίστηκαν οι υπηρεσίες τους ώστε να μπορούν να εμπλακούν στις διαδικασίες αυτές ως εγγεγραμμένα πρόσωπα στο προβλεπόμενο από το νομοσχέδιο Μητρώο.

Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να δημιουργηθεί πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων που να καθιστά δυνατή την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους, τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, προκειμένου να αξιολογούν την πιστοληπτική τους ικανότητα και να τους παρέχουν βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης.

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε οι πληροφορίες που δύναται να παρέχονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να παρέχονται εφεξής και σε νομικό πρόσωπο που είτε κατέχει πιστωτικές διευκολύνσεις είτε διαχειρίζεται πιστωτικές διευκολύνσεις, δυνάμει των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019

Τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε η ευθύνη της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων να ανατεθεί στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ). Περαιτέρω, σκοπείται η εισαγωγή εσωτερικών ασφαλιστικών δικλίδων σε όλες τις διαδικασίες της ΕΔΥ προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή υποψηφίων.

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019

Θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν στην αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας ατόμων με αναπηρία τα οποία είναι δικαιούχα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Αναβολή ψήφισης νόμων για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

Αναβλήθηκε η ψήφιση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για την θέσπιση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς και τρεις νόμοι που αφορούν  τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και συγκεκριμένα το σύστημα αξιολόγησης και προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων.

Όσον αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφοράς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, είπε ότι ήλπιζε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο το οποίο εξετάστηκε πολλές φορές και ακούστηκαν όλες οι απόψεις.

Πρόσθεσε ότι ήδη όρισε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής και ότι το νομοσχέδιο θα βρίσκεται στην πρώτη συνεδρία της Ολομέλειας τον Ιανουάριο.

Αναφέροντας ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ευχήθηκε να υπάρξει καλύτερο. Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια όλων των Βουλευτών της Επιτροπής ήταν να δοθούν όσο το δυνατό περισσότερες εξουσίες στην Αρχή και να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της. Είπε επίσης ότι η Βουλή αφουγκράζεται την κοινωνία των πολιτών, θα ακούσει όλες τις υπόλοιπες εισηγήσεις και θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο το νομοσχέδιο.

Στόχος όπως είπε, μαζί με άλλα δύο νομοθετήματα για το λόμπιγκ και τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, που η Βουλή πρόκειται να ψηφίσει, το σώμα να στείλει ηχηρό μήνυμα ότι δεν ανέχεται τη διαφθορά απ’ όπου και να προέρχεται.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την αναβολή του θέματος. Όπως είπε αν δεν γίνει μια ουσιώδης ανατροπή στο υφιστάμενο σύστημα, αν είναι να ενισχυθεί η γραφειοκρατία, αν είναι να δημιουργήσουμε μια αρχή που δεν θα έχει ουσιαστικές δυνατότητες παρέμβασης τότε καλύτερα να μην το κάνουμε.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι το νομοθέτημα θα περάσει αλλά οι προσδοκίες θα πρέπει να είναι χαμηλές αφού δεν εφαρμόζονται οι νομοθεσίες και κάθε χρόνο βυθιζόμαστε πιο βαθιά στη διαφθορά.

Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της Ολομέλειας κατατέθηκαν τα ακόλουθα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου:

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η ρύθμιση του θέματος της αναπλήρωσης σε περίπτωση κένωσης θέσης αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι και τις επόμενες γενικές δημοτικές εκλογές το 2024. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στα δημοτικά συμβούλια όπως προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι το 2024, χωρίς την ανάγκη διενέργειας αναπληρωματικών εκλογών στην περίπτωση κένωσης θέσεων, ώστε να διευκολυνθεί και να διεξαχθεί ομαλά η μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας. Σημειώνεται ότι ανάλογες πρόνοιες περιλαμβάνονταν και στο νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Δήμων Τροποποιητικός Νόμος (Αρ.2) του 2021», όμως αφαιρέθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς, κατά το στάδιο της σχετικής συζήτησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, κάποια πολιτικά κόμματα ανέφεραν πως απαιτείτο περισσότερος χρόνος και επαναφορά του θέματος πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, σε συνάρτηση και με την εν εξελίξει συζήτηση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η ρύθμιση του θέματος της αναπλήρωσης σε περίπτωση κένωσης θέσης αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι και τις επόμενες γενικές κοινοτικές εκλογές το 2024. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στα κοινοτικά συμβούλια όπως προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι το 2024, χωρίς την ανάγκη διενέργειας αναπληρωματικών εκλογών στην περίπτωση κένωσης θέσεων, ώστε να διευκολυνθεί και να διεξαχθεί ομαλά η μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας. Σημειώνεται ότι ανάλογες πρόνοιες περιλαμβάνονταν και στο νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Κοινοτήτων Τροποποιητικός Νόμος (Αρ.2) του 2021», όμως αφαιρέθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς, κατά το στάδιο της σχετικής συζήτησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, κάποια πολιτικά κόμματα ανέφεραν πως απαιτείτο περισσότερος χρόνος και επαναφορά του θέματος πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, σε συνάρτηση και με την εν εξελίξει συζήτηση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με βάση τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 για την καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει 31 Μαρτίου, 2021, 30 Απριλίου, 2021 και 31 Μαϊου, 2021, δεν θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και χρηματική επιβάρυνση, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει τη φορολογική δήλωση για την περίοδο αυτή εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι 10 Αυγούστου, 2021, 10 Σεπτεμβρίου, 2021 και 10 Οκτωβρίου, 2021, αντίστοιχα, και η οικονομική του δραστηριότητα δεν εμπίπτει σε συγκεκριμένους κώδικές οικονομικών δραστηριοτήτων (Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών δραστηριοτήτων NACE της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου, ώστε, προτού το  Υπουργικό Συμβούλιο εκδώσει διάταγμα για κήρυξη οποιουδήποτε εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρου ελλιμενισμού, η αρμόδια αρχή να διαβουλεύεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις και να ενημερώνει επί του θέματος την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον πριν την έκδοση του υπό αναφορά διατάγματος.

Τέλος, τίθεται ως προϋπόθεση της έκδοσης του εν λόγω διατάγματος η μη ύπαρξη παράνομων κατασκευών στο έδαφος της Δημοκρατίας το οποίο πρόκειται να κηρυχθεί ως χώρος ελλιμενισμού, ενώ παράνομες κατασκευές που υπάρχουν σε τέτοιο έδαφος κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου δεν δύναται να νομιμοποιηθούν.

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου ούτως ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα έκδοσης Κανονισμών που να προνοούν για την διεκπεραίωση οιωνδήποτε τεχνικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών ζητημάτων αναγκαίων για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Τέλος, εγκρίθηκε η Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τον μήνα Ιανουάριο του 2022. Συγκεκριμένα:

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμους, οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση της διενέργειας των δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτούς,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ δεν έγινε κατορθωτή η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή η μελέτη και έγκριση των προϋπολογισμών αυτών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η συνέχιση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου,

Γι’ αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει τα πιο κάτω:

  1. Παρέχει την εξουσιοδότησή της για τη διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2022 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 2021 κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα.
  2. Η εξουσιοδότηση αυτή δίνεται με τον όρο ότι δε θα διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς και ότι δε θα πληρωθεί καμιά νέα θέση μέχρι την τελική έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2022.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Έξι οι παράμετροι φορολογικής μεταρρύθμισης

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα