Αποφάσεις Ολομέλειας: Έγκριση 5ου Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού ύψους €180 εκατ.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/11/2021, υπερψήφισε την πρόταση νόμου και τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Την έγκριση του 5ου Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού ύψους €180.608.793.
  • Την έγκριση του Προϋπολογισμό του ταμείου Τ/κ περιουσιών για το έτος 2022.
  • Τη δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση μεθοδολογιών υπολογισμού της εξοικονομηθείσας ενέργειας ή/και ενδεικτικού καταλόγου επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
  • Tην αναβάθμιση του καθεστώτος προστασίας του Σπιτοσπουργίτη – Στρούθου (Passer domesticus) από μη προστατευόμενο σε προστατευόμενο είδος.
  • Tον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων.

Αναλυτικά η πρόταση νόμου και τα νομοσχέδια:

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2021

Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €180.608.793 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2021 είναι ανεπαρκής.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2022 Νόμος του 2021

Ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός για το έτος 2022 προβλέπει συνολικά έσοδα, €16.240.083, εκ των οποίων ποσό €7.500.000 παρέχεται ως κρατική χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών, ποσό €4.840.040 υπολογίζεται να προέλθει από ενοίκια μίσθωσης Τ/Κ Περιουσιών και ποσό €3.837.333 από εκτέλεση διαφόρων έργων (εκ μέρους του ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού των τεχνικών συνεργείων), έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον Προϋπολογισμό εξόδων, η οποία συντελείται για λογιστικούς σκοπούς. Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα του Ταμείου για το έτος 2022 ανέρχονται στα €16.725.133. Ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται με έλλειμμα χρήσης για το έτος 2022 το ποσό των €485.050. Σημειώνεται ότι η Κρατική Χορηγία προς τον Κηδεμόνα για το έτος 2022 παραμένει στα €7.500.000 και αναμένεται το πρόσθετο ποσό των €485.050, για τον ισοσκελισμό του Προϋπολογισμού, να προέλθει από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, το οποίο μέχρι 31/12/2020 ανέρχονταν στο ποσό των €2.910.570.

Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διατάγματα με σκοπό τη δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση μεθοδολογιών υπολογισμού της εξοικονομηθείσας ενέργειας ή/και ενδεικτικού καταλόγου επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε τα υπόχρεα μέρη να γνωρίζουν εκ των προτέρων την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύπτει από την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για σκοπούς επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας που τους ανατίθεται.

Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου διευκρινίζεται ότι, προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δύναται να εκδίδει διατάγματα για τον καθορισμό των υπόχρεων μερών για εφαρμογή καθεστώτος ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α του εν λόγω Νόμου.

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021

Το Υπουργείο Εσωτερικών, για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης του πιο πάνω Νόμου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της Διατηρήσεως των Αγρίων Πτηνών, ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο, με σκοπό την αναβάθμιση του καθεστώτος προστασίας του Σπιτοσπουργίτη – Στρούθου (Passer domesticus) από μη προστατευόμενο σε προστατευόμενο είδος.

Ο περί του Ελέγχου Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2018/958/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων. Στόχος του εναρμονιστικού νομοσχεδίου είναι η θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων, αναφορικά με ένα κοινό πλαίσιο για τη διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέων, ή την τροποποίηση υφιστάμενων, νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για τον περιορισμό της πρόσβασης ή και άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, καθώς επίσης τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχυρώνοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Δηλώσεις:

«Πεδίο μάχης» η Ολομέλεια για ΓεΣΥ και μεταναστευτικό, με αφορμή τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό

Εν μέσω αντεγκλήσεων για θέματα που αφορούν το μεταναστευτικό, το ΓεΣΥ αλλά και διαδικαστικά θέματα, εγκρίθηκε ομόφωνα ο πέμπτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2021 ύψους 180,6 εκ. ευρώ.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης αναφέρθηκε στις δαπάνες 85 εκ. ευρώ ως εισφορά του κράτους για το ΓεΣΥ και είπε ότι το ΓεΣΥ είναι μια κοινωνική κατάκτηση και πρέπει να προστατευθεί ως έχει από όλους τους θεσμούς και να εξαλειφθούν ενδεχόμενες καταχρήσεις και προβλήματα. Έκανε επίσης λόγο για πρόνοια 8,5 εκ ευρώ για αγορά φαρμάκων και εμβολίων, σχολίασε ότι επικρατεί σύγχυση στην κοινωνία και κάλεσε την Κυβέρνηση να επικοινωνήσει αποτελεσματικά ποιοι, πότε και που μπορούν να προχωρήσουν με την τρίτη δόση εμβολιασμού.

Η συζήτηση εντάθηκε όταν ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πάυλος Μυλωνάς αναφέρθηκε σε προσωπική του εμπειρία με το χειρισμό περίπτωσης σε δημόσιο νοσηλευτήριο ανθρώπου με σοβαρά προβλήματα υγείας. Έκανε λόγο για σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια, αφού πάνε εκεί όλες οι περιπτώσεις, ενώ στα ιδιωτικά πάνε μόνο οι κερδοφόρες.  Είπε επίσης ότι ενώ οι Βουλευτές λένε να συζητήσουμε για το ΓεΣΥ και να βρούμε λύσεις, εκατοντάδες άνθρωποι είναι στις πρώτες βοήθειες και ταλαιπωρούνται.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης είπε ότι δεσμεύτηκαν οι κυβερνώντες ότι θα προχωρούσαν σε ουσιαστική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των δημόσιων νοσηλευτηρίων όμως δεν έγιναν βήματα μπροστά αλλά έγιναν βήματα πίσω. Ωστόσο όπως είπε, ένα πράγμα είναι να πολεμήσεις για να βελτιώσεις το ΓεΣΥ και άλλο πράγμα να ροκανίζεις τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου είπε ότι ο ΔΗΣΥ τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ δεν την αγγίζει, όμως άλλοι βάζουν προσκόμματα στην αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Πρόσθεσε ότι το ΓεΣΥ είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση των πολιτών και ότι έγιναν μεγάλα βήματα με αύξηση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενίσχυση εξοπλισμού και υποδομών. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή Υγείας παρακολουθεί το θέμα και θα το διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας αναφερόμενος σε άλλη περίπτωση καθυστέρησης στις πρώτες βοήθειες νοσοκομείου, είπε ότι το κράτος μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ δεν αναβάθμισε αλλά διέλυσε τα νοσοκομεία ενώ διαλύθηκε και ο ιδιωτικός τομέας.

Στην προσπάθειά της να χαμηλώσει τους τόνους η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου είπε ότι  δεν είναι σωστό να βγαίνει από αυτό το σώμα μια εικόνα διάλυσης και καταποντισμού των νοσηλευτηρίων. Σημειώνοντας ότι δεν στερείται κανείς από τους Βουλευτές ευαισθησίας για τον τομέα της υγείας, ανέφερε ότι με τη συζήτηση στο παρόν στάδιο αδικούν την προσπάθεια που γίνεται στην Επιτροπή Υγείας και είπε ότι η Βουλή δεσμεύεται να συζητήσει το θέμα.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι επειδή το ΓεΣΥ είναι περίπλοκο θέμα αξίζει να γίνει μια πιο αναλυτική συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας, είτε μέσα από τους προϋπολογισμούς.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι επιβάλλεται επιτακτικά Υπουργείο Υγείας, ΟΚΥπΥ και ΟΑΥ να εγκύψουν στα θέματα των ΤΑΕΠ, αφού δεν μπορεί άνθρωπος με εγκεφαλικό από την Πάφο που μεταφέρθηκε στη Λευκωσία να είναι 26 ώρες στις πρώτες βοήθειες.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου είπε ότι είναι χρόνια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και χρειάζεται κρατική παρέμβαση για να επιλυθούν, αφού και με την πανδημία έχουν φορτωθεί τα πάντα στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι όλοι έχουμε τραγικές εμπειρίες στον τομέα της υγείας αλλά δεν θα γίνει η Βουλή βιωματικό εργαστήρι και πρέπει να βλέπουμε και τις επιτυχίες αφού γιατροί νοσηλευτές καταθέτουν ψυχή καθημερινά.

Ο κ. Μυλωνάς απάντησε ότι «ζω μια υποκρισία» και ότι δεν έκανε καμιά αναφορά σε γιατρούς και νοσηλευτές και είπε στον κ. Δαμιανού ότι δεν θα ζητήσει άδεια και δικαιούται να τοποθετείται όπως θέλει.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι δεν επιθυμούν αλλαγή στη νομοθεσία για το ΓεΣΥ αλλά θέλουν να μειωθούν όλες οι καταχρήσεις. Είπε επίσης ότι τα επιπρόσθετα 85 εκ. καταδεικνύουν ότι οι μισθοί και η απασχόληση στο ΓεΣΥ  ήταν πέραν των αρχικών προσδοκιών. Είπε ακόμα ότι το κονδύλι 8,5 εκατ. ευρώ για φάρμακα και εμβόλια είναι σημαντικό.

Μετανάστευση

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης αναφέρθηκε στις  3,7 εκ ευρώ δαπάνες λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής ροής, είπε ότι το ΔΗΚΟ έχει υποβάλει 13 προτάσεις για αντιμετώπιση του θέματος από τον Μάρτιο 2020 και έκανε έκκληση στην Κυβέρνηση να εισακουστούν οι εισηγήσεις του για αντιμετώπιση του προβλήματος που αυξάνεται ραγδαία.

Παράλληλα ο κ. Κουλίας είπε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα δώσουμε 180 εκ. ευρώ για τους λαθρομετανάστες που μας στέλνει η Τουρκία. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη από το 2015 μέχρι σήμερα μας έδωσε 125 εκατομμύρια ευρώ και η Κύπρος είναι καθαρός συνεισφορέας στον προϋπολογισμό. Αφήσαμε τη λαθρομετανάστευση, είπε, να κυριεύσει τους δρόμους και τα ταμεία μας.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι ενώ βλέπουμε το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης

να μεγαλώνει και να γιγαντώνεται, κάποια εκατομμύρια από την Κυβέρνηση πηγαίνουν σε ακριβώς το αντίθετο σκοπό από την επίλυσή του.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι δεν είναι δυνατό οι φορολογούμενοι να πληρώνουν από την τσέπη τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τη συντήρηση και διαμονή όσων επέλεξε η Τουρκία να μας στείλει στο νησί μας. Αυτή η κοροϊδία πρέπει να σταματήσεις, πρόσθεσε και ανέφερε ότι η  συντριπτική πλειοψηφία των κονδυλίων είναι από πόρους της ΚΔ και όχι από την ΕΕ, την ώρα που το κράτος ψαχουλεύει να βρει κονδύλια για γεωργοκτηνοτρόφους και επέκταση βιοτεχνικών περιοχών. Ζήτησε άμεσες απελάσεις, διακοπή νέων αιτήσεων ασύλου και ειδικό αστυνομικό σώμα για επιτήρηση της πράσινης γραμμής.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού κατηγόρησε το ΕΛΑΜ για ρατσιστικό λόγο όσον αφορά το μεταναστευτικό.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου απάντησε ότι ρατσιστικό είναι που ενώ χιλιάδες συμπατριώτες μας έχουν ανάγκες το ΑΚΕΛ να επιμένει να χορηγούμε εκατομμύρια στους παράνομους μετανάστες και να υπερασπίζεται τα σχέδια της κατοχικής δύναμης.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι αν ενοχλείται το ΕΛΑΜ για τους χαρακτηρισμούς και νεοφασίστες να επιχειρηματολογήσουν ότι δεν είναι και πρόσθεσε ότι το να παραδίδουν μαθήματα πατριωτισμού στο ΑΚΕΛ είναι το άκρο άωτο της αποθράσυνσης.

Η Βουλευτής των Οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου εξέφρασε τη μεγάλη της λύπη γιατί στην αίθουσα όπως είπε, ακούγονται πράγματα που νόμιζε ότι «τα είχαμε αφήσει πίσω μας». Είπε ότι είναι ντροπή να στοχοποιούνται άτομα για το χρώμα και τη θρησκεία τους. Πρόσθεσε ότι η Κύπρος παίρνει περισσότερα από όσα δίνει στην ΕΕ και μέχρι στιγμής έχει λάβει 420 εκ. Παράλληλα είπε «αντί να δώσουμε όραμα σε αυτό τον κόσμο τον κάναμε να φοβάται τη σκιά του, είναι ντροπή».

Ο κ. Παπαγιάννης απάντησε ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε Κύπριος που δεν έχει πρόβλημα στη γειτονιά του και κάλεσε την κ. Ατταλίδου να επισκεφθεί το γραφείο ευημερία και γειτονιάς όπου κάτοικοι φοβούνται να βγουν έξω με τα παιδιά τους.

Η κ. Ατταλίδου είπε ότι δεν βλέπει τους μετανάστες ως εχθρούς και με τη στοχοποίηση που γίνεται «οδηγούμε την κοινωνία σε σε μια κατάσταση πολύ επικίνδυνη».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλά είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε παιδιά και γυναίκες να πεθαίνουν στο δρόμο αλλά πρέπει το φαινόμενο να περιοριστεί.

Άλλα θέματα

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης αναφέρθηκε στα κονδύλια 30 εκ ευρώ για το Ταμείο Αλληλεγγύης λόγω  λανθασμένης λογιστικής εγγραφής και είπε ότι θα πρέπει να αρχίσει ουσιαστική συζήτηση για αξιοποίηση του Ταμείου.

Παράλληλα ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης αναφέρθηκε στα 2,3 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου Λεμεσού και τόνισε την ανάγκη για ανάπλαση του ιστορικού γηπέδου της Πάφου, κάνοντας λόγο για διακρίσεις στο πώς ο ΚΟΑ χειρίζεται τον προϋπολογισμό του.

Ο κ. Τρυφωνίδης έκανε λόγο για επείγουσα ανάγκη το κράτος να αποκτήσει τα δικά του κτήρια για να φύγει από τα υπέρογκα ενοίκια, αλλά και να λάβει υπόψη στους σχεδιασμούς του το κυκλοφοριακό. Χαιρέτισε την ταχύτητα με την οποία διεκπεραιώνεται το γήπεδο της Λεμεσού και κάλεσε την κυβέρνηση και όλους τους φορείς αυτή η ταχύτητα που επιδείχθηκε να επιδειχθεί και σε άλλα θέματα όπως σχολεία και νοσοκομεία.

Ο κ. Κουλλά αναφέρθηκε ακόμα σε 7,5 εκ ευρώ χορηγίες σε κοινότητες και δήμους για να αντικαταστήσουν τον οδικό φωτισμό με λαμπτήρες LED για εξοικονόμηση ενέργειας. Σημείωσε επίσης την πρόοδο στο Γήπεδο Λεμεσού και ανέφερε ότι στη συνέχεια μεγαλύτερη ανάγκη έχει το γήπεδο της Ανόρθωσης, του Αχυρώνα Λιοπετρίου και της Πάφου.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους ζήτησε όπως καταψηφιστούν όλα τα κονδύλια που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το κτήριο κοινωνικών δραστηριοτήτων, ύψους 600 χιλιάδων. Προκάλεσε την αντίδραση της Προέδρου της Βουλής που του ζήτησε να μιλά με σεβασμό και του ζήτησε να λήξει τη συζήτηση.

Το ΕΛΑΜ υπερψήφισε τον προϋπολογισμό καταψηφίζοντας το άρθρο που αφορά τους μετανάστες, ενώ προηγήθηκε συζήτηση για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών

Με 26 ψήφους υπέρ και 12 αποχές από το ΑΚΕΛ και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Διαχείρισης Τ/κ περιουσιών.

Ο προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έλλειμμα ύψους €485.050, το οποίο αναμένεται να καλυφθεί από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν στα €2.910.570.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ύψους €16.725.133 και έσοδα ύψους €16.240.083, τα οποία προέρχονται από κρατική χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών (€7.500.000), από ενοίκια μίσθωσης Τ/Κ Περιουσιών (€4.840.040) και από εκτέλεση διαφόρων έργων, εκ μέρους του ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού των τεχνικών συνεργείων, έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό εξόδων, η οποία συντελείται για λογιστικούς σκοπούς (€3.837.333).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε ότι συχνά ακούν για αδιαφάνεια, κακή διαχείριση, σκάνδαλα, πλιάτσικο γύρω από το συγκεκριμένο Ταμείο, ενώ ακούν πολλά

«θα» από την πολιτεία για το θέμα όταν στην πραγματικότητα δεν γίνεται τίποτα ώστε να αλλάξει η διαχείριση των τ/κ περιουσιών και αναμένουν εδώ και κάποια χρόνια το στρατηγικό σχέδιο που αφορά τα κριτήρια, να τεθεί ενώπιόν τους. Πρόσθεσε ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και για αυτό έχουν αποφασίσει να τηρήσουν αποχή, ζητώντας να υπάρξει σχέδιο και σωστή διαχείριση των τ/κ περιουσιών που η αξία τους φτάνει γύρω στα 15 δισεκατ. ευρώ.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή εξέφρασε ικανοποίηση για τον προϋπολογισμό και εστίασε στο σημαντικό κονδύλι για επιδιόρθωση και συντήρηση των τ/κ μνημείων, εκφράζοντας την ελπίδα το κατοχικό καθεστώς να επιδεικνύει τον ίδιο σεβασμό. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε να αυξηθεί το κονδύλι για συντήρηση και επιδιόρθωση τ/κ κατοικιών που διαμένουν Ε/κ πρόσφυγες, αλλά και για ανάγκες προσφύγων σε συνοικισμούς και αυτοστεγάσεις.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης είπε ότι το κράτος είναι διαχειριστής και κηδεμόνας των τ/κ περιουσιών και έχει υποχρέωση να τις αξιοποιεί και να λαμβάνει το μέγιστο ενοίκιο που μπορεί και να το επιστρέφει υπό τη μορφή επιδόματος για απώλεια χρήσης στους πρόσφυγες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε ότι ο Δήμαρχος Πάφου καταπάτησε τ/κ περιουσίες και ταλαιπωρεί πολλούς πρόσφυγες μπαίνοντας στις αυλές, χαλώντας, κτίζοντας, σε μια απαράδεκτη πρακτική που εφαρμόζει μη σεβόμενος την κείμενη νομοθεσία. Είπε επίσης ότι θα πρέπει να τερματιστεί η πρακτική παραχώρησης τ/κ περιουσίας σε μη εκτοπισθέντες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, είπε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αναδιανομή των κλήρων των σπιτιών σε βάση άλλων κριτηρίων αφού ο πρόσφυγας έχει έννομα πλέον δικαιώματα και δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Είπε επίσης ότι θα πρέπει να απαγορευτεί από την νομοθεσία τοπικές διοικήσεις και μη πρόσφυγες να κάνουν χρήση τ/κ περιουσιών. Ανέφερε ακόμα πως όταν ο κάτοχος διώκεται από την περιουσία γιατί υπήρξε επανάκτηση από τον νόμιμο ιδιοκτήτη δεν του αποκαθίσταται κανέναν άλλο δικαίωμα και πρόσθεσε ότι ο κάτοχος έχει το έννομο δικαίωμα να διεκδικήσει την προστιθέμενη αξία που έχει δημιουργήσει.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι δεν φαίνεται καμιά κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, γίνονται απανωτές συζητήσεις και δεν φαίνεται να βρίσκεται άκρη στην κατάσταση, έτσι σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα τηρήσουν αποχή.

Προστατευόμενο είδος ο Σπιτοσπουργίτης-Στρούθος με νόμο που ψήφισε η Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε νόμο με το οποίο αναβαθμίζεται το καθεστώς προστασίας του Σπιτοσπουργίτη-Στρούθου (Passer domesticus) σε προστατευόμενο είδος κατόπιν σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπέρ ψήφισαν 38 Βουλευτές ενώ υπήρξαν και 4 αποχές.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε ότι με τη ψήφιση της νομοθεσίας περιλαμβάνονται και οι στρούθοι στα προστατευόμενα είδη άγριων πτηνών.

Πρόσθεσε ότι γνωρίζουν τα προβλήματα καλλιεργητών, αλλά ανέλαβε η Κυβέρνηση να τους βοηθήσει με το θέμα αυτό.

Ανέφερε παράλληλα ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Κύπρο με τα προστατευόμενα είδη πουλιών και υπενθύμισε την επίθεση σε ακτιβιστή για την προστασία των αμπελοπουλιών. Έκανε λόγο για ανάγκη να διορθωθούν αυτά τα λάθη.

Η Βουλή ψήφισε νόμο για βελτίωση του υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τροποποίηση στο νόμο περί ενεργειακής απόδοσης, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διατάγματα με σκοπό τη δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση μεθοδολογιών υπολογισμού της εξοικονομηθείσας ενέργειας ή/και ενδεικτικού καταλόγου επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε, ώστε τα υπόχρεα μέρη, δηλαδή οι διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαϊκών προϊόντων οι οποίοι καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, να γνωρίζουν εκ των προτέρων την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύπτει από την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για σκοπούς επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας που τους ανατίθεται.

Παράλληλα η Ολομέλεια ενέκρινε σχετικούς  κανονισμούς για τη ρύθμιση της επιβολής στα υπόχρεα μέρη της υποχρέωσης για επίτευξη μέρους του σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη ανέφερε ότι για πρώτη φορά με τις νομοθεσίες που ψηφίστηκαν υπάρχει δυνατότητα να επικροτήσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων