Αποφάσεις Ολομέλειας: Αναβολή ψήφισης ποινικοποίησης θεραπειών μεταστροφής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/05/2023, υπερψήφισε τα νομοσχέδια που προνοούν επιμέρους διατάξεις αναφορικά με την ημερομηνία καταχώρισης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, αναβλήθηκε η ψήφιση της πρότασης νόμου σκοπός της οποίας είναι η ποινικοποίηση της εφαρμογή οποιασδήποτε πρακτικής, τεχνικής ή παροχής υπηρεσίας με σκοπό την μεταβολή, την καταστολή ή την εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου (θεραπεία μεταστροφής/επανόρθωσης).  

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμος (Αρ. 1) του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τον πιο πάνω συμπληρωματικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τον οποίο αιτείται όπως κονδύλι ύψους €58.280 προστεθεί στο άρθρο 210 («Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες»), το οποίο αφορά ποσό ύψους €33.280 για σκοπούς ενοικίου (άρθρο 215), ποσό ύψους €20.000 για σκοπούς μετακίνησης (άρθρο 224) και ποσό ύψους €5.000 για αγορά επίπλων και εξοπλισμού (άρθρο 745). 

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η τροποποίηση του βασικού νόμου, με την προσθήκη του νέου άρθρου 11Β, ώστε, στις περιπτώσεις που το Διοικητικό Δικαστήριο κρίνει ότι αρμόδιο δικαστήριο να επιληφθεί της προσφυγής που καταχωρίστηκε ενώπιον του, είναι το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, να την παραπέμπει στο τελευταίο, και ως ημερομηνία καταχώρισης της προσφυγής, θα θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης της ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και  

(β) η τροποποίηση του βασικού νόμου, με την προσθήκη του νέου άρθρου 11Α, ώστε, στις περιπτώσεις που το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, κρίνει ότι αρμόδιο δικαστήριο να επιληφθεί της προσφυγής που καταχωρίστηκε ενώπιον του, είναι το Διοικητικό Δικαστήριο, να την παραπέμπει στο τελευταίο, και ως ημερομηνία καταχώρισης της προσφυγής, θα θεωρείται η ημερομηνία καταχώρισης της ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. 

Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού – Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση επιμέρους προνοιών του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού – Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού, ώστε να εκσυγχρονιστεί με τις νέες ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας και να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες κατά την εφαρμογή του. 

Οι περί του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών – Θέσεις Διευθυντή και Λειτουργού Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση επιμέρους προνοιών των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή, η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, και για τη θέση Λειτουργού Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού, στο Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η ψήφιση των οποίων αναβλήθηκε: 

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι να θεσπισθούν ως αδικήματα τα ακόλουθα:  

(α) η εφαρμογή οποιασδήποτε πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή υπηρεσίας με σκοπό την μεταβολή, την καταστολή ή την εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου (θεραπεία μεταστροφής/επανόρθωσης).*  

(β) η παραπομπή προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κηδεμονία σε πρακτική, τεχνική, ή υπηρεσία με σκοπό την μεταβολή, την καταστολή ή την εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου.  

(γ) η δημόσια ή με την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων αναγγελλία ή διαφήμιση, έστω και συγκαλυμμένα πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή υπηρεσίας που στοχεύει στην μεταβολή ή την καταστολή του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου. 

Οι περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Διορισμοί, Προαγωγές σε θέση στην ΚΥΠ και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαδικασίας διορισμού και προαγωγής σε θέσεις στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών.  

Οι περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Πειθαρχικοί και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της διαδικασίας εξέτασης πειθαρχικού αδικήματος το οποίο διαπράττει μέλος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθορισμός των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται, σε περίπτωση που το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι μέλος αυτής είναι ένοχο για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος και ρύθμιση της διαδικασίας άσκησης έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου, το οποίο ενεργεί ως Συμβούλιο Εφέσεων εναντίον απόφασης ή/και ποινής που εκδόθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.  

Οι περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Χρόνος Εργασίας, Εργάσιμες Ώρες, Άδειες Ανάπαυσης, Άδειες Ασθενείας, Αργίες Μέλους που Κατέχει Θέση στην ΚΥΠ και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι ο καθορισμός, μεταξύ άλλων, του χρόνου εργασίας των μελών του προσωπικού που κατέχουν θέση στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και των αδειών ανάπαυσης, απουσίας και ασθενείας των εν λόγω μελών. 

Οι περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Μελών που κατέχουν θέση στην ΚΥΠ) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις απολαβές, τα επιδόματα και άλλα οικονομικά ωφελήματα των μελών που κατέχουν θέσεις στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών. 

Οι περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ιατρικές Εξετάσεις και Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της παροχής φροντίδας υγείας στα μέλη που κατέχουν θέση στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών και στους εξαρτωμένους αυτών. 

Οι περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Αξιολόγηση Μελών που κατέχουν θέση στην ΚΥΠ) Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαδικασίας αξιολόγησης των μελών που κατέχουν θέση στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για σκοπούς μονιμοποίησης ή προαγωγής τους. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα