Αποφάσεις Ολομέλειας: Αναστολή παραγραφής αγώγιμων αδικημάτων, ανώμοτη δήλωση και διεξαγωγή παγκύπριων εξετάσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 14/04/2022, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν την αναστολή του χρόνου παραγραφής για αγώγιμα δικαιώματα που αφορούν σε απαίτηση για αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, το δικαίωμα του κατηγορούμενου να προβεί σε ανώμοτη δήλωση και την ομαλή διεξαγωγή των παγκύπριων εξετάσεων πρόσβασης.

Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε η ψήφιση του σχεδίου νόμου που προνοεί τροποποίηση του Άρθρου 3 του Συντάγματος, ώστε να παρασχεθεί δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας ενώπιον δικαστηρίου συγκεκριμένης δικαιοδοσίας (Εμπορικού Δικαστηρίου, Ναυτοδικείου και ανώτερου αυτών δικαστηρίου), εάν κατά την κρίση του εν λόγω δικαστηρίου αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον της Δημοκρατίας.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η επαναφορά του Άρθρου 12.1 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, το οποίο είχε αρχικά μεταφερθεί στο άρθρο 4(2)(β) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου (Ν.22(Ι)/2016). Η πρόνοια αυτή είχε εκ παραδρομής αντικατασταθεί κατά την εναρμόνιση με την Οδηγία 2019/878/ΕΕ στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο Ν. 94(Ι)/2021 και συγκεκριμένα για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 1.6 της Οδηγίας 2019/878/ΕΕ (νέο Άρθρο 10.2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), αντί να εισαχθεί νέα πρόνοια.

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η παροχή ευχέρειας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) να απαιτεί από νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλουν σε αυτήν τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση της αίτησής τους.

Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η πιο αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση.

Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η τροποποίηση των περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) Κανονισμών, ώστε να υιοθετηθεί η υποχρέωση της Δημοκρατίας να ενημερώνει τις αρμόδιες φορολογικές αρχές κρατών μελών που εμπλέκονται σε επίλυση φορολογικής διαφοράς σχετικά με τον διορισμό συμβουλευτικής επιτροπής και ανεξάρτητων προσωπικοτήτων από τον Υπουργό Οικονομικών και να διασαφηνιστεί ότι οι πρόνοιες των βασικών κανονισμών, οι οποίες προβλέπουν για την υποβολή ενστάσεων, παροχή πληροφοριών και για άλλα συναφή ζητήματα σε σχέση με φυσικά πρόσωπα και μικρότερες επιχειρήσεις, δεν αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις που αποτελούν τμήμα συγκροτήματος μεγάλου μεγέθους, προς επίτευξη πλήρους εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του 5 Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2017 για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα νόμο, που αφορά τον καθορισμό των ημερομηνιών του παγκυπρίων εξετάσεων του 2022, ώστε να δίνεται η δυνατότητα να παρακαθίσουν σε αυτή και ανεξεταστέοι μαθητές. Παράλληλα, με το νόμο πριμοδοτούνται οι μαθητές του Πύργου Τυλληρίας για απόκτηση θέσης στα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με την τροποποίηση που επέφερε στο νόμο η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, παραχωρείται σε όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκειακού κύκλου το δικαίωμα συμμετοχής στις παγκύπριες εξετάσεις πρόσβασης, εφόσον δεν παραμένουν στάσιμοι λόγω του αριθμού των απουσιών τους. Όσον αφορά τους ανεξεταστέους μαθητές, θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις παγκύπριες εξετάσεις πρόσβασης και σε περίπτωση που επιτύχουν σε αυτές, πρέπει να εξασφαλίσουν και απολυτήριο, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέση σε δημόσιο ΑΑΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Παράλληλα προνοείται όπως περιληφθούν οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι του Γυμνασίου Λυκείου Κάτω Πύργου, οι οποίοι φοιτούσαν σ’ αυτό τουλάχιστον κατά το τελευταίο έτος φοίτησής τους στον λυκειακό κύκλο, στους δικαιούχους των υπεράριθμων θέσεων όπως αυτές καθορίζονται από την αρμόδια αρχή και κατανέμονται κατ’ έτος σε συγκεκριμένες σχολές/τμήματα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης συμφώνησε με το αποτέλεσμα που επέφερε η Επιτροπή Παιδείας στον νόμο και χαιρέτισε τη μοριοδότηση των παιδιών του Πύργου Τυλληρίας, που δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με άλλους μαθητές. Παράλληλα ζήτησε να γίνει διαπραγμάτευση με την Ελληνική Δημοκρατία ώστε να μην χάνονται θέσεις και να υπάρχει δεύτερη κατανομή σε περίπτωση που κάποια παιδιά δεν επιλέξουν τις θέσεις στην Ελλάδα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης κάκισε την προχειρότητα του Υπουργείου Παιδείας στον χειρισμό του θέματος με αποτέλεσμα να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις τον Απρίλη ενώ η πολιτική απόφαση υπήρχε από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Χαιρέτισε τις τροποποιήσεις από την πλειοψηφία της Επιτροπής Παιδείας, ιδιαίτερα φέτος που όπως είπε ένας σημαντικός αριθμός μαθητών θα ήταν ανεξεταστέοι με βάση και τα αποτελέσματα των εξετάσεων τετραμήνων. Παράλληλα αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά του Πύργου Τυλληρίας που πρέπει να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για φροντιστήρια και τόνισε την ανάγκη να στηριχθούν οι κάτοικοι για να μείνουν στην περιοχή.

Η Βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου σημείωσε ότι και η ίδια έχει καταγωγή από τον Κάτω Πύργο και αναφέρθηκε στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της περιοχής αλλά και τις μεγάλες προσπάθειές τους για μάθηση. Έκανε λόγο για πολύ καλή κίνηση εκ μέρους της Επιτροπής Παιδείας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Παύλος Μυλωνάς ευχαρίστησε όλα τα μέλη της Επιτροπής για τη συμβολή τους στη νομοθεσία και ιδιαίτερα για το θέμα της Τυλληρίας. Είπε ότι η Επιτροπή Παιδείας θα μπορούσε να είναι παράδειγμα και για άλλες Επιτροπές.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι αυτό που ψηφίστηκε για την Τυλληρία ήταν αυτό που είχε κι ο ίδιος εισηγηθεί στην θυελλώδη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας σε αντίθεση με την άποψη του κοινοτάρχη της περιοχή που ήθελε άπαντες να εισέρχονται χωρίς εξετάσεις στο Πανεπιστημίο. Έκανε επίσης λόγο για ανάγκη κατάργησης των εξετάσεων τετραμήνων που δεν προσφέρουν τίποτα παρά ταλαιπωρία στους εμπλεκόμενους.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλας απέδωσε τα εύσημα στην Επιτροπή Παιδείας για τη δουλειά που έγινε. Παράλληλα αναφέρθηκε και σε άλλες μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον Πύργο Τυλληρίας είτε με στεγαστικά σχέδια είτε με αυτή που αφορά την πρόσβαση στα δημόσια Πανεπιστήμια.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι με το νόμο δίνεται το δικαίωμα μοριοδότησης των αποφοίτων της Τυλληρίας σε αυτή την ακριτική και περίκλειστη περιοχή που αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, ενώ μετέπειτα θα προσπαθήσουν να δώσουν κι άλλα κίνητρα για να μείνει ο κόσμος στην περιοχή.

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) Κανονισμών με την προσθήκη των νέων Κανονισμών 9, 10 και 11, οι οποίοι θα παρέχουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου (ΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου να προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες σε σχέση με την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή πειθαρχικής ποινής στα μέλη του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Έντονη συζήτηση στην Ολομέλεια με αφορμή κανονισμούς για πειθαρχικό έλεγχο ακαδημαϊκών

Εν μέσω μια έντονης συζήτησης περί πολιτικών ιδεολογιών και ακαδημαϊκής ελευθερίας, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα κανονισμούς που παρέχουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου (ΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου να προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες σε σχέση με την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή πειθαρχικής ποινής στα μέλη του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι πρόνοιες των πάνω κανονισμών θα ισχύουν κατ’ αναλογία και για τα μέλη του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προωθήθηκαν για σκοπούς συμμόρφωσης με παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που περιλαμβάνονται σε σχετική έκθεσή της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το έτος 2015, στην οποία καταγράφεται η ύπαρξη κενού στο νομικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε μέλη του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έντονη ήταν η συζήτηση που ακολούθησε στην Ολομέλεια, μετά από παρατήρηση του Βουλευτή του ΕΛΑΜ Σωτήρη Ιωάννου ότι μια μικρή μειοψηφία ακαδημαϊκών έχει παραβιάσει τους κώδικες ηθικής και τιμιότητας και παραμένουν στη θέση τους. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου Κύπρου, που υπήρξε υποψήφιος του ΑΚΕΛ δήλωσε ότι κόβει τους φοιτητές του επειδή στηρίζουν το ΕΛΑΜ, ενώ άλλος αναφέρθηκε σε ριψάσπιδες Αμμοχωστιανούς που έπρεπε να μείνουν να τους θάψουν οι Τούρκοι το 1974. Αναφέρθηκε σε προσβολές για τους Έλληνες της Κύπρου αλλά και απειλές προς τους φοιτητές και είπε ότι η αυθάδεια και αναίδεια από κάποιους ακαδημαϊκούς δεν είναι δημοκρατία.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους, πρόσθεσε ότι το όνομα ακαδημαϊκού που βρίσκεται στις κεντρικές φυλακές για διάπραξη βαρύτατου ποινικού αδικήματος συνεχίζει να βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ακαδημαϊκού ιδρύματος, ενώ συμπλήρωσε ότι οι πανεπιστημιακοί έχουν συγχίσει την αυτονομία στις σπουδές, στα προγράμματα και στην έρευνα με την ασυδοσία και την κραιπάλη. Μίλησε επίσης για παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων από το Ανώτατο Πνευματικό ίδρυμα του τόπου με το επιχείρημα ότι οι διατάξεις είναι παλιές και δεν τους αρέσουν.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης απάντησε ότι κάποιοι έχουν πρόβλημα με την ελευθερία έκφρασης και την ακαδημαϊκή αυτονομία και στην ουσία με την ίδια την επιστήμη που εμποδίζει τις μεταφυσικές και ακραίες τους προσεγγίσεις. Παραδέχτηκε ότι υπήρξε καθηγητής ψυχολογίας που είπε ότι αν φοιτητής δηλώνει υποστηριχτής του Χίτλερ τότε δεν μπορεί να τον προάγει και συμφώνησε ότι αν τέτοιοι άνθρωποι με μισάνθρωπες τοποθετήσεις θέλουν να έχουν και πτυχίο ψυχολογίας προφανώς υπάρχει θέμα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι έχει παρεξηγηθεί η έννοια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου και ότι δεν μπορεί να ισοπεδώνεται μια κατηγορία ανθρώπων που είναι η αφρόκρεμα των πνευματικών ανθρώπων και κάκισε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ανέφερε ότι αν και υπήρξαν κάποια κρούσματα στα πανεπιστήμια που αντιμετωπίστηκαν και από τους νόμους του κράτους, είναι κρίμα να ταυτίζονται αυτοί οι άνθρωποι με κάποιους παραβάτες που ήρθαν να εκμεταλλευτούν το σύστημα. Πρόσθεση ότι η Βουλή έρχεται να καλύψει τα κενά που υπάρχουν σήμερα.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι αναμφίβολα δεν μπορούν να ισοπεδώνονται και να μηδενίζονται τα πάντα και υπάρχουν άριστοι ακαδημαϊκοί. Από την άλλη στηλίτευσε την μέχρι τώρα λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων χωρίς πειθαρχικούς κανονισμούς.

Σε δευτερολογία του ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε σε παραδείγματα που δεν αποτελούν υπόδειγμα χρηστής διοίκησης, όπως η ανοχή του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και του εκλεγμένου Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ για την παραβίαση του συντάγματος με το επιχείρημα ότι δεν τους αρέσει. Έκανε επίσης λόγο για πιστοποιητικά φρονημάτων από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου κ. Σταυρινίδη, ώστε να ελέγχει αν θα μετεξελιχθεί κάποιος σε ναζί ή σταλινιστή και να του κόβει τα φτερά του από τα 20 του χρόνια. Τα σκοτάδια, η ύβρης, ο ολοκληρωτισμός δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεθόδους δικές του, αλλά μόνο με την επικράτηση δημοκρατικών αρχών, πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μύλωνας είπε ότι η Επιτροπή Παιδείας έκανε πολλή δουλειά για το θέμα των κανονισμών πειθαρχικού ελέγχου και μετά από πολύ καιρό που ήταν στα συρτάρια κατέληξαν σε ένα αποτέλεσμα.

Η Βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι η ίδια ως ψυχολόγος θεωρεί ότι ο Χίτλερ και ο φασισμός αγγίζουν τα όρια της ψυχικής διαταραχής και ένας καθηγητής ορθώς τοποθετείται έτσι.

Σε δευτερολογία του ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ ως ιδεολογικοί απόγονοι του Στάλιν που έστειλε κόσμο στα γκουλάκ και αιματοκύλησε την ανθρωπότητα τους κουνά το δάχτυλο.

Ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι είναι καταγεγραμμένο ποιο είναι το ΑΚΕΛ εδώ και δεκαετίες και οι αγώνες του για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Είναι γνωστό ποιοι υποστηρίζουν όσα κατέστρεψαν τον τόπο και τα μισάνθρωπα ιδεολογήματα, συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου είπε ότι ο πατέρας του ήταν το 1974 στην πρώτη γραμμή και θείος του είναι ανάπηρος πολέμου. Πρόσθεσε ότι την περίοδο του 55-59 του ΑΚΕΛ πρόδωσε τον εθνικό αγώνα και καπηλεύεται το 1974 για να κρατά θέσεις στο κοινοβούλιο.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι η συζήτηση έχει εξαντληθεί και ζήτησε να μείνουν στην ουσία του θέματος.

Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2021/1226 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου του 2020 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, του παραρτήματος II της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινές μεθόδους αξιολόγησης του θορύβου.

Αγανάκτηση Βουλευτών για αδυναμία δημοσίων υπαλλήλων να χειρίζονται την word

Την αγανάκτησή τους για την αδυναμία δημοσίων υπαλλήλων να χειρίζονται τον πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένων word, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εξέταση νομοσχεδίων, εξέφρασαν βουλευτές στην Ολομέλεια κατά την συζήτηση εναρμονιστικού νόμου για τις μεθόδους αξιολόγησης και διαχείρισης περιβαλλοντικού θορύβου. Ο Νόμος εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ και δύο αποχές.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπου κάκισε την πρακτική της Κυβέρνησης να φέρνει συνέχεια νομοσχέδια ως κατεπείγοντα επειδή άργησε να εναρμονιστεί. Παράλληλα εξέφρασε θυμό επειδή η Κυβέρνηση αγοράζει το πιο ακριβό λογισμικό για να γράφει κείμενα, ενώ τα νομοσχέδια πάνε και έρχονται επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ξέρουν να γράψουν εξίσωση στην word. Είπε επίσης ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα όπως να μην ξέρουν οι βουλευτές ποια είναι η τελευταία έκδοση του νομοσχεδίου, στη σελίδωση και άλλα θέματα που δείχνουν άγνοια της χρήσης της word. Χαρακτήρισε κάτι τέτοιο απαράδεκτο και παρακάλεσε την Βουλή να κάνει παρέμβαση στην Κυβέρνηση για να εκπαιδεύσουν τον κόσμο.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου είπε ότι θα γίνει σχετική επιστολή για να αντιμετωπιστεί το θέμα, ενώ επανέλαβε ότι δεν μπορεί η Βουλή να πιέζεται να εξετάσει νομοσχέδια που έρχονται την τελευταία στιγμή.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης είπε ότι το νομοσχέδιο είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται ως επείγοντα εναρμονιστικά νομοσχέδια. Πρόσθεσε ότι οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί θα πρέπει να απαντήσουν ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την καθυστέρηση.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε ότι πολλές φορές δημόσιοί λειτουργοί δυσανασχετούν όταν πιέζονται να προχωρήσουν τα νομοσχέδια και ζητείται από τη Βουλή κάποια τεκμηρίωση. Πρόσθεσε ότι η προχειρότητα είναι ίσως η πιο ήπια λέξη για το τι εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη νομοθεσία και είπε ότι είχαν αντιγράψει λάθος τις εξισώσεις από την ευρωπαϊκή νομοθεσία τρεις φορές και η Επιτροπή έστειλε πίσω το νομοσχέδιο. Ανέφερε ακόμα ότι ζήτησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να επανεξεταστεί το ζήτημα προσμέτρησης συσσωρευμένου θορύβου για τις επιβαρυμένες περιοχές.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη για λάθη και παραλείψεις υπουργών και σε αυτούς πρέπει να στρέφεται η κριτική όλων. «Αναμένω από τους υπουργούς να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεων τους του να μην επιτρέπουν να στοχοποιούνται οι λειτουργοί τους.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης έκανε λόγο για σημαντικό νόμο που δίνει τα εργαλεία να μετρηθεί ο θόρυβος ώστε να μην ξεπερνά συγκεκριμένα όρια και είπε ότι αναμένονται και τα σχέδια δράσης για μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου.

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, ώστε να απαλειφθούν οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες στα πλαίσια ποινικής δίκης ο κατηγορούμενος, σε περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του και καλείται από το δικαστήριο να προβάλει την υπεράσπισή του, έχει δικαίωμα να επιλέξει να προβεί σε ανώμοτη δήλωση, οπότε δεν υπόκειται σε αντεξέταση.

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Mε το συνημμένο νομοσχέδιο τροποποιείται το άρθρο 3 του βασικού νόμου, με την προσθήκη νέου εδαφίου (6), ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου, να αποφασίζει κατά πόσο το Νομικό Συμβούλιο θα υποστηρίζεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, είτε από προσωπικό που υπηρετεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από προσωπικό που θα προσλαμβάνεται στη βάση ιδιωτικών συμφωνιών απασχόλησης.

Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αδειοδότησης νοσηλευτηρίων που στο παρόν στάδιο δεν διαθέτουν κουβούκλιο ασφαλείας, ενώ προτίθενται να παρέχουν θεραπείες, η προετοιμασία των οποίων γίνεται σε κουβούκλιο ασφαλείας. Με την προτεινόμενη τροποποίηση θα παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικούς ιατρούς να συνεργάζονται με νοσηλευτήρια που είναι αδειοδοτημένα με τις σχετικές ιατρικές ειδικότητες.

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα την παράταση του χρονικού περιθωρίου για να εγερθούν αστικές αγωγές ενάντια σε όσους έχουν κατονομαστεί μεταξύ των υπαιτίων για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, μετά από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ η οποία υποβλήθηκε ως κατεπείγουσα. Παρόμοια παράταση είχε ψηφιστεί από το σώμα και πέρυσι.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι με την πρόταση δίνεται η δυνατότητα να διατηρηθούν ζωντανές οι αγωγές για το θέμα της κατάρρευσης του Συνεργατισμού, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολία κατά πόσο θα αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι το κόμμα εμμένει στη θέση του ότι οι υπεύθυνοι για την κατάρρευση θα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε ότι η πολιτεία δεν αξιοποίησε το πόρισμα Αρέστη με τεράστιο υλικό για την καταστροφή του Συνεργατισμού που υποδείκνυε τη διάπραξη “καραμπινάτων ποινικών αδικημάτων” και εξέφρασε την ελπίδα αυτό να γίνει επιτέλους από αυτούς που έχουν καθήκον να το κάνουν.

Η Βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι το ΑΚΕΛ αντιλήφθηκε ότι υπήρχε ημερομηνία λήξης σε αυτή τη δυνατότητα και η διορία ανανεώθηκε μετά από πρωτοβουλία του κόμματος, ενώ ζήτησε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου να τεθεί το θέμα προς συζήτηση.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αναβλήθηκαν:

Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Άρθρου 3 του Συντάγματος, ώστε να παρασχεθεί δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας ενώπιον δικαστηρίου συγκεκριμένης δικαιοδοσίας (Εμπορικού Δικαστηρίου, Ναυτοδικείου και ανώτερου αυτών δικαστηρίου), εάν κατά την κρίση του εν λόγω δικαστηρίου αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον της Δημοκρατίας.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας στις 05/05/2022.

Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) για την παράταση προθεσμιών οι οποίες δεν προβλέπονται από πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες που επικρατούν στη Δημοκρατία επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης των εποπτευομένων της ΕΚΚ με οποιαδήποτε από τις προθεσμίες που τίθενται στο βασικό νόμο.

Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) για την παράταση προθεσμιών, σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες που επικρατούν στη Δημοκρατία επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης των εποπτευομένων της ΕΚΚ με οποιαδήποτε από τις προθεσμίες που τίθενται στο βασικό νόμο.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν:

Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον